19 Вересень 2019
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Положення про відділ земельних відносин
 На головну / Структурні підрозділи міської ради / Відділ земельних відносин

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 19.02.2015  року

2059-50/2015

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ земельних відносин Коломийської міської ради

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ земельних відносин Коломийської міської ради є виконавчим органом Коломийської міської ради.

Відділ земельних відносин Коломийської міської ради (далі - Відділ), створений відповідно до п. 1 ст. 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішення Коломийської міської ради "Про внесення змін в структуру та чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів" від 27.01.2015 № 2016-49/2015.

Утворення Відділу є виключною компетенцією Коломийської міської ради.

Відділ підконтрольний та підзвітний Коломийській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Коломийської міської ради, Коломийському міському голові та першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Відділ є самостійним, не має статусу юридичної особи.

1.2. Відділ забезпечує реалізацію державної політики у сфері землекористування та земельних відносин, виконання повноважень власних і делегованих у сфері регулювання земельних відносин, виконання рішень Коломийської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Коломийського міського голови з питань земельних відносин.

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади запобігання і протидії корупції",  Земельним кодексом України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Івано-Франківської обласної і Коломийської міської рад та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями Коломийського міського голови, розпорядженнями Івано-Франківської обласної державної адміністрації, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Посадові особи, що працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

2. Основні завдання і функції

 

2.1. Реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин земель комунальної власності у межах повноважень органів місцевого самоврядування.

2.2. Здійснення ефективного управління землями комунальної власності територіальної громади міста та іншими землями, які перебувають у віданні Коломийської міської ради.

2.3. Підготовка проектів рішень Коломийської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Коломийського міського голови з питань земельних відносин.

2.4. Підготовка проектів рішень Коломийської міської ради з питань передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян, надання земельних ділянок у користування фізичним та юридичним особам, зміни цільового призначення, вилучення, викупу із земель комунальної власності, зміну землекористування відповідно до Земельного кодексу України.

2.5. Підготовка договорів оренди землі щодо земельних ділянок наданих рішеннями міської ради у оренду, облік укладених та зареєстрованих договорів оренди земельних ділянок комунальної власності, здійснення розрахунків розмірів орендної плати за користування земельними ділянками відповідно до вимог чинного законодавства та проведення перерахунків розмірів орендної плати у випадках, визначених законом.

2.6. Створення умов для раціонального і економічно-обґрунтованого використання земель міста.

2.7. Розроблення і подання Коломийській міській раді, виконавчому комітету, міському голові необхідних розрахунків і обґрунтувань програм робіт з проведення земельної реформи, здійснення землеустрою, заходів щодо раціонального використання та охорони земель.

2.8. Участь у виборі земельних ділянок для розміщення об’єктів будівництва та визначення інвестиційно привабливих земельних ділянок.

2.9. Участь у проведенні земельних аукціонів та конкурсів.

2.10. Здійснення реєстрації і обліку звернень громадян, юридичних та фізичних осіб з питань, що належать до компетенції відділу, забезпечення своєчасного, правильного та повного їх розгляду.

2.11. Ведення прийому громадян та надання консультацій з питань, що належить до компетенції Відділу.

 

3. Права

 

3. Відділ має право:

3.1. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб виконавчих органів Коломийської міської ради, підприємств, установ і організацій незалежно від їх форми власності, об'єднань громадян відповідні документи та необхідну інформацію для виконання покладених на Відділ функцій та завдань.

 

3.2. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Коломийської міської ради, підприємств, установ і організацій (за погодженням із їхніми керівниками) до розгляду питань, віднесених до компетенції Відділу.

3.3. Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції, готувати рішення на засідання Коломийської міської ради та її виконавчого комітету з питань, які віднесені до компетенції Відділу.

3.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.

3.5. Брати участь у засіданнях Коломийської міської ради та засіданнях виконавчого комітету, нарадах, що проводить Коломийський міський голова, а також в тих, що проводяться у виконавчих органах Коломийської міської ради з питань, віднесених до компетенції Відділу.

3.6. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами Коломийської міської ради.

 

4. Керівництво Відділу

 

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з посади  Коломийським міським головою.

4.2. Начальник Відділу:

4.2.1. Безпосередньо підпорядкований Коломийському міському голові та першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

4.2.2. Здійснює керівництво Відділом, забезпечує підготовку проектів рішень на розгляд Коломийської міської ради, доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів.

4.2.3  Готує посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками Відділу, сприяє підвищенню їх кваліфікації. Вносить пропозиції щодо заохочення працівників відділу та притягнення їх, у разі необхідності, до дисциплінарної відповідальності.

4.2.4. Здійснює особистий прийому громадян з питань, що стосуються компетенції відділу.

4.2.5. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Відділ,   а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Коломийської   міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями Коломийського міського голови.

 

5.Відповідальність

 

5.1. Начальник Відділу несе персональну відповідальність за:

5.1.1. Виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов'язків відповідно до цього Положення;

5.1.2. Відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

5.1.3. Виконання рішень Коломийської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Коломийського міського голови;

5.1.4. Своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу, стан діловодства;

5.1.5. Правильне оформлення проектів рішень Коломийської міської ради, розпоряджень Коломийського міського голови по земельних питаннях.

5.1.6. Розгляд заяв і звернень громадян, фізичних та юридичних осіб у терміни встановлені чинним законодавством.

5.1.7. За неналежне виконання законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних" та інших чинних нормативних актів.

 

6. Умови оплати праці Відділу

 

6.1. Трудові відносини працівників відділу регулюються Кодексом законів про працю України, Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативними актами.

6.2. Матеріальне і соціальне забезпечення працівників відділу здійснюється відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативних актів згідно із затвердженим штатним розписом, займаними посадами, присвоєними рангами посадових осіб місцевого самоврядування, надбавками за вислугу років та за високі досягнення у праці або за виконання важливої роботи, а також преміями.

 

7. Заключні положення

 

7.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету. Структуру, штатну чисельність Відділу затверджує Коломийська міська рада, штатний розпис та  витрати на його утримання затверджує Коломийський міський голова.

7.2. Відділ має свій бланк, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Коломийської міської ради.

7.3. Начальник відділу може вносити пропозиції щодо уточнення кошторису витрат.

7.4. Коломийський міський голова створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань земельних відносин.

7.5. Ліквідація і реорганізація Відділу проводиться Коломийською міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області