26 лютий 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Положення про відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження міської ради
 На головну / Структурні підрозділи міської ради / Відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 13.04.2016 р. №360-6/2016

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження міської ради (надалі – відділ) є виконавчим органом Коломийської міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові та заступнику міського голови, який координує роботу відділу. Відділ не є юридичною особою.

1.2. У своїй роботі відділ керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Регламентами і рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Діяльність відділу здійснюється на основі планів роботи міської ради, виконавчого комітету та планів роботи відділу.

1.4. Посадові особи, що працюють у відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

 

2. Основні завдання відділу

 

Основними завданнями відділу є:

2.1. забезпечення реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики, розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв’язків;

2.2. забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх зв'язків, залучення міжнародної технічної допомоги, кредитних коштів, грантів;

2.3. забезпечення реалізації державної політики у сфері туризму та євроінтеграції;

2.4. забезпечує координацію роботи по залученню інвестицій, супроводження інвестиційних проектів;

2.5. участь у реалізації державної політики у сфері енергоефективності та енергозбереження.

 

 

 

 

3. Основні функції відділу

 

 Відповідно до покладених на нього завдань відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження здійснює такі функції:

3.1. аналізує стан і тенденції інвестиційного та туристичного потенціалу міста Коломиї, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямків інвестиційної політики та політики у сфері туризму, енергоефективності та готує пропозиції з цих питань;

3.2. розробляє проекти рішень Коломийської міської ради та виконавчого комітету, нормативно-правові акти в сфері інвестицій, туризму, зовнішньоекономічної діяльності, енергоефективності, програм розвитку інвестиційної діяльності, туризму в місті, подає на затвердження Коломийській міській раді;

3.3. розробляє заходи в сфері енергоефективності, здійснює моніторинг споживання енергоресурсів, приймає участь у розробці та впровадженні програм з питань енергозбереження;

3.4. розробляє пропозиції щодо створення сприятливих умов для розвитку туризму, просування його на внутрішній та міжнародний ринки, доведення туристичних послуг до рівня національних та міжнародних стандартів;

3.5. розробляє заходи, спрямовані на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в місті, організовує їх реалізацію;

3.6. сприяє залученню міжнародної технічної допомоги, грантів, кредитних коштів та заохоченню інвестиційної діяльності;

3.7. сприяє популяризації міста, запровадженню міжнародної співпраці та обміну досвідом, створенню нових туристичних продуктів;

3.8. забезпечує розробку та реалізацію інвестиційних проектів/пропозицій щодо залучення міжнародної технічної допомоги, кредитних коштів та грантів;

3.9. забезпечує, у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами, участь підприємств та організацій міста у виставково-ярмаркових заходах;

3.10. здійснює ведення обліку підприємств і організацій, які займаються туристичною діяльністю, аналізує її ефективність;

3.11. забезпечує координацію промоційної роботи, вивчення та узагальнення її практики, організацію проведення методичних семінарів, конференцій, інших заходів щодо обміну передовим досвідом у сфері міжнародної діяльності і туризму;

3.12. забезпечує підготовку інформаційних та аналітичних матеріалів для подання міському голові з питань, що належать до компетенції відділу;

3.13. забезпечує розгляд заяв, скарг, пропозицій громадян та юридичних осіб з питань, які відносяться до компетенції відділу.

 

4. Права відділу

 

В межах своїх повноважень відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження має право:

4.1. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

4.2. залучати спеціалістів структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4.3. проводити аналіз стану виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, протокольних доручень, а також законодавчих та інших нормативних актів з питань, віднесених до компетенції відділу;

 4.4. ініціювати в установленому порядку скликання нарад з питань, що належать до компетенції відділу.

 4.5. вносити міському голові пропозиції з питань інвестицій, зовнішньоекономічної діяльності, туризму та енергоефективності, готувати рішення на пленарні засідання міської ради та засідання виконавчого комітету з питань, які віднесені до компетенції відділу;

4.6. брати участь у пленарних засіданнях міської ради, її постійних комісій, виконавчого комітету, нарадах при міському голові, секретарю міської ради, заступниках міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, керуючого справами виконкому.

 

5. Керівництво відділу

 

5.1. Відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження очолює начальник, який призначається на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з посади Коломийським міським головою.

5.2. На посаду начальника призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років, або на керівних посадах у інших сферах — не менше 5 років.

5.3. Начальник відділу:

5.3.1. здійснює керівництво діяльністю відділу;

5.3.2. складає план роботи відділу;

5.3.3. визначає права і обов'язки працівників відділу;

5.3.4. забезпечує підготовку посадових інструкцій працівників відділу;

5.3.5. забезпечує підвищення кваліфікації працівників відділу;

5.3.6. звітує про роботу відділу перед міською радою та міським головою і секретарем міської ради;

несе персональну відповідальність за стан виконання покладених на відділ завдань;

5.3.7. здійснює контроль за дотриманням у відділі Регламентів міської ради та її виконавчого комітету, інструкції з діловодства;

5.3.8. розглядає у встановленому порядку пропозиції, заяви і скарги громадян з питань, віднесених до компетенції відділу, вживає заходи по усуненню причин, що їх породжують;

5.3.9. вживає заходи щодо підвищення ефективності практичної роботи відділу;

здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення, а також покладених на нього завдань рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови і секретаря міської ради.

5.4. Начальник відділу несе персональну відповідальність за:

5.4.1. виконання покладених на відділ завдань і здійснення своїх функціональних обов'язків відповідно до цього Положення та посадової інструкції;

5.4.2. виконання рішень Коломийської міської ради та її виконавчого комітету, контроль за виконанням яких покладено на відділ, а також за виконання розпоряджень і доручень Коломийського міського голови та секретаря міської ради;

5.4.3. своєчасну і достовірну підготовку та подачу інформацій і звітів з питань, що входять до компетенції відділу;

5.4.4. дотримання у відділі Інструкції з діловодства у виконавчих органах Коломийської міської ради та Порядку підготовки проектів рішень на розгляд сесії міської ради;

5.4.5. схоронність справ постійного терміну зберігання до передачі їх в архівний відділ міської ради.

 

6. Прикінцеві положення

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

Граничну чисельність відділу затверджує Коломийська міська рада, штатний розпис та витрати на його утримання затверджує Коломийський міський голова.

6.2. Відділ має свій бланк, круглу печатку з своїм найменуванням і штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Коломийської міської ради. Посадові особи відділу можуть мати службові посвідчення відповідного зразка.

6.3. Керівництво міської ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

6.4. Ліквідація і реорганізація відділу проводиться Коломийською міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області