E-mail:  00731407@mail.gov.ua  ;  gal_rda@i.ua
16 листопад 2019
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Урядові сайти

 

 

http://www.rada.gov.ua/


 


Карта Галицького району


АКЦІЇ

 

 


Соціальна реклама


Твій добробут залежить від тебе


Відстоюй свої права на якісні житлово-комунальні послуги


Будь відповідальним власником - створи ОСББСектор державної реєстрації
 На головну / Відомості про адміністрацію / Структура РДА

Сектор державної реєстрації:

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: 77100, пл. Волі 1,

м. Галич  Івано-Франківської області,

каб.№2 (перший поверх)

 

Завідувач сектору, державний реєстратор - Ковальчук Ірина Володимирівна.

Тел.: (03431) 21-598

E-mail: gal_sdr@i.ua

 

 

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 09.10.2018р. №785 "Про внесення змін в Положення про сектор державної реєстрації районної державної адміністрації" …(детальніше)>>>

ЗАТВЕРДЖЕНО

 розпорядження районної

 державної адміністрації

 від «15» березня 2018 р. № 134

 

 

 

Положення

про сектор державної реєстрації районної державної адміністрації

 

 

1.Сектор державної реєстрації районної державної адміністрації (далі сектор) є самостійним структурним підрозділом Галицької районної державної дміністрації Івано-Франківської області (далі райдержадміністрація).

2.Сектор створено відповідно до Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» головою райдержадміністрації і підпорядковується безпосередньо керівнику апарату, як керівнику державної служби та голові районної державної адміністрації, як керівнику державного органу.

Сектор не має статусу юридичної особи.

3.Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України та його територіальних підрозділів, цим Положенням, розпорядженням голови райдержадміністрації та іншими нормативно-правовими актами.

4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.Забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на території району.

4.2.Приймає документи для проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

4.3.Перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів.

4.4.Перевіяє       документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації.

4.5.Проводить реєстраційні дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.

4.6.Веде Єдиний державний реєстр.

4.7. Веде реєстраційні справи.

4.8.Здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

4.9.Встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:

відповідність обов'язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом;

відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;

відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих документах;

наявність обтяжень прав на нерухоме майно;

наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов'язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації.

4.10.Перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення.

4.11.Під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником.

Органи державної влади, підприємства, установи та організації зобов'язані безоплатно протягом трьох робочих днів з моменту отримання запиту надати державному реєстратору запитувану інформацію в паперовій та (за можливості) в електронній формі.

4.12.Під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовує відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4.13. Відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до нього записи про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів таких прав.

4.14. Присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав.

4.15. Виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);

4.16. Формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

4.17. Формує та веде реєстраційні справи у паперовій формі.

4.18. Здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

4.19. Організовує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що є в компетенції сектору.

4.20.Розглядає за дорученням голови райдержадміністрації питання віднесені до компетенції сектору, в тому числі звернення громадян, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

4.21.Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань а також державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

4.22.Подає голові райдержадміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції по вдосконаленню нормативно-правової бази.

4.23. Приймає участь у стажуванні, професійному навчанні та підвищенні кваліфікації працівників сектору.

4.24.Організовує та здійснює взаємодію органів державної влади у питаннях, що належать до компетенції сектору.

5. Сектор має право:

5.1.Залучати у встановленому порядку вчених, фахівців, спеціалістів органів державної влади(за погодженням з їх керівниками), підприємств, установ, організацій, представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.2.Одержувати безкоштовно в установленому законом порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються його діяльності.

5.3 Брати участь у колегіях, нарадах, сесіях місцевих рад, роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах для забезпечення виконання покладених на нього завдань.

6.Сектор очолює завідувач сектору (державний реєстратор), який призначається на посаду та звільняться з посади керівником апарату райдержадміністрації, відповідно до законодавства про державну службу.

Завідувач сектору організовує роботу сектору, здійснює керівництво його діяльністю, представляє сектор у відносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами державної влади в районі, територіальними підрозділам Міністерства юстиції України

7. Працівники сектору, державні реєстратори призначаються на посаду та звільняються з посади керівником апарату районної державної адміністрації.

8. На посаду державних реєстраторів сектору призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

9.Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи сектору здійснює райдержадміністрація.

10. Методологічне та інформаційне забезпечення роботи сектору здійснює Міністерство юстиції України та його територіальні підрозділи.

11. Сектор у своїй діяльності взаємодіє на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне вирішення завдань, визначених законодавством із структурними підрозділами райдержадміністрації, органам державної влади та місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від організаційно-правової форми на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.

12.3авідувач сектору (державний реєстратор) та працівники сектору (державні реєстратори) за порушення законодавства в сфері діяльності несуть відповідальність визначену законодавством України.

13. Покладання на завідувача сектору (державного реєстратора) та його працівників сектору (державних реєстраторів) обов'язків, що не належать до їх компетенції не допускається.

14. Втручання будь-яких органів, їх службових і посадових осіб, громадян і їх об'єднань у діяльність сектору забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із Законом.
 

 

banner

banner

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Галицька районна рада

 

Галицька міська рада

Національний заповідник "Давній Галич"

Галицький національний природний парк

ГАЗЕТА "ГАЛИЦЬКЕ СЛОВО"

Прогноз погоди

Погода в Галичі 

Оголошення

Шановні краяни!
Увага! Говорить управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Проводиться перевірка системи оповіщення. Прослухайте наступне повідомлення : довге уривчасте звучання сирен, гудків підприємств, а також передача їх мережею радіомовлення означає попереджувальний сигнал „Увага всім”. Почувши цей сигнал необхідно ввімкнути радіо, радіотрансляційні, телевізійні приймачі для прослуховування термінового повідомлення. Шановні краяни! Якщо Ви опинились у надзвичайній ситуації або Вам про неї стало відомо, дзвоніть за телефоном 101.
Регіональний представник Уповноваженого в Івано-Франківській області проведе особистий прийом громадян

25 листопада 2019 року, з 10.00 до 13.00 години, регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Івано-Франківській області Людмила Непийвода проведе особистий прийом громадян у Галицькому районі. Прийом громадян буде проводитись за адресою: Івано-Франківська область, м.Галич, пл.Волі.1, 2 поверх.

.

Інформація щодо організації та проведення призову громадян України на строкову військову службу восени 2019 року

.

Інформація щодо призову громадян України на строкову військову службу у жовтні-грудні 2019 року

.

Оголошення про проведення міжнародного фотоконкурсу "Вікі любить пам’ятки". Інформація за посиланнями : if.wlm.org.ua або wlm.org.ua/lists

.

До відома водіїв та перевізників Галицького району!

.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району …(детальніше)>>>

.

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Серце до серця» інформує: 

- з 4 до 10 січня 2020р. заплановано міжнародну культурно-просвітницьку поїздку «Різдвяні канікули» до Словаччини, Австрії, Чехії й Угорщини;

- з 23 квітня до 01 травня 2020р. заплановано міжнародну культурно-просвітницьку поїздку «Європейська співдружність» до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу;

- з 2 по 17 травня 2020р. заплановано культурно-освітню поїздку «Південноєвропейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я, соціальної політики» до Угорщини, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Франції, Іспанії, Португалії, Монако, Італії та Словенії 

- з 9 по 18 серпня 2020 року відбудеться культурно-освітня поїздка з організацією міжнародного семінару «Північноєвропейський досвід у реалізації політики сфер культури, освіти, охорони здоров'я та соціальної політики» з відвідуванням Польщі, Швеції, Норвегії та Данії.

.

Відзнака імені Сергія Кемського

Конкурси, фестивалі, виставки
 

Усі права застережені. При використання будь-яких матеріалів посилання на сайт обов'язкове.


Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області