E-mail:  00731407@mail.gov.ua  ;  gal_rda@i.ua
28 січень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Урядові сайти

 

 

http://www.rada.gov.ua/


 


Карта Галицького району


АКЦІЇ


В рамках проведення Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства"

Відеоролик "Розірви коло"


Соціальна реклама


Твій добробут залежить від тебе


Відстоюй свої права на якісні житлово-комунальні послуги


Будь відповідальним власником - створи ОСББУправління статистики в Галицькому районі
 На головну / Територіальні органи

Юридична адреса: 77100, площа Волі, 1

м.Галич Івано-Франківської області

 

Контактний телефон: (03431) 2-12-85

E-mail: gal3@ifstat.if.ukrtel.net

Начальник управління статистики у Галицькому районі – Маслій Марія Володимирівна.

Управління статистики у Галицькому районі є відокремленим підрозділом Головного управління статистики в Івано-Франківській області.

 

Управління статистики має два структурних підрозділи:

відділ статистики виробництва

відділ статистики соціальних програм та послуг.

 

 Затверджено

 Наказ Головного

 управління статистики

 в Івано-Франківській області

 від 07 грудня 2015 року №100

 

Положения про Вiддiл статистики у Галицькому районi

Головного управлiння статистики в Івано-Франківській областi

 

        1. Вiддiл статистики у Галицькому районі (далi - Вiддiл статистики) є вiдокремленим пiдроздiлом Головного управлiння статистики в Івано-Франківській областi (далi - Головне управлiння статистики), що в межах наданих повноважень здiйснює реалiзацiю державної полiтики у сферi статистики.

        2. Вiддiл статистики у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, указами Президента України та актами Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, Держстату та Головного управлiння статистики, дорученнями Голови Держстату й начальника Головного управлiння статистики та цим Положенням.

        3. Основним завданням Вiддiлу статистики є участь у реалiзацiї державної полiтики у сферi статистики у Галицькому районi та місті Бурштині.

        4. Вiддiл статистики вiдповiдно до покладеного на нього завдання:

        4.1. Забезпечує збирання форм державної статистичної звiтностi, проведення спеціально органiзованих статистичних спостережень (переписiв, одноразових облiкiв, опитувань, вибiркових обстежень, у тому числi населення (домогосподарств) тощо), у Галицькому районi та місті Бурштині.

        4.2. Забезпечує повноту охоплення респондентiв державних статистичних спостережень.

        4.3. Забезпечує респондентiв звiтно-статистичною документацiєю (крiм державних класифiкаторiв технiко-економiчної та соцiальної iнформацiї) вiдповiдно до плану державних статистичних спостережень.

        4.4. Бере участь у монiторингу звiтного навантаження на респондентiв та вивченнi потреб користувачiв у статистичнiй iнформацiї.

        4.5. Забезпечує вiдповiдно до законодавства збереження та захист статистичної iнформацiї, дотримання її конфiденцiйностi.

        4.6. Забезпечує реалiзацiю єдиних технологiчних пiдходiв до збирання, опрацювання та передачi статистичної iнформацiї.

        4.7. Здiйснює ведення Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України у Галицькому районi, місті Бурштині та використання його даних. Надає  iнформацiю з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України на запити юридичних та фiзичних осiб вiдповiдно до законодавства.

        4.8. Виконує вiдповiдно до законодавства iншi функції, необхiднi для вирішення покладених на нього завдань.

        5. Вiддiл статистики з метою органiзацiї своєї дiяльностi:

        5.1. Забезпечує здiйснення заходiв щодо запобiгання корупцiї.

        5.2. Здiйснює заходи щодо рацiонального та ефективного використання закрiпленого за Вiддiлом статистики нерухомого та індивідуально визначеного державного майна (комп'ютерна та оргтехнiка, меблi тощо).

        5.3. Розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенцiї Вiддiлу статистики, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.

        5.4. Забезпечує ведения дiловодства та архiву.

        6. Вiддiл статистики має право:

        6.1. Залучати в установленому порядку спецiалiстiв мiсцевих органiв державної влади i мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй (за погодженням з їx керiвниками), вчених, представникiв iнститутiв громадянського суспiльства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенцiї.

        6.2. Отримувати безкоштовно (за винятком проведення окремих вибiркових обстежень фiзичних осiб або сукупностей таких осiб, за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацiю за витрату часу) в установленому Держстатом порядку i строки вiд ycix респондентiв, на яких поширюється дiя Закону України «Про державну статистику», включаючи мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, банки, об'єднання громадян, фiзичних осiб-пiдприємцiв та фiзичних осiб, якi пiдлягають статистичним спостереженням, i використовувати первиннi та статистичнi данi, дані бухгалтерського облiку, iншу необхiдну для проведення статистичних спостережень iнформацiю, у тому числi iнформацiю з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них.

        6.3. Застосовувати пiд час проведення державних статистичних спостережень щодо фiзичних осiб, якi пiдлягають цим спостереженням, методи опитування з використанням телефонного, поштового зв'язку, а також безпосереднього вiдвiдування працiвниками органiв державної статистики та тимчасовим персоналом, який залучається до проведення статистичних спостережень, їx житлових i господарських примiщень та будiвель, земельних ділянок тощо.

        6.4. Користуватися вiдповiдними iнформацiйними базами даних державних органiв.

        6.5. Використовувати пiд час проведення статистичних спостережень електроннi документи та електронний документообiг iз дотриманням вимог законодавства щодо захисту iнформацiї в iнформацiйних системах.

        6.6.   Брати участь у вивченню стану первинного облiку i статистичної звiтностi, перевiрках достовiрностi первинних та статистичних даних, поданих респондентами.

        6.7. Вимагати вiд респондентiв унесення виправлень до первинних даних форм державної статистичної звiтностi, iнших статистичних формулярiв, у разi виявлення їх перекручень, а при невиконаннi цiєї вимоги у визначенi строки самостiйно вносити виправлення в статистичнi данi з подальшим повiдомленням про це респондентiв.

        6.8. Давати роз'яснення щодо використання статистичної iнформацiї та методологiї.

        6.9. Проводити семiнари, наради з питань, що належать до його компетенцiї.

        7. Вiддiл статистики пiд час виконання покладених на нього завдань взаємодiє з мiсцевими органами державної влади й органами місцевого самоврядування, а також пiдприємствами, установами, органiзацiями.

        8. Вiддiл статистики очолює начальник, якого призначає на посаду начальник Головного управлiння статистики за погодженням з Головою Держстату й головою мiсцевої держадмiнiстрацiї та звiльняє з посади начальник Головного управлiння статистики.

        Начальником Вiддiлу статистики може бути громадянин України, який має повну вищу освiту економiчного спрямування за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем магiстра, спецiалiста, стаж роботи на державнiй службi на посадi головного спецiалiста не менше 3 рокiв або стаж роботи за фахом на керiвних посадах в iнших сферах не менше 5 років.

        Начальник Вiддiлу статистики безпосередньо пiдпорядковується начальнику Головного управлiння статистики.

        9. Начальник Вiддiлу статистики:

        здiйснює керiвництво дiяльнiстю Вiддiлу статистики i несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Вiддiл статистики завдань i здiйснення ним своїх функцiй;

        органiзовує та забезпечує виконання Вiддiлом статистики вiдповiдно до актiв законодавства, наказiв Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, Держстату та Головного управлiння статистики, доручень Голови Держстату та начальника Головного управлiння статистики;

        подає начальнику Головного управлiння статистики пропозицiї щодо призначення на посади та звiльнення з посад працiвникiв Вiддiлу статистики, присвоєння їм рангiв державних службовцiв, щодо їх морального та матерiального заохочення, притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi, а також залучення тимчасового персоналу вiдповiдно до законодавства для проведення статистичних спостережень;

        розподiляє обов'язки мiж працiвниками Вiддiлу статистики;

        розробляє положення про Вiддiл статистики й посадовi інструкції працiвникiв та подає їх на затвердження в установленому порядку начальнику Головного управлiння статистики.

        здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до чинного законодавства.

        10. Вiддiл статистики дiє на пiдставi положення, що затверджується начальником Головного управлiння статистики.

        11. Вiддiл статистики має печатку iз зазначенням свого iдентифiкацiйного коду та зображенням емблеми Державної служби статистики України i свого найменування.
 

 

banner

banner

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Галицька районна рада

 

Галицька міська рада

Національний заповідник "Давній Галич"

Галицький національний природний парк

ГАЗЕТА "ГАЛИЦЬКЕ СЛОВО"

Прогноз погоди

Погода в Галичі 

Оголошення

.

Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм

.
Держгеокадастр повідомляє про значення коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель за 2019 рік
.

«Рекомендації про включення до тендерної документації вимог при проведенні відкритих торгів щодо харчування дітей у закладах освіти в Івано- Франківській області»

.
Щодо опитування експортерів
Шановні краяни!
Увага! Говорить управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Проводиться перевірка системи оповіщення. Прослухайте наступне повідомлення : довге уривчасте звучання сирен, гудків підприємств, а також передача їх мережею радіомовлення означає попереджувальний сигнал „Увага всім”. Почувши цей сигнал необхідно ввімкнути радіо, радіотрансляційні, телевізійні приймачі для прослуховування термінового повідомлення. Шановні краяни! Якщо Ви опинились у надзвичайній ситуації або Вам про неї стало відомо, дзвоніть за телефоном 101.
.

До відома водіїв та перевізників Галицького району!

.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району …(детальніше)>>>

.

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Серце до серця» інформує: 

- з 1 до 5 квітня 2020р. відбудеться ІІ Міжнародний семінар «Європейський досвід у реалізації політики сфер культури, освіти, охорони здоров’я, соціальної політики: сучасний стан і перспективи розвитку» з відвідуванням Словаччини, Чехії, Австрії й Угорщини;

 - з 23 квітня до 01 травня 2020р. заплановано міжнародну культурно-просвітницьку поїздку «Європейська співдружність» до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу;

- з 2 по 17 травня 2020р. заплановано культурно-освітню поїздку «Південноєвропейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я, соціальної політики» до Угорщини, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Франції, Іспанії, Португалії, Монако, Італії та Словенії 

- з 8 до 16 червня 2020р. міжнародна культурно-освітня поїздка «Співпраця у сферах культури, охорони здоров’я й освіти» до Румунії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Чорногорії, Албанії, Північної Македонії, Сербії й Угорщини

- з 9 по 18 серпня 2020р. відбудеться культурно-освітня поїздка з організацією міжнародного семінару «Північноєвропейський досвід у реалізації політики сфер культури, освіти, охорони здоров'я та соціальної політики» з відвідуванням Польщі, Швеції, Норвегії та Данії.

Конкурси, фестивалі, виставки
 
 
 

Усі права застережені. При використання будь-яких матеріалів посилання на сайт обов'язкове.


Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області