20 Квітень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну / Економіка / Інвестиції

Форма анкети про інвестиційний проект

 

Інформація про інвестиційний проект

Повна назва інвестиційного проекту

(з вказаним місцем реалізації)

«Розвиток індустріального парку «Долина» в місті Долина Івано – Франківської області»

Передумови, які сприяють впровадженню проекту

-           земельна ділянка розташована одночасно в межах населеного пункту і на певній відстані від житлової забудови в місцевості з надзвичайно привабливим гірським краєвидом;

-           наявні підведені всі основні інженерні мережі (газ, електроенергія, водопостачання і каналізація);

-           рельєф ділянки чистий і пологий, територія не заболочена;

-           земельна ділянка має єдиного власника (територіальна громада міста) та вільна від зобов’язань;

-           землі ніколи раніше не використовувались під промислові потреби чи військові об’єкти;

-           зручне транспортне сполучення (під’їзна дорога та залізнична колія), розташування на перетині вузлових шляхів між містами Львів, Івано-Франківськ та Закарпаттям;

-           відносна близькість до кордонів з державами Європейського Союзу;

-           помірні та привабливі для інвестора значення нормативної грошової оцінки земель;

-            бажання місцевої влади співпрацювати з інвесторами та всіляко сприяти в процесі входження.

Результати, яких планується досягти в результаті впровадження проекту

-        Створення сприятливих умов для розміщення нових підприємств, у тому числі іноземних.

-        Активізація процесу залучення в економіку зовнішніх і внутрішніх інвестицій.

-        Збільшення надходження до бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежів).

-        Здійснення технічного переоснащення, забезпечення збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможних товарів.

-        Забезпечення ефективного використання потенціалу існуючих підприємств. 

-        Збільшення регіональних темпів зростання промислового виробництва.

-        Збільшення числа зайнятого населення, як наслідок, покращення соціальних стандартів та економічної ситуації як у районі, так і у регіоні в цілому.

-        Зростання заробітної плати, підвищення рівня і якості життя населення;

-        Мінімізація негативного впливу кризи традиційних видів промисловості характерних для регіону (зокрема нафтогазової) та її наслідків на економіку і соціальну сферу регіону

Курс гривні до дол.США на дату підготовки інформації

25,0

Повна вартість проекту

(тис.дол. США)

235

Обсяг внеску інвестора

(тис.дол. США)

209

Необхідний вид внеску інвестора

(виберіть необхідне)

 

Грошові кошти на проектно-вишукувальні роботи,виготовлення проектно-кошторисної документації, будівництво в межах індустріального парку внутрішньої автомобільної дороги та вітки під’їзної залізничної колії. Кошти – 209 тис. дол. США

Внесок ініціатора проекту (виберіть необхідне та зазначте вартість або фізичний обсяг)

Кошти – 26 тис. дол.. США

Земельна ділянка -   27 га

 

Стадія проекту

(виберіть необхідне)

 

Ідея проекту (інвестиційна пропозиція).

Підготовлено техніко-економічне обґрунтування ( концепція індустріального парку ).

Розпочато реалізацію ( будівництво під’їзної дороги, інженерних мереж та комунікацій, спроектовано будівництво вітки під’їзної залізничної колії ).

 

Спосіб (форма) залучення інвестицій

(виберіть необхідне)

Створення спільного підприємства з інвестором

Договір про спільну діяльність

Опишіть процес співпраці з інвестором (зокрема, щодо гарантій виконання зобовязань)

Передача ділянок інвесторам, що мають намір будувати промислові виробництва в межах нової промислової зони, відбуватиметься на основі аукціону на право викупу або довгострокової оренди.

Для визначення базової вартості земельної ділянки застосовується значення нормативної грошової оцінки.

Очікуваний термін окупності проекту

Залежно від виду виробництва та за умови мінімізації «часу до ринку» для інвестора, середня окупність інвестицій становить 6-7 років

Які заходи для впровадження проекту вже реалізовано

Будівництво під’їзної дороги, інженерних мереж та комунікацій, спроектовано будівництво вітки під’їзної залізничної колії .

Чи необхідно звертатись до органу  місцевого самоврядування для набуття права на земельну ділянку

Так

 

Якщо необхідно, на якій стадії процес виділення ділянки

На стадії повної готовності

Можливі ризики проекту

Нестабільна політична та економічна ситуація в країні, військовий конфлікт на сході України,що може негативно вплинути на залучення інвестора

Інша суттєва інформація про проект

Метою даного проекту є підвищення конкурентоспроможності ділянки індустірального парку «Долина» задля створення передумов для залучення на його територію інвестицій в будівництво нових промислових потужностей, шляхом розвитку базової інженерної інфраструктури земельної ділянки та її широкої промоції в зацікавлених колах.

Основними перевагами є близькість території індустріального парку до основних логістичних потоків та кордонів з державами ЄС, знаходиться на перетині доріг державного значенняP-21 Долина-Хуст та Н-10 Стрий-Чернівці-Мамалига, наявність єдиного власника ( комунальна власнісь), відкритість та прозорість місцевої влади та бажання співпрацювати з інвестором.

Інформація про суб’єкта господарської діяльності - ініціатора проекту

Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ

Долинська міська рада, 04054317

Місце знаходження, адреса

пр. Незалежності 5,

м. Долина, Івано-Франківська обл.,

Україна 77500

Телефон: (03477) 2-70-30

Факс: (03477) 2-70-35

E-mail: rada@dolyna.info

Форма власності

Комунальна

Основні види діяльності

Долинська міська рада є органом, що представляє міську громаду міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України. Впроваджує соціально-економічну та культурну політику міста.

Долинська міська рада керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами, що регламентують повноваження та функції органів місцевого самоврядування.

 

Адреса веб-сайту

http://rada.dolyna.info

Інформація для контактів по проекту

Ім’я, прізвище контактної особи

Володимир Смолій, Наталія Головата

Посада

Заступник міського голови, начальник відділу інвестицій, енергозбереження та муніципального розвитку

Номер телефону:

-службовий

-мобільний

(03477)2 70 07

099 2206091

Е-mail

v.smolii@dolyna.info ; n.holovata@dolyna.info

Факс

(03477) 2-70-35

Мова спілкування

українська, англійська

Дата підготовки інформації (місяць, рік)

06/2016

 

 

  

Information about investment project

Full name of investment project

"The development of the industrial park" Dolyna " in Dolyna Ivano - Frankivsk region"

Prerequisites, that contribute to the project implementation

-           The plot of   land is  located  at a certain distance from the housing estate, within the town. It is the area with extremely attractive mountain views;

-           There are all the basic utilities (gas, electricity, water delivery and sewerage );

-           The relief of the area is clean and flat. The area  is not waterlogged.;

-           The land plot  has a single owner (the territorial community the town of Dolyna) and is free of obligations;

-           ; The plot of land has never  been used for industrial or military facilities needs.

-           Convenient transport сonnection (entrance road and railway), location at the crossroads of the main ways  between  Lviv, Ivano-Frankivsk and Transcarpathian Regions;

-           Not far from the borders of the states of the European Union;

-           The moderate and attractive value  of the normative monetary valuation of land for investors;

-           The desire of local authorities to cooperate with investors.

Expected results after project implementation

-        Creating favorable conditions for the deployment of new enterprises, including foreign.

-        Intensification the process of attracting foreign and domestic investment in the economy.

-        An increase of receipt of taxes, collections (obligatory payments)  in a budget.

-        Realization of the technical re-equipping, ensuring the increase of production of competitive goods.

-        Ensuring the effective use of the existing enterprises. 

-        Increase of the regional growth rates of industrial production.

-        The increase   employed persons number and as a result, the improvement of social standards and economic situation  in the district  and in the region.

-        Thе increase of salary, of  level and life quality  of population;

-        Minimization of negative influence of crisis   of the traditional industry types, which are typical  for a region (especially oil and gas) and her consequences on an economy and social region sphere .

UAH to USD exchange rate as at the date of information preparation

25,0

Total cost of project

(thousand USD)

235

Amount of investor's contribution  (thousand USD)

209

Required type of investor's contribution

Money for the project-searching works, making project-estimated documents, the construction of inner road and the branch of the entering railway on the territory of the industrial park.  Costs- 209 000 USD.

Contribution of the initiator of the project

Costs—26000 USD.

The land plot- 27 ha.

 

Stage of the project

The idea of the project (the investment offer).

A feasability study is prepared (the concept of industrial park

Realization  has been started (construction of entrance road, basic utilities,  erecting of the branch railway line has been projected)

Manner (form) of investment attraction

The creating of joint venture with the investor.

The agreement of joint action

Describe the process of cooperation with investor (in particular, what payment guaranties can be provided to investor )

The transfer of plots to  investors , who   intends to build the industrial objects within the new industrial zone will be based on the auction for the right to purchase or long lease.

The Value of normative money estimation is used to determine the base cost of  land.

Expected payback period of project

The average return on investment is 6-7 years, depending on the type of production and subject minimizing "time to market" for investors.

Is it necessary to apply to the body of local government for acquisition of rights on the land plot

Yes

If it is necessary, what stage is the process of land plot allocation on

At the stage of full readiness

Possible project risks

Unstable political and economic situation in the country, the military conflict in  Eastern  Ukraine, it could negatively influence on investor attraction.

Other important information about the project

The aim of this project is an increase of competitiveness of land plotof industrial park "Dolyna" for  creating conditions to attract investment for the construction of new industrial capacities by developing basic physical infrastructure of land and its wider promotion in interested circles.

Closeness of industrial park territory to the basic logistic streams and borders with the states of the EU, placing on crossing  of state value roads of  R-21 Dolyna-Khust and N-10 Stryi- Chernivtsi -Mamalyga, presence of a single owner (community property), openness and transparency of local-authority and the  desire to cooperate with  investor are basic advantages

Information about the entity-initiator of project

Full name, EDRPOU

Dolyna Council

Location, address

Nezalezhnosti Street,5

Town Dolyna, Ivano-Frankivsk region,

Ukraine 77500

Phone : (03477) 2-70-30

Fax: (03477) 2-70-35

E-mail: rada@dolyna.info

Form of owner ship

community

Core activities

Dolyna city council is the body ,that represents the territorialccommunity  the town of Dolyna and brings to effect the functions of local self-government, it’s determined by the Constitution and Laws of Ukraine;  inculcates socio-economic and cultural politics of town.

Dolyna town council follows by the Constitution of Ukraine, Laws of Ukraine "On the local government in Ukraine", "On the service in local government", other legal acts regulating the powers and functions of local government.

Website

http://rada.dolyna.info

Contacts

Name, surname of the contact person

Volodymyr Smolii, Natalia Holovata

Position

The assistant of the mayor, the specialist of the investment, energy conservation and municipal development department

Telephone:

- office phone

- mobile phone

+38 (03477)2 70 07

+38 099 2206091

Е-mail

v.smolii@dolyna.info ; n.holovata@dolyna.info

Fax

+38 (03477) 2-70-35

Language of communication

Ukrainian, English

Date of preparation

06/2016

 
Важлива інформація!

Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg 

Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Пам'ятка громадянам України, які перетинають кордон з Російською Федерацією або Республікою Білорусь

pamjatka.pdf

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області