6 Липень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну

 

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 31.01.2020                                   м. Долина                                         №22

 

 

 

 

Про затвердження Положення 

про сектор фінансово-господарського

забезпечення апарату Долинської  районної

державної адміністрації

 

Відповідно до статей 6, 39, 41,  44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», від 26 січня 2011 року № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», розпорядження районної державної адміністрації від 26.11.2019 №267 «Про затвердження структури районної державної адміністрації»:

 

1. Затвердити Положення про сектор фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження районної державної адміністрації від 03.10.2018 №318 «Про затвердження Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації» з 01.02.2020 року.

3. Пункт 1 розпорядження набуває чинності з 01.02.2020 року.

4. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – сектор фінансово - господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Ірину Мацалак.

 

Голова

районної державної адміністрації                                         Віктор Лаврик

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної

державної адміністрації

31.01.2020 №22

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор фінансово - господарського забезпечення

апарату районної державної адміністрації

 

1. Сектор фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації (далі - сектор), є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації;

 

2. Сектор підпорядковується голові районної державної адміністрації, а з питань організації роботи апарату районної державної адміністрації -керівнику апарату районної державної адміністрації;

 

3.Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність районної державної адміністрації, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, наказами керівника апарату районної державної адміністрації, Регламентом районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

 

4. Сектор відповідно до визначених повноважень має такі завдання:

4.1. Організація виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

4.2. Розроблення проектів розпоряджень районної державної адміністрації та наказів керівника апарату районної державної адміністрації;

4.3. Участь у розробленні проектів розпоряджень районної державної адміністрації, проектів наказів керівника апарату районної державної адміністрації головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;

4.4. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;

4.5. Підготовка(участь у підготовці) проектів угод, договорів;

4.6. Розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян;

4.7. Опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

4.8. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є сектор;

4.9. Забезпечення захисту персональних даних;

4.10. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності районної державної адміністрації та складання звітності;

4.11. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної  для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

4.12. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань,  достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4.13. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

 

5. Сектор відповідно до покладених на нього завдань виконує такі повноваження:

5.1.Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в районній державній адміністрації, а також інших нормативно - правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності;

5.2.Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну в порядку, встановленому законодавством;

5.3.Здійснює поточний контроль за:

5.3.1.дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в Управлінні Державної казначейської служби України у Долинському районі та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

5.3.2.правильністю зарахування та використання власних надходжень районної державної адміністрації;

5.3.3.веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;

5.4.Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

5.5.Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

5.5.1.використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

5.5.2.інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

5.6.Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі консолідованої звітності, розробляє та здійснює заходи щодо дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

5.7.Забезпечує:

5.7.1.дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

5.7.2.достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

5.7.3.повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

5.7.4.зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

5.8.Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

5.9.Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;

5.10.Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час перевірки контролюючих органів, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

 

6. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
6.1. представляти районну державну адміністрацію в установленому  порядку з питань, що відносяться до компетенції сектору, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;
6.2. встановлювати  обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання  до сектору структурними підрозділами районної державної адміністрації первинних документів для їх відображення бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням; 
6.3. одержувати від структурних підрозділів районної державної адміністрації, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них; 
6.4. вносити голові районної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.
 
7. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

8. Завідувач сектору є головним бухгалтером, який призначається та звільняється з посади керівником державної служби, відповідно до законодавства про державну службу.

 

9. Завідувач сектору (особа, що претендує на цю посаду) повинен відповідати таким вимогам професійно - кваліфікаційного рівня :

9.1. мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою;

9.2. знати закони України, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов’язань, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

 

10. Завідувач сектору:

10.1. Здійснює керівництво діяльністю сектору, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

10.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про сектор, а посадові інструкції працівників сектору на затвердження керівнику апарату районної державної адміністрації;

10.3. Планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

10.4. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

10.5. Забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

10.6. Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на сектор;

10.7. Погоджує проекти договорів, у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

10.8. Здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

10.9. Підписує звітність та документи, які є підставою для:

10.9.1. перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);

10.9.2. проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

10.9.3. оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

10.9.4. проведення інших господарських операцій.

10.10. Здійснює контроль за:

10.10.1. відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться районною державною адміністрацією;

10.10.2. складанням звітності;

10.10.3. цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних, інформаційних та трудових ресурсів;

10.10.4. дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна районної державної адміністрації;

10.10.5. правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів;

10.10.6. оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

10.10.7. розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників сектору;

10.10.8. усуненням порушень і недоліків, виявлених під час перевірки контролюючих органів, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

10.11. Погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

10.12. Виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.

 

11. Головний спеціаліст – бухгалтер повинен відповідати таким вимогам професійно-кваліфікаційного рівня:

11.1 мати вищу освіту ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою

 

12. Головний бухгалтер у разі отримання від голови районної державної адміністрації розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує у письмовій формі голову районної державної адміністрації про неправомірність такого розпорядження, а у разі отримання даного розпорядження, повторно надсилає голові обласної державної адміністрації, також керівникові Управління Державної казначейської служби України за місцем обслуговування бюджетної установи відповідне повідомлення.

 

13. Головний бухгалтер не може отримувати безпосередньо товарно-матеріальні цінності.

 

14. Головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

 
15. Працівники сектору призначаються та звільняються з посади керівником державної служби відповідно до законодавства про державну службу.
 
16. У разі тимчасової відсутності завідувача сектору – головного бухгалтера (відрядження, відпустка, тимчасова втрата працездатності тощо) виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста-бухгалтера сектору.

 

17. Структура сектору, чисельність його працівників, затверджується головою районної державної адміністрації в установленому порядку.

 

18. Покладення на сектор обов’язків, не передбачених цим Положенням не допускається.

 

 

Начальник відділу фінансово-господарського

забезпечення апарату районної

державної адміністрації                                                           Лілія Арсенюк

 

 

 

 

 
Важлива інформація!

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!
"Гаряча лінія"

w256h2561387214964phone2_1_orig.png(03477)2-70-68 - "Гаряча лінія" голови районної державної адміністрації

 

(03477)-2-53-07, та 2-53-06 - телефон «гарячої лінії» управління соціального захисту населення районної державної адміністрації діє з питань надання житлових субсидій.

 

2-53-05 - Робоча група з питання реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати

 

Повідомлення про корупцію

Информация-по-остойчивости.jpgВідомості про прояви та вчинення корупційних дії уповноваженими особами на виконання функцій держави у Долинській районній державній адміністрації надсилати на електронну адресу: ZPKRDA@i.ua або повідомляти за номером телефону (03477)27064

Уповноважена особа: Біда Ірина Олегівна.

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області