E-mail:  gal_rda@i.ua ; 00731407@mail.gov.ua  ; 

27 Вересень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Урядові сайти

 

 

http://www.rada.gov.ua/


 

 


Карта Галицького району 


АКЦІЇ


В рамках проведення Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства"

Відеоролик "Розірви коло"


Соціальна реклама

Відеоролик "Чиста" енергія для Вашої родини"


Інформаційні брошури про переваги відновлюваних джерел енергії для домогосподарств:

1. Електроенергія з енергії сонця для Вашої родини

2. Тепло з біопалива для Вашої родини та громади

3. Тепло з енергії сонця для домогосподарств

4. Тепло та гаряча вода з енергії довкілля для Вашої родини

5. Електроенергія з енергії вітру для Вашої родини


Положення про апарат Галицької районної державної адміністрації
 На головну / Відомості про адміністрацію / Апарат районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної

державної адміністрації

від 14.03.2018 р. № 132

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про апарат Галицької районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення

1. Апарат Галицької районної державної адміністрації (далі – апарат) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації в межах виділених бюджетних коштів.

2. Апарат підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації відповідно до Закону України “ Про державну службу” та Закону України “Про місцеві державні адміністрації”.

3. Апарат здійснює роботу щодо правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичної перевірки виконання актів законодавства, розпоряджень обласної та районної державних адміністрацій, надання методичної та практичної допомоги органам місцевого самоврядування.

4. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, Регламентом Галицької районної державної адміністрації, наказами апарату районної державної адміністрації та цим Положенням.

5. Положення про апарат районної державної адміністрації, структура, гранична чисельність та фонд оплати праці працівників апарату в межах бюджетних призначень затверджується розпорядженням районної державної адміністрації.

6. Структурні підрозділи апарату здійснюють свої повноваження на підставі цього Положення та положень проструктурніпідрозділиапарату, які затверджуються розпорядженням районної державної адміністрації.

 

7. Апарат забезпечує реалізацію районною державною адміністрацією державної політики на території району відповідно до повноважень, визначених Законом України “Про місцеві державні адміністрації”.

8. Апарат районної державної адміністрації, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє із обласною державною адміністрацією, виконавчим апаратом районної ради, структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами місцевого самоврядування, а також із підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

9. Апарат відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб;

3) аналізує стан та тенденції соціально - економічного і культурного розвитку району та вживає заходів до усунення недоліків;

4) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально – економічного та культурного розвитку району;

5) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

6) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

7) бере участь у підготовці проектів розпоряджень районної державної адміністрації та проектів нормативно - правових актів, головними розробниками яких є структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади;

8) бере участь у підготовці річних звітів голови районної державної адміністрації щодо соціально – економічного та культурного розвитку району та виконання делегованих повноважень районної ради районній державній адміністрації;

9) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції;

10) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

11) опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації;

12) бере участь у погодженні проектів нормативно – правових актів;

13) розробляє проекти розпоряджень районної державної адміністрації, та опрацьовує проекти розпоряджень, що готуються структурними підрозділами районної державної адміністрації;

14) опрацьовує і подає голові районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням;

15) складає звіти про виконання планів роботи районної державної адміністрації;

16) здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення засідань колегій, нарад, інших заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації та його заступниками, робочих поїздок до району керівництва області;

17) перевіряє за дорученням голови, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень районної державної адміністрації), структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також виконкомами місцевих рад; вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів із питань виконання актів законодавства, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації;

18) здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надає методичну та практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації;

19) аналізує за дорученням голови районної державної адміністрації роботу органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

20) проводить разом з структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

21) забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан та дотримання правил охорони праці, режиму роботи у приміщеннях районної державної адміністрації;

22) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

23) організовує особистий прийом громадян і розгляд керівництвом районної державної адміністрації звернень громадян, що надійшли до районної державної адміністрації, контролює вирішення порушених в них питань, узагальнює і аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян, здійснює контроль за станом роботи щодо розгляду звернень громадян структурними підрозділами районної державної адміністрації та організовує діяльність постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації;

24) забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів та їх зберігання. Перевіряє стан цієї роботи в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації, надає їм допомогу;

25) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних рад;

26) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є апарат;

27) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

27) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки;

28) здійснює роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

29) забезпечує ведення діловодства, як звичайного так і з грифом обмеженого доступу, проходження документів, їх облік, зберігання та передачу в установленому порядку до державного архіву;

30) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

31) забезпечує захист персональних даних наданих за відповідною згодою на обробку персональних даних;

32) здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

10. Апарат для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації з питань, що відносяться до компетенції апарату;

4) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції апарату.

11. Керівник апарату районної державної адміністрації:

1) здійснює керівництво апаратом, організовує його роботу, несе персональну відповідальність за результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в апараті;

2) здійснює повноваження керівника державної служби в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації (крім структурних підрозділів зі статусомюридичних осіб публічного права);

3) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про апарат;

4) веде питання організаційної та кадрової роботи, навчання кадрів, інформаційно-аналітичної роботи, матеріально - технічного забезпечення районної державної адміністрації, контролю, перевірки та організації виконання розпоряджень районної державної адміністрації, рішень районної ради та документів органів державної влади вищого рівня, підготовки та проведення засідань колегій районної державної адміністрації, нарад, семінарів, сприяння у проведенні виборів та референдумів, розгляду звернень та прийому громадян, комп’ютеризації, архівної справи, діловодства, методичної роботи, інформаційно - аналітичної роботи, інформаційного наповнення та підтримки в актуальному стані офіційного веб - сайту районної державної адміністрації, ведення Державного реєстру виборців;

5) з організаційних питань та питань проходження державної служби в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права) керівник апарату видає накази;

6) накази керівника апарату районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації або за рішенням суду;

7) накази нормативно – правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України.

8) планує роботу апарату, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

9) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи апарату;

10) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

11) представляє інтереси апарату у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, обласною державною адміністрацією, а також підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

12) здійснює контроль за виконанням планів роботи структурних підрозділів апарату;

13) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції апарату, та розробляє проекти відповідних розпоряджень чи доручень голови районної державної адміністрації;

14) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

15) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи апарату;

16) запитує від структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій необхідні для районної державної адміністрації матеріали та звіти про виконання її рішень;

17) забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації із обласною державною адміністрацією, районною радою у процесі поточної діяльності;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень апарату;

19) забезпечує дотримання працівниками апарату правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

12. У разі відсутності керівника апарату районної державної адміністрації його обов'язки в частині діяльності апарату виконує визначений головою районної державної адміністрації керівник структурного підрозділу апарату районної державної адміністрації.

13. Витрати на утримання апарату проводяться за рахунок коштів Державного бюджету України у межах фонду оплати праці працівників апарату та видатків на його утримання.

14. Кошторис видатків апарату затверджується в установленому порядку головою районної державної адміністрації. Штатний розпис апарату розробляється відповідно до структури апарату, фонду оплати праці та видатків на утримання апарату та подається на затвердження голові обласної державної адміністрації.
 

 

 

 

 

banner

banner

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Галицька районна рада

 

Галицька міська рада

Національний заповідник "Давній Галич"

Галицький національний природний парк

ГАЗЕТА "ГАЛИЦЬКЕ СЛОВО"

Прогноз погоди

Погода в Галичі 

Оголошення

Шановні краяни!

Увага! Говорить управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Проводиться перевірка системи оповіщення . Прослухайте наступне повідомлення : довге уривчасте звучання сирен, гудків підприємств, а також передача їх мережею радіомовлення означає попереджувальний сигнал „Увага всім”. Почувши цей сигнал необхідно ввімкнути радіо, радіотрансляційні, телевізійні приймачі для прослуховування термінового повідомлення управління з питань цивільного захисту.Шановні краяни! Якщо Ви опинились у надзвичайній ситуації або Вам про неї стало відомо, дзвоніть за телефоном 101 або за телефонами : у місті Івано-Франківську 53-90-01, в місті Калуш - 6-00-26, в місті Коломия - 1505, та черговим районних і міських підрозділів поліції.

.

Повідомлення до населення області щодо заходів з запобігання поширенню коронавірусу COVID-19

.

Пам`ятка громадянам України, які перетинають кордон з Російською Федерацією або Республікою Білорусь

.
Галицький районний військовий комісаріат проводить набір громадян України на військову службу за контрактом у Збройних Силах України
.
Відбудеться конкурсний відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2021 році
.
Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості до проекту ДТП та звіту по СЕО детального плану території земельної ділянки для зміни цільового призначення , будівництва та обслуговування об’єктів фермерської діяльності нежитлових будівель-свинарника за межами населеного пункту с.Насташине Насташинської сільської ради Галицького району Івано-Франківської області
.
Івано-Франківський обласний військовий комісаріат проводить набір громадян України на військову службу за контрактом
.

Військово-морський ліцей імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного запрошує на навчання

.
Держгеокадастр повідомляє про значення коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель за 2019 рік
.

«Рекомендації про включення до тендерної документації вимог при проведенні відкритих торгів щодо харчування дітей у закладах освіти в Івано- Франківській області»


Усі права застережені. При використання будь-яких матеріалів посилання на сайт обов'язкове.


Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області