E-mail:  gal_rda@i.ua ; 00731407@mail.gov.ua  ; 

23 Вересень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Урядові сайти

 

 

http://www.rada.gov.ua/


 

 


Карта Галицького району 


АКЦІЇ


В рамках проведення Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства"

Відеоролик "Розірви коло"


Соціальна реклама

Відеоролик "Чиста" енергія для Вашої родини"


Інформаційні брошури про переваги відновлюваних джерел енергії для домогосподарств:

1. Електроенергія з енергії сонця для Вашої родини

2. Тепло з біопалива для Вашої родини та громади

3. Тепло з енергії сонця для домогосподарств

4. Тепло та гаряча вода з енергії довкілля для Вашої родини

5. Електроенергія з енергії вітру для Вашої родини


Архівний відділ Галицької районної державної адміністрації
 На головну / Відомості про адміністрацію / Структура РДА

Юридична адреса: 77100, вул.Шевченка, 10, м.Галич Івано-Франківської області.

E-mail: galych_rda.archive_if@arch.gov.ua

 

Керівник

Уманська Олена Вікторівна

(03431) 2-14-95

 

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 08.10.2018р. №770 "Про внесення змін в Положення про архівний відділ Галицької районної державної адміністрації" …(детальніше)>>>

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

районної державної адміністрації

від 16.03.2018р. № 138

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про архівний відділ Галицької

районної державної адміністрації

 

 

1. Архівний відділ районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється та підпорядкований керівнику державної служби, а також підзвітний і підконтрольний Державному архіву області.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Державної архівної служби України, розпорядженнями голів обласної і районної державних адміністрацій, рішеннями районної ради, наказами директора Державного архіву області, регламентом районної державної адміністрації, інструкцією з діловодства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями відділу є:

3.1. Реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

3.2. Координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (приватні архіви), у питаннях архівної справи і діловодства;

3.2. Внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

3.4. Здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

4.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Складає і за погодженням з державним архівом області подає для затвердження в установленому порядку проекти державних цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в районі, забезпечує їх виконання;

4.2. Забезпечує зберігання, облік і охорону: документів Національного архівного фонду з різними носіями інформації, переданих відділу державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та об’єднаннями громадян, громадськими спілками, які діють (діяли) на території району;

документів особового походження;

друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

облікових документів і довідкового апарату до них;

4.3. Організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них

4.4. Проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування;

4.5. Інформує державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

4.6. Веде облік юридичних осіб та фізичних осіб - джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу районної державної адміністрації, на підставі затверджених списків;

4.7. Подає на затвердження Державному архіву області списки джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування відділу;

4.8. Перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів;

4.9. Надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву);

4.10. Веде зведений облік архівних документів, що зберігають державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району, подає належні відомості про ці документи Державному архіву області.

4.11. Надає на договірних засадах послуги підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них;

4.12. Передає Державному архіву області у визначені ним строки документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання;

4.13. Створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;

4.14. Здійснює грошову оцінку документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівному відділі, у фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні його комплектування;

4.15. Організовує страхування документів Національного архівного фонду, які надаються у користування поза архівним відділом, у порядку, встановленому законодавством;

4.16. Надає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучає до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу;

4.17. Вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ;

4.18. Зберігає відповідно до умов, визначених Державною архівною службою України, документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли (були зареєстровані) на території району;

4.19. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

4.20. Надає платні послуги юридичним і фізичним особам;

4.21. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

4.22. Розробляє та подає на затвердження проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень архівним відділом;

4.23. Забезпечує дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

4.24. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

4.25. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

4.26. Виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

5. Архівний відділ для реалізації покладених на нього завдань і функцій має право в установленому порядку:

5.1. Вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи,від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, проведення експертизи цінності таких документів;

5.2. Отримувати в установленому порядку документи юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

5.3. Проводити планові та позапланові перевірки архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, а також трудових, приватних архівів з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

5.4. Звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість,

права власності на ці документи;

5.5. Порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду;

5.6. Порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів

документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;

5.7. Установлювати та подавати на затвердження голові районної державної адміністрації в установленому порядку ціни на роботи і послуги, що виконуються архівним відділом на договірних засадах;

5.8. Відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об’єднань громадян, громадських спілок з правом доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються;

5.9. Одержувати від ліквідаційних комісій (ліквідаторів) в разі ліквідації підприємств, установ і організацій документи з особового складу з оплатою цими суб’єктами відповідно до цін і тарифів, затверджених в установленому порядку, вартості їхнього опрацювання та наступного зберігання в архівному відділі на договірних засадах;

5.10. Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ у процесі покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

7. Начальник відділу призначається і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації як керівником державної служби згідно із законодавством про державну службу.

8. Начальник відділу:

8.1.Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

8.2. Планує роботу відділу і забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи;

8.3. Розробляє посадові інструкції працівників відділу та подає їх на затвердження керівнику апарату районної державної адміністрації;

8.4. Бере участь у засіданнях колегій, а також нарадах, які проводяться керівництвом районної державної адміністрації;

8.5. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

8.6. За дорученням керівника апарату районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків виконує інші обов’язки.

8.7. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

8.8. Вирішує питання про видачу документів Національного архівного фонду, що зберігається у відділі, юридичним особам у тимчасове користування за межами відділу та про доступ користувачів до роботи над документами.

9. Під час тимчасової відсутності начальника відділу його обов’язки покладаються на спеціаліста архівного відділу районної державної адміністрації.

10. Для проведення експертизи цінності документів відділ утворює експертну комісію відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 “Про проведення експертизи цінності документів” (зі змінами).

Склад експертної комісіїі затверджує начальник архівного відділу, а положення про неї затверджує голова районної державної адміністрації відповідно до типового положення.

11. Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету та коштів, отриманих від надання платних послуг.

12.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації.

13.Відділ має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника архівного

відділу районної державної

адміністрації

16 квітня 2018 року №3

 

 

 

ГРАФІК

особистого прийому громадян

в архівному відділі районної державної адміністрації

на 2018 рік

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Дні прийому

Час прийому

Уманська Олена Вікторівна

начальник відділу

понеділок

середа

перерва

900 - 1200

900 - 1200

1200 - 1300

 

 

Начальник архівного відділу

районної державної адміністрації                                О. В. Уманська

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника архівного

відділу районної державної

адміністрації

23 січня 2015 року № 1

                                                                             

ПОРЯДОК

організації та проведення особистого прийому громадян

в архівному відділі районної державної адміністрації

 

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян в архівному відділі районної державної адміністрації (далі – архівний відділ).

2. Основним завданням посадових осіб, які здійснюють прийом  громадян, є:

- виконання положень Конституції України, Законів України “Про звернення громадян”, “Про Національний архівний фонд і архівні установи”, “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та інших нормативно-правових актів з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення;

- встановлення належності питання, порушеного у зверненні, до компетенції архівного відділу;

- надання необхідних консультацій, сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до архівного відділу відповідно до чинного законодавства.

3.  Прийом громадян проводиться начальником та спеціалістом І категорії в робочій кімнаті згідно із затвердженим графіком.

Особистий прийом громадян проводиться вдень звернення заявника  без попереднього запису.

4. Першочергово здійснюється прийом інвалідів Великої Вітчизняної Війни та учасників бойових дій, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”. Особлива увага приділяється вирішенню питань, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі

матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

5. Інформація про порядок і графік проведення особистого прийому громадян начальником, спеціалістом І категорії архівного відділу оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та розміщується на інформаційному стенді.

6. Під час особистого прийому громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу, з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, вивчаючи документи, інші матеріали, що подаються громадянами для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозицій (зауважень).

Не допускається з’ясовування відомостей про особу громадянина, що не стосується його звернення.

7. Громадяни, визначені судом недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

8. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому

громадян не допускається.

9. Повторний прийом громадянина з питань, яке вже розглядалося архівним відділом, проводиться у разі, коли питання, порушене у першому зверненні, не було вирішено по суті. У разі повторного звернення громадянина вивчаються матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.

10. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви.

11. Звернення може бути подано особисто як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). У звернені має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання громадянина та викладено суть питання, що розглядається. Письмове звернення має бути надруковане або написане від руки розбірливо, підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.

12. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством.

13. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

14. Відповідно до ст. 20 Закону України “Про звернення громадян” звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, -невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх реєстрації. Якщо в місячний термін вирішити питання неможливо, то термін його вирішення може бути продовжений до 45 календарних днів з обов’язковим повідомленням заявника.

15. Працівники архівного відділу:

- проводять особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком;

- забезпечують розгляд звернень громадян;       

- ведуть журнал особистого прийому громадян, здійснюють облік звернень громадян на особистому прийомі;

- надають консультації у телефонному режимі з питань, з якими звертаються громадяни до архівного відділу.

16. Посадові особи архівного відділу несуть персональну відповідальність згідно з чинним законодавством за недотримання вимог Закону України “Про звернення громадян” та інших нормативно-правових актів щодо здійснення особистого прийому громадян і розгляду їх звернень.

         

 

Начальник архівного відділу

районної державної адміністрації                                О. В. Уманська
 

 

 

 

 

banner

banner

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Галицька районна рада

 

Галицька міська рада

Національний заповідник "Давній Галич"

Галицький національний природний парк

ГАЗЕТА "ГАЛИЦЬКЕ СЛОВО"

Прогноз погоди

Погода в Галичі 

Оголошення

.

Конкурс творчих робіт "шлях розвитку сучасної української культури.Погляд молоді"

Шановні краяни!

Увага! Говорить управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Проводиться перевірка системи оповіщення . Прослухайте наступне повідомлення : довге уривчасте звучання сирен, гудків підприємств, а також передача їх мережею радіомовлення означає попереджувальний сигнал „Увага всім”. Почувши цей сигнал необхідно ввімкнути радіо, радіотрансляційні, телевізійні приймачі для прослуховування термінового повідомлення управління з питань цивільного захисту.Шановні краяни! Якщо Ви опинились у надзвичайній ситуації або Вам про неї стало відомо, дзвоніть за телефоном 101 або за телефонами : у місті Івано-Франківську 53-90-01, в місті Калуш - 6-00-26, в місті Коломия - 1505, та черговим районних і міських підрозділів поліції.

.

Пам`ятка громадянам України, які перетинають кордон з Російською Федерацією або Республікою Білорусь

.
Галицький районний військовий комісаріат проводить набір громадян України на військову службу за контрактом у Збройних Силах України
.
Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості до проекту ДТП та звіту по СЕО детального плану території земельної ділянки для зміни цільового призначення , будівництва та обслуговування об’єктів фермерської діяльності нежитлових будівель-свинарника за межами населеного пункту с.Насташине Насташинської сільської ради Галицького району Івано-Франківської області
.
Івано-Франківський обласний військовий комісаріат проводить набір громадян України на військову службу за контрактом
.

Військово-морський ліцей імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного запрошує на навчання

.
Держгеокадастр повідомляє про значення коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель за 2020 рік
.

«Рекомендації про включення до тендерної документації вимог при проведенні відкритих торгів щодо харчування дітей у закладах освіти в Івано- Франківській області»

.
Щодо опитування експортерів

Усі права застережені. При використання будь-яких матеріалів посилання на сайт обов'язкове.


Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області