E-mail:  00731407@mail.gov.ua  ;  gal_rda@i.ua
14 листопад 2019
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Урядові сайти

 

 

http://www.rada.gov.ua/


 


Карта Галицького району


АКЦІЇ

 

 


Соціальна реклама


Твій добробут залежить від тебе


Відстоюй свої права на якісні житлово-комунальні послуги


Будь відповідальним власником - створи ОСББВідділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації
 На головну / Відомості про адміністрацію / Структура РДА

Юридична адреса : 77100 , пл..Волі 1,

м.Галич Івано-Франківської області

E-mail: agro-rda@br.if.ua

Начальник відділу - Бакалярчик Володимир Іванович

Контактний телефон/факс: (03431) 2-15-51.

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

розпорядження голови

районної державної адміністрації

09.10.2018 р.

782

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ агропромислового розвитку

Галицької районної державної адміністрації

 

1. Відділ агропромислового розвитку Галицької районної державної адміністрації ( далі - відділ ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, підзвітним та підконтрольним голові районної державної адміністрації та департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

 

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінагрополітики України, розпорядженнями голови районної державної адміністрації та наказами департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, а також положенням про відділ.

 

3. Основним завданням відділу є :

- участь у формуванні та реалізації державної аграрної політики в районі, розробка здійснення заходів щодо гарантування продовольчої безпеки ;

- участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, а також розвитку сільських територій ;

- розроблення та здійснення заходів щодо державної підтримки і захисту товаровиробників, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції в агропромисловому комплексі, формування ринкової інфраструктури, створення сприятливих економічних, матеріально-технічних і соціальних умов для прискореного розвитку суб'єктів усіх форм власності та господарювання в галузях агропромислового виробництва ;

- організація роботи з питань насінництва і розсадництва, захисту рослин, племінної справи, кадрового забезпечення, охорони праці та техніки безпеки;

- координація діяльністі підприємств лісового, водного сільськогосподарського та рибного господарства, що є в державній власності або мають частку державного майна, відділів та управлінь агропромислового комплексу;

- надання адміністративних послуг.

 

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань :

1) проводить маркетингову і науково-технічну політику в галузях рослинництва, садівництва, тваринництва, переробки сільськогосподарської продукції, сервісного їх обслуговування, а також соціального розвитку сільських територій. Сприяє забезпеченню належного рівня технологічних процесів та екологічної безпеки, організовує впровадження науково-технічних розробок ;

2) готує пропозиції до проектів програм соціально - економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету ;

3) складає місцеві баланси забезпечення сільської місцевості трудовими, продовольчими, матеріально-технічними ресурсами і вносить пропозиції щодо їх задоволення;

4) сприяє формуванню інфраструктури аграрного ринку та розвитку підприємництва в галузях агропромислового виробництва, проведення

виставок-ярмарків ;

5) забезпечує державну підтримку у сільській місцевості, зокрема фермерських господарств та особистих селянських господарств;

6) бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо організації безпечного ведення сільськогосподарського виробництва, в тому числі на екологічно забруднених землях, сприяє вирощуванню екологічно чистої сільськогосподарської продукції ;

7) розробляє з урахуванням обсягів трудових, фінансових і матеріальних ресурсів прогнози розвитку галузей агропромислового комплексу, а також програми селекції у тваринництві, птахівництві, рибництві та рослинництві ;

8) розробляє пропозиції щодо вдосконаленні умов оподаткування, кредитування, інвестиційної діяльності та фінансової підтримки суб'єктів господарювання усіх форм власності агропромислового комплексу ;

9) розробляє пропозиції з охорони та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення (в тому числі меліорованих), підвищення родючості грунтів, щодо застосування систем землеробства та контурно-меліоративної системи організації території, забезпечення сільськогосподарських товаровиробників усіх форм господарювання сортовим насінням, племінною худобою ;

10) забезпечує в межах повноважень, визначених законодавством, додержання підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності вимог законодавства з охорони праці та техніки безпеки ;

11) вносить відповідним радам пропозиції щодо надання земель фермерським господарствам , кооперативам та іншим землекористувачам у зоні меліоративних систем виходячи з умов додержання технологічної єдності; сприяє забезпеченню ефективного використання господарствами і окремими власниками меліорованих земель, організації роботи із збереження меліоративних споруд ;

12) вживає заходів для механізації, електрифікації, автоматизації виробництва, транспортного обслуговування галузей агропромислового виробництва, спрямованні на економію паливно-енергетичних ресурсів і впровадження прогресивних, енергозберігаючих технологій ;

13) готує пропозиції щодо укладення з відповідними профспілковими організаціями в агропромисловому виробництві галузевих і регіональних угод ;

14) надає допомогу підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери відділу держадміністрації, в організації та додержанні правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

15) надає допомогу підприємствам, установам та організаціям галузі з питань правового обслуговування, консультаційні та дорадницькі послуги з організації виробництва сільськогосподарської продукції та маркетингу ;

16) надає допомогу і забезпечує врегулювання майнових та земельних питань в агроформуваннях, питань оренди землі і майна та захисту майнових прав селян ;

17) співпрацює із податковими, пенсійними, правоохоронними та іншими державними і недержавними органами з питань, що стосуються їх компетенції та діяльності аграрного сектора і захисту прав селян ;

18) вносить пропозиції при розробці законодавчих і нормативно-правових актів, що стосуються діяльності аграрного сектора економіки ;

19) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств державної форми власності галузей агропромислового виробництва, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, додержанням і зміцненням державної дисципліни, збереженням майна, ощадливим та раціональним використанням товарно-матеріальних цінностей, здійснює практичні заходи щодо недопущення корупційних проявів в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням та запобігання корисливих злочинів ;

20) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

 5. Відділ має право :

- залучати працівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств та організацій (за погодженням з їх керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції;

- одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань ;

- організовувати та проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

 

6. Відділ в межах своїх повноважень та на виконання наказів Мінагрополітики України, розпоряджень обласної державної адміністрації, наказів департаменту агропромислового розвитку, розпоряджень районної державної адміністрації видає накази, організовує і контролює їх виконання. Відділ проводить в разі потреби спільні заходи з органами місцевого самоврядування та видає відповідні акти.

 

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно з законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією.

 

8. Начальник відділу :

 1) здійснює керівництво відділом , несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі ;

 2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

 3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

 4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

 5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

 6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

 7) може входити до скдаду колегії районної державної адміністрації;

 8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

 9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади , органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

 11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

 12) подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу;

 14) здійснює добір кадрів;

 15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

 16) призначає на посаду і звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, працівників відділу, присвоює їм ранги державних службовців та заохочення;

        17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

        18) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

        19) здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників цього підрозділу;

        20) здійснює інші повноваження визначені законом.

 

        9.Начальник відділу може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про державну службу.

 

10. Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету.

 

11. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, або директором департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

 

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації в межах відповідних бюджетних призначень.

 

13.Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228.

 

14. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 

 

banner

banner

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Галицька районна рада

 

Галицька міська рада

Національний заповідник "Давній Галич"

Галицький національний природний парк

ГАЗЕТА "ГАЛИЦЬКЕ СЛОВО"

Прогноз погоди

Погода в Галичі 

Оголошення

Шановні краяни!
Увага! Говорить управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Проводиться перевірка системи оповіщення. Прослухайте наступне повідомлення : довге уривчасте звучання сирен, гудків підприємств, а також передача їх мережею радіомовлення означає попереджувальний сигнал „Увага всім”. Почувши цей сигнал необхідно ввімкнути радіо, радіотрансляційні, телевізійні приймачі для прослуховування термінового повідомлення. Шановні краяни! Якщо Ви опинились у надзвичайній ситуації або Вам про неї стало відомо, дзвоніть за телефоном 101.
Регіональний представник Уповноваженого в Івано-Франківській області проведе особистий прийом громадян

25 листопада 2019 року, з 10.00 до 13.00 години, регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Івано-Франківській області Людмила Непийвода проведе особистий прийом громадян у Галицькому районі. Прийом громадян буде проводитись за адресою: Івано-Франківська область, м.Галич, пл.Волі.1, 2 поверх.

.

Інформація щодо організації та проведення призову громадян України на строкову військову службу восени 2019 року

.

Інформація щодо призову громадян України на строкову військову службу у жовтні-грудні 2019 року

.

Оголошення про проведення міжнародного фотоконкурсу "Вікі любить пам’ятки". Інформація за посиланнями : if.wlm.org.ua або wlm.org.ua/lists

.

До відома водіїв та перевізників Галицького району!

.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району …(детальніше)>>>

.

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Серце до серця» інформує: 

- з 4 до 10 січня 2020р. заплановано міжнародну культурно-просвітницьку поїздку «Різдвяні канікули» до Словаччини, Австрії, Чехії й Угорщини;

- з 23 квітня до 01 травня 2020р. заплановано міжнародну культурно-просвітницьку поїздку «Європейська співдружність» до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу;

- з 2 по 17 травня 2020р. заплановано культурно-освітню поїздку «Південноєвропейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я, соціальної політики» до Угорщини, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Франції, Іспанії, Португалії, Монако, Італії та Словенії 

- з 9 по 18 серпня 2020 року відбудеться культурно-освітня поїздка з організацією міжнародного семінару «Північноєвропейський досвід у реалізації політики сфер культури, освіти, охорони здоров'я та соціальної політики» з відвідуванням Польщі, Швеції, Норвегії та Данії.

.

Відзнака імені Сергія Кемського

Конкурси, фестивалі, виставки
 

Усі права застережені. При використання будь-яких матеріалів посилання на сайт обов'язкове.


Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області