27 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 31.01.2020                 м. Долина             №24

 

Про затвердження Положення

про сектор управління персоналом  апарату

районної державної адміністрації

 

Відповідно до статей 6, 39, 41, 44 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 18 Закону України «Про державну службу», керуючись наказом Національного агентства України  з питань державної служби від 03.03.2016 № 47 «Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 438/28568:

1. Затвердити Положення про сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження районної державної адміністрації  від 03.10.2018 № 321 «Про затвердження Положення про відділ управління персоналом апарату районної державної адміністрації» з 01.02.2020 року.

3. Пункт 1 розпорядження набуває чинності з 01.02.2020.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Ірину Мацалак.

      

Голова районної

державної адміністрації                                                Віктор Лаврик

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  розпорядження районної

державної адміністрації

                                                      31.01.2020    № 24

Положення
про сектор управління персоналом

апарату районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації (далі – служба управління персоналом) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації.

1.2. Служба управління персоналом прямо підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації (далі – керівник державної служби).

1.3. У своїй діяльності служба управління персоналом керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України "Про державну службу" та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, цим положенням, іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Положення про службу управління персоналом розробляється на основі Типового положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженого наказом Національного агентства з питань державної служби від 03.03.2016 №47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.03.2016 №438/28568, та затверджується розпорядженням районної державної адміністрації.

1.5. Служба управління персоналом має свою печатку(Кадрова служба).

2. Основні завдання, функції та права

служби управління персоналом

2.1. Основними завданнямислужби управління персоналом є:

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом в апараті районної державної адміністрації;

2) забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом;

3) забезпечення організаційного розвитку апарату районної державної адміністрації;

4) добір персоналу в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права) та на посади керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації;

5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

7) організаційно – методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у структурних підрозділах районної державної адміністрації;

8) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та її припинення в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права) та на посади керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації;

2.2.Служба управління персоналом відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує роботу щодо розробки структури районної державної адміністрації та апарату районної державної адміністрації;

2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

3) вносить пропозиціїкерівнику державної служби зпитань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

4) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби зпитань управління персоналом;

5) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців районної державної адміністрації, які затверджує керівник державної служби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

6) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв'язання конфліктних ситуацій;

7) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права) та на посади керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;

8) у випадках, передбачених законодавством, приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" та "В", проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

9) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В".

10) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" та "В" письмові повідомлення про результати конкурсу;

11) за дорученням керівника державної служби перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в районній державній адміністрації;

12) разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

опрацьовує штатний розписапарату районної державної адміністрації;

спільно з відділом фінансово – господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації організовує роботу щодо мотивації персоналу;

забезпечує планування службової кар'єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов'язків;

організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

13) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців районної державної адміністрації;

14) здійснює планування професійного навчання державних службовців апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

15) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;

16) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

17) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

18) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

19) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів районноїдержавної адміністрації;

20) обчислює стаж роботи та державної служби;

21) здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у структурних підрозділах районної державної адміністрації, а також контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери її управління(далі – підпорядковані організації);

22) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

23) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права) та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації;

24) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права), посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

25) реєструє службове посвідчення державного службовця;

26) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права) та керівників самостійних структурних підрозділів;

27) здійснює  контроль за встановленням надбавок за вислугу років працівникам апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права) та керівникам самостійних структурних підрозділів;

28) формує графік відпусток персоналу апарату районної державної адміністрації та структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), готує проекти актів щодо надання відпусток, контролює їх надання та веде облік;

29) здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права) та керівників самостійних структурних підрозділів;

30) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

31) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

32) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядженняперсоналу;

33) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсійпрацівникам;

34) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

35) у межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством;

36) здійснює організаційні заходи, щодо своєчасного подання, до служби управління персоналом, державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансово характеру за минулий рік, у випадках передбачених законодавством, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;

37) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;

38) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", готує довідку про її результати, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;

39) здійснює облік військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних працівників апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників в підпорядкованих організаціях, якщо ці функції не покладено на інші підрозділи;

40) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

41) проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

2.3. Служба управління персоналом має право:

1) спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу врайонній державній адміністрації та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у підпорядкованих організаціях;

2) взаємодіяти зі структурними підрозділамирайонної державної адміністрації, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції;

3) одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналурайонної державної адміністрації та підпорядкованих структурних підрозділів інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на неї завдань;

4) за погодженням зкерівником державної службибрати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

5) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;

6) за дорученням керівника державної служби представляти державний орган в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

2.4. Покладення на службу управління персоналом завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

3. Керівник служби управління персоналом

3.1. Службу управління персоналом очолює керівник – завідувач сектору управління персоналом апарату районної державної адміністрації (далі – керівник служби управління персоналом).

3.2. Керівник служби управління персоналом призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби, згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією.

3.3. На посаду керівника служби управління персоналом призначається особа, яка здобула ступінь вищої освіти не нижче магістра, має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою.

3.4. На посади державної служби категорії Вслужби управління персоналом призначаються особи, які здобули ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, вільно володіють державною мовою.

3.5. Керівник служби управління персоналом:

1) організовує планування роботи служби управління персоналом апарату районної державної адміністрації та забезпечує виконання покладених на неї завдань і функцій;

2) забезпечує планування службової кар'єри державних службовців;

3) забезпечує планування навчання персоналу державного органу;

4) вносить керівнику державної служби пропозиції щодо штатної чисельності, структури районної державної адміністрації, структури та штатного розпису апарату районної державної адміністрації, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

5) визначає розподіл обов'язків між працівниками служби управління персоналом, координує та контролює їх діяльність;

6) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції служби управління персоналом;

7) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

8) здійснює інші функції, передбачені законодавством.

3.6. На час відсутності завідувача сектору з поважних його обовязкивиконує провідний спеціаліст.

 

Начальник відділу  управління

персоналом апарату

районної державної адміністрації                                Світлана Грушаник

 

 
Важлива інформація!

Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg 

Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Пам'ятка громадянам України, які перетинають кордон з Російською Федерацією або Республікою Білорусь

pamjatka.pdf

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області