E-mail:  00731407@mail.gov.ua  ;  gal_rda@i.ua
14 Липень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Урядові сайти

 

 

http://www.rada.gov.ua/


 

 


Карта Галицького району 


АКЦІЇ


В рамках проведення Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства"

Відеоролик "Розірви коло"


Соціальна реклама

 

 

 


Комісія з питань захисту прав дитини райдержадміністрації
 На головну / Відомості про адміністрацію / Структура РДА / Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Положення про комісію з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації

1. Комісія з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації (далі-комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється головою районної державної адміністрації.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України,Сімейним і Цивільними кодексами України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про освіту", "Про соціальні послуги", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

 1) розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

 2) розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:

 реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;

 надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини;

 позбавлення та поновлення батьківських прав;

 вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

 вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

 участь одного з батьків у вихованні дитини;

 побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

 визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

 встановлення і припинення опіки, піклування;

 утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов'язків;

 збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

 розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов'язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

 інші питання, пов'язані із захистом прав дітей;

5. Комісія має право:

 одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

 подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

 залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб'єкти підприємницької діяльності (за згодою).

 6. Комісію очолює голова районної державної адміністрації. Голова комісії може мати заступника.

7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, заступник керівника територіального органу МВС та керівник районного управління юстиції, а також працівник служби у справах дітей, який виконує обов'язки секретаря комісії.

8. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

 Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

 До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.

9. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.

10. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.

12. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

13. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється службою у справах дітей районної державної адміністрації.

 

 АЛГОРИТМ РОЗГЛЯДУ КОМІСІЄЮ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ

1.Реєстрація народження підкинутої, знайденої дитини, дитини, покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я, а також дитини, мати якої померла чи місце проживання матері встановити неможливо

Нормативно-правові документи: Сімейний кодекс України; закони України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», „Про державну реєстрацію актів цивільного стану", Порядок діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 (далі - Порядок); форми документів про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину та Інструкцій про порядок їх заповнення (наказ МОЗ та МВС від 17.12.2013 № 1095/1239), наказ МОЗ, МОН та Мінсоцполітики від 23.10.2013 № 903/1464/711 „Про здійснення обстеження для встановлення віку дитини, яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту".

Органи, уповноважені на розгляд питання: орган опіки та піклування за місцем виявлення дитини (у тому числі за місцем знаходження закладу, в якому народилась або залишена дитина), який приймає рішення про реєстрацію народження дитини, та органи реєстрації актів цивільного стану, які безпосередньо здійснюють таку реєстрацію.

Суб'єкт, що ініціює розгляд питання: служба у справах дітей.

Перелік документів, що подаються на розгляд Комісії (збираються службою у справах дітей):

♦   повідомлення-клопотання закладу охорони здоров'я, освіти, іншого закладу для дітей (у разі наявності);

♦  копія медичного свідоцтва про народження дитини та акт про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забирати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину;

♦     копія довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу
(у разі пропуску строку реєстрації народження дитини);

♦   у разі необхідності - висновок за результатами обстеження для встановлення віку дитини, яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту;

Особи, які запрошуються на засідання: члени Комісії, а також, за необхідності, особи, що виявили дитину.

2. Надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини.

Нормативно-правові документи: Сімейний кодекс України.

Органи, уповноважені на розгляд питання: орган опіки та піклування (як правило, за місцем проживання (перебування) батьків дитини (одного з них), або у разі, якщо місце проживання (перебування) батьків дитини (одного з них) невідоме - за місцем знаходження закладу, в якому народилась або залишена дитина).

Суб'єкт, що ініціює розгляд питання: дід, баба як з боку матері дитини, так і батька, інші родичі, які повинні надати докази родинних зв'язків із дитиною (питання розглядається виключно у разі, коли батьки дитини (один з них) відомі).

Перелік документів, що подаються на розгляд Комісії (подається заявником):

♦   заява;

♦   копія паспорту та довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) заявника (заявників);

♦   довідка про доходи заявника за останні 6 місяців або його декларація про доходи за останні 6 місяців;

копія свідоцтва про народження дитини (у разі наявності).
Вищезазначений перелік документів не є вичерпним.

Особи, які запрошуються на засідання: заявник або заявники, а також за наявності - інші родичі.

3. Позбавлення батьківських прав

Нормативно-правові документи: Сімейний кодекс України; Практика застосування судами законодавства про розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав (постанова Пленуму Верховного суду України від 30.03.2007 № 3).

Органи, уповноважені на розгляд питання: справи щодо позбавлення батьківських прав розглядаються виключно судом (за підсудністю справ відповідно до Цивільно- процесуального кодексу України). Комісія лише надає рекомендацію для органу опіки та піклування, висновок якого подається на розгляд до суду.

Суб'єкт, що ініціює розгляд питання: служба у справах дітей за власною ініціативою або згідно з ухвалою суду про відкриття провадження по цивільні справі за позовом одного з батьків, особи, в сім'ї якої проживає дитина, закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, в якому вона перебуває, органу опіки та піклування, прокурора, самої дитини, яка досягла 14-річного віку.

Перелік документів, що подаються на розгляд Комісії (збирається службою у справах дітей, центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді
або позивачем до суду):

♦        ухвала суду про відкриття провадження по цивільній справі про позбавлення батьківських прав (надається позивачем);

♦        копія паспорта або свідоцтва про народження дитини (надається позивачем або запитується службою у справах дітей);

♦  акт обстеження умов проживання дитини, якщо існує загроза вчиненню насильства над дитиною - оцінка рівня її безпеки згідно із додатком 10 до Порядку (складається службою у справах дітей із залученням інших суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю);

♦   довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини (надається позивачем або запитується службою у справах дітей);

♦     довідка з місця роботи матері (батька), доходи, характеристика матері (батька) з місця роботи або проживання, довідка з центру зайнятості (запитується службою у справах дітей);

♦     інформація, що свідчить про невиконання батьківських обов'язків, у тому числі за можливості свідчення сусідів, родичів (збираються службою у справах дітей із залученням інших суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю);

♦     довідка закладу охорони здоров'я про стан здоров'я дитини (запитується службою у справах дітей);

♦     довідка та характеристика закладу освіти, де навчається або виховується дитина, бажано - з результатами психолого-педагогічного діагностування дитини та аналізом участі батьків у навчанні та вихованні (запитується службою у справах дітей);

♦   довідка територіального органу Державної виконавчої служби про заборгованість по аліментах у разі наявності заборгованості (запитується службою у справах дітей);

висновок за результатами оцінки потреб дитини та її сім'ї, інформація про здійснення соціального супроводу сім'ї (особи) у разі здійснення такого супроводу (надається центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді).

Особи, які запрошуються на засідання: позивач (якщо питання вже розглядається у судовому порядку), батьки дитини, у тому числі той, відносно кого розглядатиметься позбавлення батьківських прав, дитина (якщо вона може висловити свою думку) та інші особи, участь яких може бути корисна в процесі розгляду відповідного питання.

 

4. Поновлення батьківських прав

Нормативно-правові документи: Сімейний кодекс України; Практика застосування судами законодавства про розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав (постанова Пленуму Верховного суду України від 30.03.2007 № 3).

Органи, уповноважені на розгляд питання: справи щодо поновлення батьківських прав розглядаються тільки (виключно) судом (за підсудністю справ відповідно до Цивільно-процесуального кодексу України). Комісія лише надає рекомендацію для органу опіки та піклування, висновок якого є обов'язковим при судовому розгляді справи.

Суб'єкт, що ініціює розгляд питання: мати, батько, які позбавлені батьківських прав.

Перелік документів, що подаються на розгляд Комісії (збирається службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім % дітей та молоді або позивачем до суду (частково):

♦   ухвала суду про відкриття провадження по цивільній справі про поновлення батьківських прав (надається позивачем до суду);

♦     копія паспорта, довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) того з батьків, який поновлюється у батьківських правах (надаються позивачем до суду);

♦     акт обстеження умов проживання того з батьків, який поновлюється у батьківських правах (складається службою у справах дітей із залученням інших суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю);

♦   довідка про доходи або декларація, довідка з місця роботи та характеристика того з батьків, який поновлюється у батьківських правах (надаються позивачем до суду);

♦    інформація (докази) про зміну поведінки особи, позбавленої батьківських прав, та обставин, що були підставою для позбавлення батьківських прав, у тому числі зафіксовані свідчення сусідів, родичів (надаються позивачем до суду);

♦    зафіксована думка осіб, з ким проживає дитина (запитується службою у справах дітей);

♦   зафіксована думка самої дитини (якщо вона може її висловити) (запитується службою у справах дітей або центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, у разі, якщо дитина не має статусу позбавленої батьківського піклування - дитина опитується за згодою другого з батьків, не обмеженого у своїх батьківських правах);

♦   зафіксована думка другого з батьків, якщо він не позбавлений батьківських (запитується службою у справах дітей або центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді);

висновок за результатами оцінки потреб дитини та її сім'ї, інформація про здійснення соціального супроводу сім'ї (особи) у разі здійснення такого супроводу (надається центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді).

Особи, які запрошуються на засідання: батьки, у тому числі які позбавлені батьківських прав, особи, з якими проживає дитина, а також сама дитина, якщо вона може висловити свою думку (УВАГА! Думка дитини запитується Комісією окремо від того з батьків, який позбавлений батьківських прав, якщо відсутнє рішення суду про дозвіл на побачення у присутності або за згодою іншого з батьків, якщо він не обмежений у своїх батьківських правах), інші особи, свідчення яких можуть бути корисні в процесі розгляду відповідного питання.

 

5. Вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини

Нормативно-правові документи: Сімейний кодекс України; Порядок.

Органи, уповноважені на розгляд питання: спір може вирішуватися органом опіки та піклування за місцем проживання дитини або судом (за підсудністю справ відповідно до Цивільно-процесуального кодексу України).

Суб'єкт, що ініціює розгляд питання: один з батьків дитини.

Перелік документів, що подаються на розгляд Комісії, визначений Порядком (збирається заявником або позивачем до суду та службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім % дітей та молоді):

♦   заява (у разі необхідності в прийнятті рішення органу опіки та піклування);

копія паспорта заявника (надається заявником);

♦  довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) (надається заявником);

♦  копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності) (надається заявником);

зафіксована думка самої дитини (якщо вона може її висловити) (запитується службою у справах дітей або центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за згодою батьків, не обмежених у своїх батьківських правах);

Додатково: ухвала суду про відкриття провадження по цивільній справі (у разі необхідності отримання висновку органу опіки та піклування) (надається позивачем).

Особи, які запрошуються на засідання: батьки дитини, а також дитина, якщо вона досягла віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.

6. Вирішення спорів між батьками щодо визначення місця
проживання дитини

Нормативно-правові документи: Сімейний кодекс України; Порядок.

Органи, уповноважені на розгляд питання: орган опіки та піклування за місцем проживання дитини або суд (за підсудністю справ відповідно до Цивільно-процесуального кодексу України).

Суб'єкт, що ініціює розгляд питання: мати або батько дитини.

Перелік документів, що подаються на розгляд Комісії (збирається заявником або позивачем до суду та службою у справах дітей, центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді):

1) передбачені Порядком:

♦    заява одного з батьків (у разі необхідності в прийнятті рішення органу опіки та піклування);

♦    копія паспорта (надається заявником);

♦    копія свідоцтва про народження дитини (надається заявником);

♦   довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) (надається заявником);

♦  копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності) (надається заявником);

♦   довідка з закладу освіти, бажано - з результатами психолого-педагогічного діагностування дитини та аналізом участі батьків у навчанні та вихованні (запитується службою у справах дітей);

♦   довідка про сплату аліментів (у разі наявності) (надається заявником);

♦   акт обстеження умов проживання обох батьків (складається службами у справах дітей за місцем проживання кожного з них із залученням інших суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю);

♦    довідка про доходи батьків (надається заявником);

зафіксована згода дитини, яка досягла 10 років (обов'язково). Важливо – з 14 років дитина визначає своє місце проживання самостійно (запитується службою у справах дітей із залученням центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за згодою батьків, не обмежених у своїх батьківських правах);

2) додатковими документами можуть бути:

♦  ухвала суду про відкриття провадження по цивільній справі (у разі необхідності отримання висновку органу опіки та піклування) (надається позивачем);

♦    інформація із закладу охорони здоров'я про стан здоров'я дитини, бажано - з аналізом участі батьків у забезпеченні догляду за дитиною (запитується службою у справах дітей);

♦    довідка про стан здоров'я батьків (надається заявником);

 

♦      характеристика батьків з місця роботи (у разі наявності) (надається заявником);

♦      висновок за результатами оцінки потреб дитини та її сім'ї (надається центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді).

Особи, які запрошуються на засідання: батьки та дитина (якщо вона може висловити свою думку), інші особи, свідчення яких можуть бути корисні в процесі розгляду відповідного питання.

7. Участь одного з батьків у вихованні дитини

Нормативно-правові документи: Сімейний кодекс України; Порядок.

Органи, уповноважені на розгляд питання: орган опіки та піклування за місцем проживання дитини, а у разі невиконання рішення останнього - суд (за підсудністю справ відповідно до Цивільно-процесуального кодексу України).

Суб'єкт, що ініціює розгляд питання: той з батьків дитини, хто проживає окремо від дитини.

Перелік документів, що подаються на розгляд Комісії (збирається заявником або позивачем до суду та службою у справах дітей, центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді):

1) передбачені Порядком:

♦    заява того з батьків, що проживає окремо від дитини (у разі необхідності в прийнятті рішення органу опіки та піклування);

♦    копія паспорту (надається заявником);

♦    копія свідоцтва про народження дитини (надається заявником);

довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) заявника (надається заявником);

 ♦ копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності) (надається заявником);

♦   довідка про стан здоров'я дитини (запитується службою у справах дітей);

♦   зафіксована думка дитини, зокрема щодо її особистої прихильності до кожного з них (запитується службою у справах дітей із залученням психолога центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за згодою батьків, не обмежених у своїх батьківських правах);

2) додатковими документами можуть бути:

♦  ухвала суду про відкриття провадження по цивільній справі (у разі необхідності отримання висновку органу опіки та піклування) (надається позивачем);

♦        довідка з закладу освіти, бажано - з результатами психолого-педагогічного діагностування дитини та аналізом участі батьків у навчанні та вихованні (запитується службою у справах дітей);

♦        акт обстеження умов проживання заявника (складається службою у справах дітей із залученням інших суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю виключно у разі клопотання заявника про визначення способу участі його у вихованні дитини у вигляді забирання дитини на вихідні, канікулярні дні, спілкування з дитиною за місцем його проживання);

♦  характеристика з місця роботи заявника (у разі наявності) (надається заявником);

довідка про сплату аліментів (у разі наявності) (надається заявником);

♦  висновок за результатами оцінки потреб дитини та її сім'ї (надається центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді).

Особи, які запрошуються на засідання: мати та батько дитини, а також дитина, якщо вона досягла віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку, інші особи, свідчення яких можуть бути корисні в процесі розгляду відповідного питання.

8. Побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав

Нормативно-правові документи: Сімейний кодекс України.

Органи, уповноважені на розгляд питання: виключне право на розгляд даного питання належить суду (за підсудністю справ відповідно до Цивільно-процесуального кодексу України), проте при судовому розгляді є обов'язковим висновок органу опіки та піклування за місцем проживання дитини, що ґрунтується на матеріалах, зібраних і досліджених на засіданні Комісії.

Суб'єкт, що ініціює розгляд питання: батько, мати, які позбавлені батьківських прав.

Перелік документів, що подаються на розгляд Комісії (збирається позивачем до суду та службою у справах дітей, центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді):

♦     ухвала суду про відкриття провадження по цивільній справі (надається позивачем);

♦     зафіксована думка дитини (якщо вона може її висловити) (запитується службою у справах дітей або центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді);

♦     зафіксована думка осіб, з ким проживає дитина (запитується службою у справах дітей або центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, у разі, якщо дитина не має статусу позбавленої батьківського піклування дитина опитується за згодою другого з батьків, не обмеженого у своїх батьківських правах);

♦     довідка про стан здоров'я того з батьків, який позбавлений батьківських прав і виявив бажання спілкуватись з дитиною (надається позивачем);

♦    копія паспорта того з батьків, який позбавлений батьківських прав і виявив бажання спілкуватись з дитиною (надається позивачем);

♦    характеристика на того з батьків, який позбавлений батьківських прав і виявив бажання спілкуватись з дитиною (надається позивачем);

♦    довідка про сплату аліментів (у разі наявності) (надається позивачем);

♦    висновок за результатами оцінки потреб дитини та її сім'ї, інформація про здійснення соціального супроводу сім'ї (особи) у разі здійснення такого супроводу (надається центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді).

Особи, які запрошуються на засідання: той з батьків, який позбавлений
батьківських прав і виявив бажання спілкуватись з дитиною, інший з батьків,
якщо він не позбавлений батьківських прав, або особа, з якою дитина проживає,
дитина, яка може висловити свою думку (УВАГА! Думка дитини запитується
Комісією окремо від того з батьків, який позбавлений батьківських прав, до
прийняття рішення суду про дозвіл на побачення, за згодою другого з батьків, не
обмеженого у своїх батьківських правах), інші особи, свідчення яких можуть бути
корисні в процесі розгляду відповідного питання.

 

 

9. Встановлення опіки, піклування, влаштування у прийомну сім'ю,
дитячий будинок сімейного типу

Нормативно-правові документи: Сімейний кодекс України; Положення про
прийомну сім'ю, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2002 №565; Положення про дитячий будинок сімейного типу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України 26.04.2002 № 564; Порядок.

Органи, уповноважені на розгляд питання: орган опіки та піклування за місцем походження або проживання дитини, суд (за підсудністю справ відповідно до Цивільно-процесуального кодексу України).

Суб'єкт, що ініціює розгляд питання: особа, яка бажає влаштувати дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, у свою сім'ю.

Перелік документів, що подаються на розгляд Комісії: документи, передбачені пунктом 40 Порядку, пунктом 16 Положення про прийомну сім'ю, пункту 18 Положення про дитячий будинок сімейного типу (надаються потенційними опікунами, піклувальниками, кандидатами у прийомні батьки, батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу).

Додатковими документами можуть бути:

висновок за результатами оцінки потреб дитини та сім'ї, інформація про здійснення соціального супроводу сім'ї (особи) у разі здійснення такого супроводу (надається центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді);

зафіксована думка дитини (якщо вона може її висловити) (запитується службою у справах дітей або центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді).

Особи, які запрошуються на засідання: особа (особи), яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, у свою сім'ю, дитина, яка може висловити свою думку, інші особи, свідчення яких можуть бути корисні в процесі розгляду відповідного питання.

10. Утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов'язків

Нормативно-правові документи. Порядок взаємодії місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (наказ Мінсоцполітики, МОЗ, МОНмолодьспорту, МВС від 01.06.2012 № 329/409/652/502); Порядок взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (наказ Мінсім'ямолодьепорту від 25.09.2009 № 3385); Порядок здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (наказ Мінсім'ямолодьспорту від 23.09.2009 № 3357); Положення про прийомну сім'ю, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565; Положення про дитячий будинок сімейного типу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564.

Органи, уповноважені на розгляд питання: орган опіки та піклування за місцем проживання дитини.

Суб'єкт, що ініціює розгляд питання: служба у справах дітей щороку або частіше, у разі наявності підстав вважати, що права дитини у сім'ї опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу порушуються.

Перелік документів, що подаються на розгляд Комісії: служба у справах дітей щороку подає Комісії звіт про стан утримання та виховання дитини, влаштованої під опіку, піклування, прийомної дитини, дитини-вихованця, дитячого будинку сімейного типу для розгляду та підставі відвідування із залученням працівників органів освіти та охорони здоров'я та інформації, що надається фахівцем із соціальної роботи, який здійснює соціальне супроводження родини, закладом освіти, дільничним лікарем-педіатром і дільничним інспектором місцевого відділку поліції,
Додатково можуть подаватися:

довідка про доходи опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу (надається законними представниками);

♦   зафіксована думка дитини про задоволення її потреб (запитується службою у справах дітей або центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді без присутності опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів);

висновок за результатами оцінки потреб дитини та її сім'ї, інформація про
здійснення соціального супроводу сім'ї (особи) (надається центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді).

Особи, які запрошуються на засідання: опікуни, піклувальники, батьки-вихователі, прийомні батьки, у разі необхідності - дитина (якщо вона може висловити свою думку) та спеціалісти, які готували інформацію.

11. Збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, призначення опікуна над майном такої дитини

Нормативно-правові документи: Житловий кодекс УРСР, Сімейний, Цивільний кодекси України; закони України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"; „Про охорону дитинства"; „Про основу соціального захисту бездомних осіб і безпритульних осіб", Порядок.

Органи, уповноважені на розгляд питання: орган опіки та піклування за місцем знаходження майна, суд (за підсудністю справ відповідно до Цивільно-процесуального кодексу України).

Суб'єкт, що ініціює розгляд питання: служба у справах дітей (стосовно збереження майна - щороку); потенційний опікун над майном дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яке їй належить на праві власності.

Перелік документів, що подаються на розгляд Комісії (збирається службою у справах дітей та потенційним або наявним опікуном над майном дитини):

1) щодо збереження житла (при визначенні форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов'язків):

♦   подання служби у справах дітей;

♦   копія свідоцтва про народження дитини (служба у справах дітей);

♦   копія рішення виконавчого комітету про влаштування дитини (служба у справах дітей);

♦   копія рішення виконавчого комітету про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (служба у справах дітей) ;

♦   інформація про місце перебування дитини (адреса дитини, прізвище, ім'я, по батькові законного представника або найменування закладу, в якому перебуває дитина) (служба у справах дітей);

♦   адреса, за якою знаходиться житло, що належить дитині, стан утримання житла (акт обстеження житлово-побутових умов за місцем знаходження майна) (служба у справах дітей із залученням інших суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю);

 

♦    опис майна опіка (служба у справах дітей із залученням інших суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю; законний представник дитини (за наявності);

♦    документи, які підтверджують право власності житла або користування ним дитиною (служба у справах дітей);

♦    довідка про склад сім'ї (служба у справах дітей).

2) щодо призначення опікуна над майном:

♦  заява опікуна, піклувальника дитини про відмову бути опікуном над майном дитини, засвідчену нотаріально або написану ним власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати (законний представник дитини);

♦   подання служби у справах дітей;

♦   копія рішення про влаштування дитини (служба у справах дітей);

♦   опис майна, над яким встановлюється опіка (служба у справах дітей із залученням інших суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, законний представник дитини (за наявності));

♦   документи, які підтверджують право власності дитини на майно (служба у справах дітей);

♦   акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна над майном та висновок про можливість виконання ним обов'язків опікуна (служба у справах дітей із залученням інших суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю).

12. Розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, іншими законним представниками, обов'язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами

Нормативно-правові документи: Кодекс про адміністративні правопорушення; Порядок.

Органи, уповноважені на розгляд питання: орган опіки та піклування за місцем проживання дитини.

Суб'єкт, що ініціює розгляд питання: дитина.

Перелік документів, що подаються на розгляд Комісії (збирається службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім % дітей та молоді):

♦    акт обстеження умов проживання дитини, а якщо існує загроза вчиненню
насильства над дитиною
- оцінка рівня її безпеки згідно із додатком 10 до Порядку;

♦    довідка закладу охорони здоров'я про стан здоров'я дитини (бажано з аналізом участі її законних представників у забезпеченні догляду за дитиною);

♦    довідка та характеристика закладу освіти, де з навчається або виховується дитина (бажано - з результатами психолого-педагогічного діагностування дитини та аналізом участі батьків у навчанні та вихованні);

♦    зафіксовані свідчення сусідів, інших осіб, в полі зору яких перебували дитина, її сім'я;

♦    зафіксована думка дитини (якщо вона може її висловити) (запитується службою у справах дітей або центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

 УВАГА! Згода батьків щодо врахування думки дитини з окресленого питання не
обов'язкова).

копія паспорта або свідоцтва про народження дитини (за наявності);

♦    довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини (за наявності);

♦    довідка з місця роботи матері (батька), доходи, характеристика матері (батька) з місця роботи або проживання;

♦    висновок за результатами оцінки потреб дитини та її сім'ї, інформація про здійснення соціального супроводу сім'ї (особи) у разі здійснення такого супроводу;

♦  інші матеріали про стан сім'ї, у тому вислі інформація (докази), що свідчить про невиконання батьківських обов'язків.

Особи, які запрошуються на засідання: запрошуються дитина, її батьки або інші законні представники, за необхідності особи, в полі зору яких перебували дитина, її сім'я.

13. Розгляд доцільності влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату І-ІП ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування у цьому закладі

Нормативно-правові документи: постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини"; Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778).

Органи, уповноважені на розгляд питання: Комісія за місцем проживання дитини та директор загальноосвітньої школи-інтернату.

Суб'єкт, що ініціює розгляд питання: батьки дитини або особи, що їх замінюють, тільки за умови, якщо через стан їхнього здоров'я чи режим робочого часу ускладнюється виховання і догляд дітей (тривале стаціонарне лікування, роз'їзний характер роботи, змінна робота, вахтовий метод роботи).

Перелік документів, що подаються на розгляд Комісії (збирається заявниками, службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім % дітей та молоді):

  заява із повним викладом обставин;

♦   копія паспорта особи, яка подає заяву (надається заявником);

♦   копія свідоцтва про народження дитини (надається заявником);

♦   довідка закладу охорони здоров'я про стан здоров'я дитини, бажано з аналізом участі її законних представників у забезпеченні догляду за дитиною (запитується службою у справах дітей);

♦   довідка та характеристика закладу освіти, де навчалася або виховувалася дитина, бажано - з результатами психолого-педагогічного діагностування дитини та аналізом участі батьків у навчанні та вихованні (запитується службою у справах дітей);

 

♦    довідки з місця роботи батьків або осіб, які їх замінюють (у крайньому випадку інші документи або свідчення про те, що через режим робочого часу ускладнюється виховання і догляд дітей (роз'їзний характер роботи, змінна робота, вахтовий метод роботи (надається заявником);

♦    акт обстеження умов проживання дитини (складається службою у справах дітей із залученням інших суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю);

♦    довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини;

♦    зафіксована думка дитини (якщо вона може її висловити) (запитується службою у справах дітей або центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за згодою батьків, не обмежених у своїх батьківських правах).

♦    висновок за результатами оцінки потреб дитини та її сім'ї, інформація про здійснення соціального супроводу сім'ї (особи) у разі здійснення такого супроводу (центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді).

Особи, які запрошуються на засідання: запрошуються дитина (якщо вона може висловити свою думку), її батьки або інші законні представники, за необхідності особи, в полі зору яких перебували дитина, її сім'я.

 

 

ІНШІ ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ЗАХИСТОМ ПРАВ ДІТЕЙ

У разі потреби прийняття колегіального вирішення та / або існування спору на засідання Комісії можуть виноситись інші питання, які стосуються забезпечення прав та найкращих інтересів дітей, у тому числі нижченаведені.

1. Повернення дитини на виховання до батьків

Нормативно-правові документи: Сімейний кодекс України, Порядок.

Органи, уповноважені на розгляд питання: служба у справах дітей за місцем проживання дитини (пункт 11 Порядку), орган опіки та піклування за місцем походження дитини, суд за підсудністю справ відповідно до Цивільно-процесуального кодексу України (пункт 27 Порядку).

Суб 'єкт, що ініціює розгляд питання: служба у справах дітей, батьки або один з них.

Перелік документів, що подаються на розгляд Комісії (збирається заявниками, службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім% дітей та молоді):

♦    документи, визначені пунктом 27 Порядку для дітей, які мали статус дітей, позбавлених батьківського піклування;

♦    довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) батьків, дитини (надається батьками);

♦    акт обстеження умов проживання батьків (складається службою у справах дітей із залученням інших суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю);

♦    довідка про доходи батьків або копія декларації про доходи, засвідчена у встановленому порядку (надається батьками);

♦    копії паспортів батьків (надається батьками);

♦    свідоцтво про народження дитини або її паспорт (надається батьками);

♦    рішення про влаштування дитини (у тому числі тимчасове) до закладу інституційного догляду та виховання дітей або сімей (сім'ї родичів, знайомих, опіка, піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, сім'я патронатного вихователя) (надається службою у справах дітей);

       ♦       витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини (надається батьками);

♦    довідка закладу охорони здоров'я про стан здоров'я дитини (бажано з аналізом участі батьків у забезпеченні догляду за дитиною);

♦    довідка та характеристика закладу освіти, де з навчалася або виховувалася дитина (бажано - з результатами психолого-педагогічного діагностування дитини та аналізом участі батьків у навчанні та вихованні);

 

♦    зафіксована думка дитини (якщо вона може її висловити) (запитується службою у справах дітей або центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
УВАГА! Згода батьків щодо врахування думки дитини з окресленого питання не обов'язкова);

♦    висновок за результатами оцінки потреб дитини та її сім'ї, інформація про
здійснення соціального супроводу сім'ї (особи) у разі здійснення такого супроводу (надається центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді).

Особи, які запрошуються на засідання: запрошуються дитина (якщо вона
може висловити свою думку), її батьки або інші законні представники, за
необхідності особи, в полі зору яких перебували дитина, її сім'я. Бажано
забезпечити спілкування дитини з членами Комісії окремо від її батьків.

 

         

 

          2. Питання надання повної цивільної дієздатності

Нормативно-правові документи: Цивільний кодекс України.

Суб'єкт, що ініціює розгляд питання: фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором; особа, яка недосягла повноліття після реєстрації шлюбу; неповнолітня особа, яка записана матір'ю або батьком дитини; фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю.

Органи, уповноважені на розгляд питання: орган опіки та піклування за місцем проживання дитини (за наявності письмової згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальника), а у разі відсутності такої згоди - суд (за підсудністю справ відповідно до Цивільно-процесуального кодексу України).

Перелік документів, що подаються на розгляд Комісії:

особиста заява дитини;

♦   копія свідоцтва про народження або паспорта дитини (надається заявником);

♦     довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини(надається заявником);

письмова згода кожного з батьків або осіб, які їх замінюють (запитується службою у справах дітей);

♦    копія трудової книжки та довідка з місця роботи дитини (надається заявником);

♦    довідка із закладу освіти з результатами психолого-педагогічного діагностування дитини (у разі наявності) (запитується службою у справах дітей);

♦    копія свідоцтва про народження дитини заявника (у разі наявності) (надається заявником);

♦    довідка закладу охорони здоров'я про стан здоров'я дитини (запитується службою у справах дітей);

♦    висновок за результатами оцінки потреб дитини та її сім'ї, інформація про здійснення соціального супроводу сім'ї (особи) у разі здійснення такого супроводу, у якому повинна бути чітко відображена здатність особи то самостійного життя (надається центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді).

Особи, які запрошуються на засідання: запрошуються дитина, її батьки або інші законні представники, за необхідності особи, в полі зору яких перебували дитина, її сім'я.

3. Питання надання дозволу на вчинення правочинів щодо
нерухомого майна, право власності або право користування яким мають діти

Нормативно-правові документи: Сімейний, Цивільний кодекси України; закони України „Про охорону дитинства", „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей"; Порядок.

Органи, уповноважені на розгляд питання: органи опіки та піклування за місцем знаходження майна, суд (за підсудністю справ відповідно до Цивільно-процесуального кодексу України).

Суб'єкт, що ініціює розгляд питання: батьки або інші законні представники дитини.

Перелік документів, що подаються на розгляд Комісії (збирається
заявниками для подання службі у справах дітей)
:

заява кожного з батьків (опікунів, піклувальників) (заявники, дитина, яка досягла 14 років);

♦    копія паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, паспортного документа іноземця (заявники);

♦     копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності) (заявники);

♦     документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване майно (заявники);

♦  витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, виданий відповідно до законодавства (заявники);

♦   копія свідоцтва про народження дитини (заявники);

♦   довідка про реєстрацію місця проживання (перебування), про склад сім'ї або витяг з домової книги (заявники);

♦   копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників) (заявники, служба у справах дітей);

копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників) (заявники, служба у справах дітей);

♦      копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності) (копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про внесення відомостей про батька відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України; копія свідоцтва про смерть одного з батьків (у разі наявності) (заявники);

♦      попередній договір на придбання нового житла (стаття 635 Цивільного кодексу України) (у разі потреби) (заявники);

♦      у разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї (заявники).

Особи, які запрошуються на засідання: запрошуються дитина, яка досягла 14 років, її батьки або інші законні представники.

4. Розгляд спорів щодо виселення, зняття дитини з реєстрації місця проживання, визнання її такою, що втратила право користування житловим приміщенням

Нормативно-правові документи: Сімейний, Цивільний кодекси України.

Органи, уповноважені на розгляд питання: орган опіки та піклування за місцем знаходження майна, суд (за підсудністю справ відповідно до Цивільно-процесуального кодексу України), територіальні органи Державної виконавчої служби.

Суб'єкт, що ініціює розгляд питання: законні представники дитини, служба у справах дітей, орган опіки та піклування.

Перелік документів, що подаються на розгляд Комісії (збирається заявниками, службою у справах дітей):

♦  ухвала суду про відкриття провадження по цивільній справі (суд; територіальні органи Державної виконавчої служби; позивачі);

♦   копія паспорта позивачів (заявники);

♦   копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності) (заявники);

 

♦      документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на майно (заявники);

♦      витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, виданий відповідно до законодавства (заявники);

 

♦   копія свідоцтва про народження дитини (заявники);

♦   довідка про реєстрацію місця проживання (перебування), про склад сім'ї або витяг з домової книги (заявники або за запитом служби у справах дітей);

♦  копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності) (заявники);

♦     копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про внесення відомостей про батька відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України; копія свідоцтва про смерть одного з батьків (у разі наявності) (заявники);

♦     акт обстеження умов проживання дитини (служба у справах дітей із залученням інших суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю);

♦     документи з ОСББ або ЖЕК про стан оплати житлово-побутових послуг (заявники або за запитом служби у справах дітей);

♦     інші документи, які мають істотне значення для вирішення порушеного питання (запити служби у справах дітей).

Особи, які запрошуються на засідання, запрошуються дитина, яка досягла 14 років, її батьки або інші законні представники.

5. Розгляд способів реалізації права батьків, взятих під варту, або
засуджених до позбавлення волі, та дитини на спілкування

Норматиено-праеові документи: Сімейний, Кримінально-виконавчий кодекси України, закон України, Закон України „Про попереднє ув'язнення", Положення про прийомну сім'ю, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565; Положення про дитячий будинок сімейного типу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564.

Органи, уповноважені на розгляд питання: орган опіки та піклування за місцем проживання дитини.

Суб'єкт, що ініціює розгляд питання: батьки дитини (один з них), взяті під варту, або засуджені до позбавлення волі.

Перелік документів, що подаються на розгляд Комісії (збирається службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім % дітей та молоді):

♦    заява батьків дитини (одного з них), взятих під варту, або засуджених до позбавлення волі, які не позбавлені батьківських прав, з викладенням бажаних способів та періодичності спілкування (листування, спілкування по телефону, відвідування (тільки для засуджених до позбавлення волі);

♦    зафіксована думка дитини (якщо вона може її висловити) щодо бажання / не бажання спілкуватися, бажаних та зручних для неї способів та періодичності спілкування (запитується службою у справах дітей або центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді);

♦    зафіксована думка осіб, з ким проживає дитина, щодо бажаних, зручних та доступних для них способів та періодичності спілкування (наприклад враховується, чи є можливість у законних представників дитини відвозити її на побачення батьком, засудженим до позбавлення волі, бажану заявником кількість разів на місяць / рік) (запитується службою у справах дітей або центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді);

Особи, які запрошуються на засідання: дитина (якщо вона може висловити свою думку), особа, з якою дитина проживає, інші особи, свідчення яких можуть бути корисні в процесі розгляду відповідного питання.

 
 

 

 

 

 

banner

banner

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Галицька районна рада

 

Галицька міська рада

Національний заповідник "Давній Галич"

Галицький національний природний парк

ГАЗЕТА "ГАЛИЦЬКЕ СЛОВО"

Прогноз погоди

Погода в Галичі 

Оголошення

.
Галицький районний військовий комісаріат проводить набір громадян України на військову службу за контрактом у Збройних Силах України
Шановні краяни!
Увага! Говорить управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Проводиться перевірка системи оповіщення. Прослухайте наступне повідомлення: довге уривчасте звучання сирен, гудків підприємств, а також передача їх мережею радіомовлення означає попереджувальний сигнал „Увага всім”. Почувши цей сигнал необхідно ввімкнути радіо, радіотрансляційні, телевізійні приймачі для прослуховування термінового повідомлення управління з питань цивільного захисту. Шановні краяни! Якщо Ви опинились у надзвичайній ситуації або Вам про неї стало відомо, дзвоніть за телефоном 101 або за телефонами: у м.Івано-Франківську 53-90-01, в м.Калуш 6-00-26, та черговим районних і міських підрозділів поліції.
.

Повідомлення до населення області щодо заходів з запобігання поширенню коронавірусу COVID-19

.
Відбудеться конкурсний відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2021 році
.
Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості до проекту ДТП та звіту по СЕО детального плану території земельної ділянки для зміни цільового призначення , будівництва та обслуговування об’єктів фермерської діяльності нежитлових будівель-свинарника за межами населеного пункту с.Насташине Насташинської сільської ради Галицького району Івано-Франківської області
.
Івано-Франківський обласний військовий комісаріат проводить набір громадян України на військову службу за контрактом
.

Військово-морський ліцей імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного запрошує на навчання

.
Держгеокадастр повідомляє про значення коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель за 2019 рік
.

«Рекомендації про включення до тендерної документації вимог при проведенні відкритих торгів щодо харчування дітей у закладах освіти в Івано- Франківській області»

.
Щодо опитування експортерів

Усі права застережені. При використання будь-яких матеріалів посилання на сайт обов'язкове.


Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області