28 Травень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Положення про відділ у справах молоді та спорту
 На головну / Структурні підрозділи міської ради / Відділ молоді та спорту

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  міської ради

від 18.09.2014 р. № 1879-46/2014

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ у справах молоді та спорту Коломийської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ у справах молоді та спорту Коломийської міської ради (далі-Відділ) створений відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Відділ є виконавчим органом Коломийської міської ради (далі — Міська рада).

1.3. Відділ є підконтрольним та підзвітним міській раді, підпорядкований  виконавчому комітету міської ради та міському голові.

1.4. Відділ у своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями обласної державної адміністрації,  рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями  міського голови, наказами Міністерства молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України, а також цим Положенням.

1.5. Працівники, які працюють у відділі є посадовими особами, які відповідно до даного Положення мають посадові обов'язки щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій та отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

Призначаються на посаду на конкурсній основі або за іншою процедурою передбаченою законодавством України та звільняються з посади міським головою.

1.6. Відділ має бланк, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

2. Основні завдання і функції відділу

 

2.1. Завданнями відділу є:

2.1.1. Реалізація державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, оздоровлення дітей.

2.1.2. Сприяння діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, залучає їх до виконання державних та регіональних програм і заходів з питань молоді, фізичної культури та спорту, надає в установленому порядку підтримку таким організаціям.

2.1.3. Розгляд звернення громадян з питань, що належать до його компетенції.

2.1.4. Забезпечення вжиття заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку, дозвілля дітей та молоді.

2.1.5. Сприяння створенню умов для соціального становлення і розвитку молоді.

2.1.6. Участь у формуванні та реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, організації оздоровлення та відпочинку дітей, визначає пріоритети та стратегічні напрями роботи в цій сфері.

2.1.7. Участь у розробленні проектів міських програм економічного і соціального розвитку міста.

2.1.8. Розроблення та затверджує в установленому порядку єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, контролює його виконання.

2.1.9. Порушення в установленому порядку клопотання щодо нагородження державними нагородами фахівців сфери фізичної культури і спорту, спортсменів, тренерів, присвоєння професійних і спортивних звань;

2.1.10. Здійснення заходи щодо розвитку видів спорту, забезпечує в межах своїх повноважень підготовку та участь спортсменів, тренерів і збірних команд міста у змаганнях.

2.1.11. Делегування, у встановленому законодавством порядку, спортивним федераціям та фізкультурно-спортивним товариствам повноваження щодо виконання державних завдань і програм щодо розвитку фізичної культури та спорту, організації і проведення відповідних спортивних заходів.

2.1.12. Затвердження положення та проводення міських змагань (комплексні заходи, чемпіонати, кубки, першості, турніри, інші змагання, передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів).

2.1.13. Забезпечення оприлюднення інформації про діяльність відділу, в тому числі через засоби масової інформації і веб-сайт міської ради, організовує в установленому порядку проведення семінарів, конференцій, конгресів тощо з питань, що належать до його компетенції.

 

2.2. Відповідно до покладених завдань відділ виконує такі функції:

2.2.1. Вживає, в межах своїх повноважень, заходів щодо утвердження здорового способу життя населення, передусім молоді, проводить інформаційно-просвітницьку роботу з протидії поширенню серед молоді соціально небезпечних хвороб, створює і розповсюджує тематичну соціальну рекламу з пропаганди здорового способу життя та профілактики соціально небезпечних хвороб.

2.2.2. Сприяє створенню умов для всебічного розвитку і реалізації творчих, інтелектуальних здібностей молоді, проведенню олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, конференцій, форумів, конгресів тощо.

2.2.3. Вживає в межах своїх повноважень заходів щодо забезпечення виховання молоді, спортсменів, у тому числі спортсменів-інвалідів, на засадах патріотизму, національної свідомості, гідності та міжнаціональної толерантності, розвитку лідерських якостей у дітей та молоді, залученню їх до участі у суспільних і державотворчих процесах, інтеграції молоді міста в міжнародну спільноту.

2.2.4. Вживає разом із зацікавленими органами виконавчої влади заходів щодо розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл різних типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю.

2.2.5. Сприяє розвитку різних форм фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення (віком 14-35 років).

2.2.6. Координує заходи з розвитку дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень, професіонального спорту, спорту інвалідів та спорту ветеранів.

 

3. Права

 

3.1. Відділ має право:

3.1.1. Одержувати відповідно до законодавства від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.1.2. Залучати в установленому порядку спеціалістів органів виконавчої влади та структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.1.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міської ради  з питань, що належать до його компетенції.

3.1.4. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

3.1.5.  Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади та структурними підрозділами міської ради, об'єднаннями громадян.

 

4.Керівництво відділу

 

4.1. Відділ очолює начальник відділу у справах молоді та спорту міської ради (далі — Начальник відділу), який призначається, на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, і звільняється з посади міським головою.

На посаду начальника відділу призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування на посаді головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах не менше 5 років.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (який веде питання гуманітарного спрямування).

4.3. Начальник відділу відповідно до покладених на нього обов'язків:

4.3.1. Здійснює керівництво відділом.

4.3.2. Забезпечує підготовку проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету.

4.3.3. Готує посадові інструкції, розподіляє посадові обов'язки між працівниками відділу, контролює їх роботу, сприяє підвищенню їх кваліфікації.

4.3.4. Забезпечує взаємодію відділу з іншими виконавчими органами міської ради.

4.3.5. Несе у встановленому законодавством порядку відповідальність за невиконання чи неналежне виконання відділом покладених на нього завдань.

4.3.6. Начальник відділу має право вносити пропозиції керівництву міської ради та її виконавчого комітету щодо удосконалення роботи відділу, а також пропозиції про застосування заохочень або стягнень до працівників відділу.

4.3.7. Здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

4.4. Начальник відділунесе персональну відповідальність за:

4.4.1. Виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов'язків відповідно до цього Положення.

4.4.2. Відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства.

4.4.3. Виконання рішень Коломийської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Коломийського міського голови.

4.4.4. Своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу, стан діловодства.

 

5. Заключні положення

 

5.1. Структуру, граничну чисельність відділу затверджує міська рада, штатний розпис та витрати на його утримання затверджує міський голова.

5.2. Утворення, реорганізація та ліквідація відділу є виключно компетенцією міської ради.

5.3. Оплата праці працівників відділу здійснюється згідно з чинним законодавством за рахунок міського бюджету.
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області