26 лютий 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Програма розвитку інвестиційної діяльності в м.Коломиї на 2012-2016 роки
 На головну / Інвестиційні пропозиції та інноваційна діяльність

 З метою залучення іноземних інвестицій в економіку міста Коломиї   управлінням економіки міської ради за участю відділів і управлінь міської ради у листопаді 2011 року розроблено та затверджено рішенням міської ради від 17.11.2011 №729-12/2011 Програму розвитку інвестиційної діяльності в м.Коломиї на 2012-2016 роки.                                                       

                     

Програма розвитку інвестиційної діяльності в м.Коломиї на 2012-2016 роки          

 

Вступ

Інвестиційна політика в місті Коломиїреалізовується через відповідні програмні документи. З 2008 року в місті діяла Програма інвестиційно-інноваційної діяльності міста Коломиї до 2011 року. Завдяки її впровадженню були здійснені заходи у сфері формування інвестиційного іміджу міста, сприятливого інвестиційного клімату, активізації інвестиційних процесів, залучалися вітчизняні та іноземні інвестиційні ресурси у розвиток економіки та соціальної сфери міста.

З метою пролонгації позитивного досвіду реалізації заходів з покращення інвестиційного клімату, створення ефективної системи залучення інвестицій, збільшення надходжень у бюджет від інвестування, розв’язання актуальних проблем розроблена Програма інвестиційного розвитку м.Коломиї на 2012-2016 роки (далі Програма), яка є основою сучасної політики міста у сфері залучення і реалізації інвестицій. Програма розроблена у відповідності до  чинного законодавства, зокрема враховує основні вимоги Господарського кодексу, законів України “Про інвестиційну діяльність”, “Про режим іноземного інвестування”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, інших нормативно-правових актів, які регулюють норми інвестиційної діяльності в Україні. Програма спрямована на реалізацію інвестиційної політики центральних органів державної влади в Україні, базується на основних положеннях Стратегічного плану економічного розвитку міста Коломиї та комплексного підходу до вирішення проблеми активізації інвестиційного забезпечення економіки міста.

Програма залучення інвестицій та реалізація встановлених цілей і пріоритетів поліпшення інвестиційного клімату в м. Коломиї на 2012-2016 роки визначає комплекс заходів, спрямованих на створення сприятливих організаційно-економічних умов для збільшення надходжень як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій в економіку міста, запровадження механізмів організаційного об’єднання інтересів місцевої влади і приватного бізнесу щодо реалізації суспільно значимих проектів.

Програма враховує особливості й тенденції розвитку інвестиційного процесу в місті та узгоджує його потреби в інвестиціях з вимогами потенційних інвесторів до об’єктів вкладення інвестицій. Вона визначає основні засади здійснення міської інвестиційної політики, направленої на забезпечення зростання соціально-економічного розвитку, шляхом покращення інвестиційної привабливості та активізації інвестиційних процесів в місті.

Програма зорієнтована на проведення активної роботи з метою подолання негативних явищ на місцевому рівні, що заважають залученню вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку міста.

Основою Програми є система заходів, які будуть щорічно коригуватись, і виконання яких забезпечить сприятливі умови для надходження інвестицій в економіку міста.

1. Мета та основні завдання Програми

Мета Програми полягає в поліпшенні інвестиційного іміджу міста, створенні сприятливого і стабільного інвестиційного клімату для забезпечення зростання надходжень інвестицій, в тому числі іноземних, активізації співпраці міста з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн, держав – членів ЄС.

Програма передбачає досягнення таких основних цілей:   

- поліпшення інвестиційного іміджу міста;

- покращення умов (інфраструктури) для залучення інвестицій;

-вдосконалення нормативно-правової бази для поліпшення умов діяльності інвесторів;

- вдосконалення системи інвестиційного супроводу та пост-інвестиційної підтримки;

- реалізація пріоритетних інфраструктурних проектів;

- стимулювання суттєвого збільшення обсягів інвестицій та їх спрямування на вирішення пріоритетних завдань, визначених Стратегічним планом економічного розвитку м.Коломиї;

- формування на професійній основі конкурентних переваг міста у сфері інвестиційної діяльності, підготовка відповідних якісних інформаційних матеріалів, їх поширення в друкованому і електронному вигляді, а також перед цільовою аудиторією на форумах, конференціях, ділових зустрічах.

- налагодження ефективного співробітництва з іноземними державами  та інші.

Основними завданнями Програми є:

1. Створення сприятливого інвестиційного середовища для приватного капіталу:

- створення системи координації взаємодії місцевої влади з підприємствами, діловими та фінансовими структурами, консалтинговими та інвестиційними фондами щодо залучення інвестицій в економіку міста;

- стимулювання розвитку підприємницької діяльності та зростання ділової активності.

2. Підтримка реалізації пріоритетних проектів:

- впровадження системи супроводу інвестиційних проектів;

- узагальнення та поширення передового досвіду щодо реалізації пріоритетних інвестиційних проектів;

- сприяння реалізації проектів зі створення нових, конкурентоспроможних видів продукції з впровадженням передових технологій у виробництво.

3. Формування привабливого інвестиційного іміджу міста:

- просування інформації про місто в Україні та за кордоном;

- забезпечення періодичного оновлення інформації про місто, сформованих баз даних інвестиційних пропозицій, ресурсів, незадіяних виробничих приміщень та вільних земельних ділянок тощо;

- інформаційна пропаганда потенційних можливостей підприємств міста серед вітчизняних та іноземних інвесторів з метою залучення інвестиційних капіталів;

- участь у виставках, ярмарках, презентаціях інвестиційних проектів, вітчизняних товарів та послуг.

4. Забезпечення активної взаємодії з потенційними і діючими учасниками інвестиційного процесу:

- підтримка активності суб”єктів підприємницької діяльності у пошуку партнерів-інвесторів;

- активізація роботи щодо залучення в місто організацій та програм з іноземною участю, технічної допомоги, інституційних інвесторів.

Програма залучення інвестицій в своїй основі передбачає вироблення єдиного комплексного підходу до формування та здійснення інвестиційної політики міста, яка повинна охоплювати різноманітні сторони його життя і забезпечувати узгоджені дії вітчизняних та іноземних суб’єктів господарської діяльності, місцевої влади, громадських організацій в цьому напрямі на основі наявного потенціалу.

Головним напрямом інвестиційної політики в м.Коломиї є створення сприятливих умов для розвитку інвестування, подальше поліпшення інвестиційного клімату, допомога суб'єктам господарювання в реалізації економічно і соціально значущих інвестиційних проектів із залученням усіх джерел фінансових ресурсів. Пожвавлення процесів інвестування має відбуватися за рахунок стимулювання інвесторів, підготовки рекламно-презентаційної продукції, участі у міжнародних виставках, інвестиційних форумах, проведення семінарів та конференцій, виготовлення стендів для виставок, максимального використання веб-сайту з характеристикою об’єктів вкладень, що пропонуються на інвестиційному ринку тощо.

Другим важливим аспектом є підтримка інвесторів, які прийняли рішення щодо інвестування в економіку міста. Це, зокрема, надання інформаційної та консультативної допомоги на початковій стадії впровадження проекту, сприяння у вирішенні поточних проблем.

В загальному, модель концепції інвестиційної діяльності можна представити за допомогою схеми.

 

2. Стан інвестиційної діяльності в місті

 

Місто Коломия відноситься до інвестиційно-привабливих міст області.      

Привабливість інвестиційного клімату міста зумовлює низка факторів, а саме:

- зручне територіально-географічне розташування;

- орієнтація економіки міста на експорт;

- наявність розгалуженої мережі транспортного та залізничного

сполучення;

- наявність кваліфікованої робочої сили та відповідної навчально-освітньої бази;

- розвинута інфраструктура підтримки бізнесу;

- наявність інвестиційно-привабливих вільних земельних ділянок;

- висока ділова активність громадськості;

- наявний історико-культурний та туристичний потенціал;

- зацікавленість місцевої влади у залученні інвестиційних ресурсів та

забезпеченні сталого розвитку міста;

- сприятливі умови для комфортного проживання населення.

Вдале географічне розташування та надзвичайно багата і різноманітна природа є передумовою для активного розвитку практично всіх сфер життєдіяльності Коломиї. З метою демонстрації інвестиційної та туристичної привабливості нашого міста протягом   2008-2009 років виготовлено презентаційний компакт-диск "Коломия місто-пісня, місто-писанка", туристично-інформаційний буклет "Коломия - місто", інвестиційно-презентаційний буклет «Коломия – найперспективніше місто для вкладання інвестицій». В жовтні 2009 року презентаційно-інформаційні матеріали про місто направлені в посольства Чехії, Ізраїлю, Польщі, Італії, США, Франції, Швеції та Австрії для розповсюдження їх серед ділових кіл держав.

Для активізації інвестиційної діяльності в місті створено базу даних про вільні земельні ділянки, які можна придбати  на аукціоні, а також про вільні виробничі приміщення комунальних, промислових підприємств, організацій (інформація розміщена на веб-сторінці міської ради).

В місті є яскраві приклади реалізації інвестиційних проектів з вітчизняним та іноземним капіталом, а саме:

1.“Розвиток міської інфраструктури” на КП“Коломияводоканал. Даний проект було подано для участі у конкурсному відборі по «відкритому компоненту» згідно вимог, зазначених постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 №1088. Відповідно до  Договору про субкредитування №28010-02/111 від 16 жовтня 2009 року між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Коломияводоканал», про використання сум Позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Проект розвитку міської інфраструктури)  №4869-UA від 26 травня 2008 року, КП «Коломияводоканал» одержує кредитні кошти.

У 2010 році в рамках даного проекту підписано дві  угоди з інженер-проектантами на виготовлення проектно-кошторисної документації для насосного обладнання, очищення і дезінфекції води, диспетчеризації та автоматизації; проектно-кошторисної документації для реконструкції водопровідних мереж, будинкових вводів, запірної арматури та виконано робіт на суму 430,0 тис.грн.

Здійснюється виконання робіт по 2 контрактах, зокрема:

- контракт №UIP-KLМ-ICB-02W«Реконструкція  аварійних  водопровідних  мереж, будинкових вводів, запірної арматури» (5,8 млн. грн. або 726,6 тис.дол. США). Станом на 01.10.2011 року виконано робіт на суму 2,6 млн.грн.;

-  контракт №UIP-KLМ-ICB-01G «Закупка та встановлення насосного обладнання, систем очищення та дезінфекції води, диспетчеризація і автоматизація» (882,0 тис. євро та 4,4 млн.грн.).

Передбачено закупівлю наступних товарів:

- насосне обладнання на насосних станціях водозабірних споруд та другого підйому в с. Шепарівцях,  підвищуючих насосних станцій багатоповерхових будинків;

- системи доочистки води;

-  системи дезінфекції води;

- системи диспетчеризації та автоматизації.

На даний момент постачальником проводиться закупівля товарів.

2. ПП “КАМІНКО” (французька фірма «CAMELIN»). На території ВАТ«Коломиясільмаш» проводяться роботи щодо переобладнання, викупленого в рамках санації підприємства, токарного цеху під цех обробки металів  для виробництва метизів для автомобільної промисловості (очікуваний обсяг першочергових інвестицій становитиме 1,5 млн. євро).  Проектна потужність виробництва - переробка 5 тонн металу на добу. Загалом планується створити до 50 нових робочих місць. Станом на 01.10.2011 на підприємстві  залучено до виробництва 10 працівників.

3. “Будівництво деревообробного заводу” (австрійська фірма “Швайгофер-хольц”). Спорудження заводу планується здійснити за найсучаснішими світовими технологіями з дотриманням всіх європейських норм щодо екології. Інвестиції в цей проект, після здійснення всіх етапів впровадження, складатимуть  до 100 млн.євро. Заплановано здійснити будівництво деревообробного комплексу з глибокої переробки деревини хвойних порід діаметром від 8 см і вище, потужність котрого на першому етапі будівництва складатиме до 500 000 мпереробки на рік.  У випадку реалізації зазначеного проекту буде створено 500 нових робочих місць.

4. “Будівництво сміттєпереробного заводу в місті Коломия”.

Метою   проекту  є   створення  сучасного   комплексу  сортування, переробки    та    утилізації    твердих    побутових    відходів    та деяких промислових відходів екологічно безпечним методом. Потужність сміттєпереробного комплексу по вул.Шарлая  передбачена на  120 тис. тонн ТПВ в рік.  Комплекс функціонуватиме на території міського полігону ТПВ міста і отримуватиме 100% відходів ТПВ та комерційних (в т.ч. від підприємств аграрної промисловості), які поступатимуть з міста та району в радіусі 40 км., 60 км. Планова кількість зайнятих працівників – до 300 осіб.

5. З метою скорочення споживання традиційних видів палива та впровадження енергоекономних заходів та нових технологій, природних поновлюваних  паливних ресурсів, джерел енергії за рахунок використання рослинної біомаси ТзОВ “Західно-Українські газові технології” (м.Кам'янка-Бузька, Львівська обл.) впроваджуватиме на території м.Коломиї проект “Розміщення біоенергетичної установки з виробництва електричної та теплової енергії”. Метою проекту є розміщення біоенергетичних установок з виробництва електричної та теплової енергії, які працюють на альтернативних, відновлювальних джерелах енергії на території громади м.Коломиї. Впровадження проекту передбачає можливість підключення до діючих електророзподільчих підстанцій для збуту 2 Мвт виробленої електроенергії. Перспективи використання до 1Мвт (1000 кВт) теплової енергії. Джерелом сировини для вироблення електричної та теплової енергії буде виступати тільки силос кукурудзи.

6. В рамках реалізації програми “Підвищення енергоефективності борошномельного виробництва та збереження зерна” планується  впровадження  інвестиційного проекту ТзОВ ЗПК “ЮМАС” із залученням кредитних коштів Європейського банку реконструкції і розвитку, вартість якого становить 33,1 млн.грн., в т.ч. кредитні кошти — 21,4 млн.грн., власні кошти підприємства — 11,6 млн.грн. Кредитний договір підписано 19.05.2011 року.

Основними напрямками проекту є:

заміна обладнання житнього млина  в м.Коломиї на енергоефективне;

створення комплексу по зберіганню і сушці зерна ємкістю 8.5тис.тон в м.Коломиї  та в м.Дрогобич;

заміна обладнання пшеничного млина в м. Виноградово, Закарпатської області на  енергоефективне.

Термін реалізації проекту триватиме до 01.04.2012р., термін окупності — 7 років.

Коломийським бізнес-центром за сприянням місцевої влади також залучено низку проектів. З метою підвищення соціального статусу осіб похилого віку шляхом створення умов для реалізації їх життєвого досвіду та потенціалу на теренах Коломийщини  в рамках програми Місце зустрічі-діалог  реалізовувався проект (бюджет якого 19 000 євро). Термін його реалізації з 01 липня 2010 року по 30 червня 2011 року. Протягом Iпівріччя 2011 року реалізовувався проект «Пам’ять, майбутнє відповідальність» соціальна адаптація жертв тоталітарних режимів. Мета зазначеного проекту полягала упроведенні навчання та обміну досвідом громадських організацій, органів місцевого самоврядування за підтримкинімецького федерального фонду (бюджет проекту 11 тисяч євро).

У 2009-2011 роках Коломийський бізнес-центр активно співпрацював в рамках українсько-польського проекту «Центр польсько-української співпраці», в результаті реалізації якого понад 90 чоловік пройшли навчання польської програми та отримали сертифікати, понад 30 представників органів місцевого самоврядування та громадських організацій відвідали Польщу із ознайомчими та навчальними візитами. Завдяки програмі співпраці в березні 2011 року представники Коломийської міської ради та Коломийської районної адміністрації прийняли участь в Українсько-польському економічному форумі: Самоврядування. Економіка. Приязний кордон.

Протягом останніх років Коломийським бізнес-центром залучено кошти міжнародної технічної допомоги, приймаючи участь у розробці транскордонних проектів в рамках  Європейської програми транскордонної співпраці «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна». Європейською програмою прийнятий спільний проект зі словацькими партнерами «Центр першого контакту», щодо створення в м. Коломиї центру залучення інвестицій та транскордонної співпраці (бюджет проекту 490 тисяч євро). Станом на 01.10.2011 року даний проект успішно пройшов перший етап конкурсного відбору, підсумкові результати конкурсу відбудуться в грудні 2011 року.

Місто підтримує взаємовигідні зв'язки з адміністративно-територіальними одиницями таких іноземних держав: з містами  Ниса та  Гнєвіно  (Польща); Радауці Сучавського повіту  та Сігет-Мармація Марамурешського повіту (Румунія); Дрокія Сорокського повіту (Молдова), Варпалота (Угорщина).

Співпраця з містами-побратимами направлена на ознайомлення з функціонуванням адміністрації самоврядування в містах, із стратегіями розвитку, із системами пошуку європейських фондів, інвестицій, реалізованими при підтримці Європейського Союзу.

Постійно ведеться моніторинг інвестиційної діяльності та відслідковується динаміка інвестиційних вкладень в економіку міста. Одним із основних макроекономічних показників, що характеризує розвиток міста, є капітальні інвестиції. Відкриття нових виробництв, модернізація діючих, технічне переозброєння, інвестування новацій – це та основа, на якій може бути реалізовано основну мету – забезпечення самодостатності територіальної громади.

Враховуючи наявність об’єктивних стримуючих факторів, внаслідок розгортання кризових явищ як в Україні, області, так і в місті спостерігалося зменшення залучення капітальних інвестицій з 145,3 млн.грн. в 2008 році до 69,0 млн.грн. в 2009 році. Однак, уже в 2010 році відбулася позитивна динаміка, ріст капітальних інвестицій склав 86,8% до 2009 року  і відповідає  128,9 млн.грн.

За січень-червень 2011 року  у розвиток економіки міста Коломиї  вкладено 30,8 млн.грн. капітальних інвестицій, з них 84,2% склали інвестиції в основний капітал, обсяг яких зменшився на 14,7% порівняно з відповідним періодом попереднього року. У розрахунку на одну особу освоєно 427 грн. інвестицій.

Значно зросли обсяги капіталовкладень у житлове будівництво і склали 12,7 млн.грн., або 49,0% усіх інвестицій в основний капітал. Значну частку капіталовкладень інвестовано у розвиток промисловості, що становить 9,8 млн.грн., або 37,7%. Їх обсяги зросли порівняно з I півріччям 2010 року у 5,8 рази. Водночас суттєво зросли обсяги інвестицій у розвиток готелів та ресторанів, державного управління, освіти, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, діяльності з надання комунальних та індивідуальних послуг, у сфері культури та спорту.

 

Динаміка залучення капітальних інвестицій

 протягом 2008-2010 років 

 

 

 

 

Обсяг освоєних інвестицій в основний капітал на 1 особу за 2008 рік становить 2167,7 грн., за 2009 - 875,2 грн., за 2010 - 1916,7 грн., за I півріччя 2011 року - 427,0 грн.

 

 

Обсяг інвестицій

 в основний капітал на 1 особу по м.Коломиї, грн.

 

 

Основними джерелами фінансування інвестицій в основний капітал залишаються кошти державного бюджету та кошти населення на індивідуальне житлове будівництво.

Питома вага капітальних інвестицій, освоєних за рахунок коштів державного бюджету збільшилася та становить  0,3% у 2008 році, 2,8% у 2009 році та 3,2% у 2010 році. 

Проаналізувавши структуру інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності слід відмітити, що левова частка припадає на операції з нерухомістю, наступна – торгівельна діяльність та промисловість.  

 

Структура інвестицій

в основний капітал в розрізі галузей економіки міста у 2010 році, %

 

 

Станом на 01.07.2011 року векономіку міста Коломиї іноземними інвесторами з 13 країн світу вкладено 5,5 млн.дол. США. Зокрема від закордонних партнерів надійшло 1,1 млн.дол.США у формі майна та грошових внесків. У  розрахунку   на   одну   особу обсяг прямих іноземних інвестицій складає 90,5 дол.США. Іноземні інвестори  вкладають свій капітал здебільшого в переробну промисловість, до якої спрямовано 98,5% іноземного капіталу.  Основними інвесторами виступають Сполучені Штати Америки, Ізраїль, Литва, Швеція, Італія та інші. Завдяки вкладеному іноземному  капіталу в місті створені і працюють ТзОВ "ЗПК “ЮМАС" із США, СП ТзОВ "Лісова компанія "Лаванда" з Італією та Німеччиною, ТзОВ "Рубікон", СП "Фармамед" з Німеччиною, ТзОВ "Кераміка Коломия",  ТзОВ "Тенмарк" з Швецією,  ТзОВ "Лугок", ТзОВ "Пантера" з Литвою та інші. 

 

Надходження іноземних інвестицій

в економіку міста Коломиї протягом 2008-2010 років, тис.дол.США

 

 

Постійно проводиться консультаційна та організаційна робота з підприємствами міста різних форм власності щодо залучення їх до участі у виставкових заходах. Окремі підприємства представлені на постійно-діючій виставці в облдержадміністрації, а також беруть участь у різних виставках і ярмарках на території нашої держави, де рекламують свою продукцію. Активно в даних заходах приймають участь ВАТ “Коломиясільмаш” та КЕЗ ПРУТ.

 

Зовнішньоекономічна діяльність міста.

За січень-червень 2011 року обсяги експорту та імпорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності міста склали відповідно 4,3 і 3,1 млн.дол.США.  Проти рівня аналогічного періоду минулого року обсяги експорту зросли на 19,2% , а імпорту – на 22,6%. Партнерами у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 26 країн світу. Близько 80% обсягів експорту товарів було спрямовано до країн Європи, а саме до Словаччини та Російської Федерації. В обсягах імпорту переважали надходження з Німеччини та Швеції. Основу експорту товарів складали текстильні матеріали та вироби з текстилю. Вагомими були і обсяги відвантажень деревини і виробів з деревини, механічного обладнання та продуктів переробки овочів. В імпорті значними були надходження пластмас і полімерних матеріалів, що становили майже 40%. Крім того, вагомими були обсяги імпорту виробів з чорних металів, механічного обладнання і текстильних матеріалів та текстильних виробів.

 

В результаті активної зовнішньоекономічної діяльності впродовж останніх років підприємства міста забезпечують позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу.

Водночас, існує багато проблем, без вирішення яких неможливо суттєво поліпшити інвестиційний клімат:

-       стан доріг та автошляхів загального користування потребує суттєвого покращення;

-       значний рівень зношеності основних фондів;

-       відсутність інноваційних структур;

-       нерозвинена ринкова інфраструктура (біржі, аудит, консалтинг) тощо.

 

3. Основні акценти інвестиційної політики міста

          Стратегічно важливими діями у сфері інвестиційної політики з метою покращення привабливості міста для інвесторів є:

- поліпшення нормативно-правового забезпечення інвестиційної діяльності;

- спрямування державних коштів на створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в розвиток пріоритетних галузей економіки;

- мобілізація фінансових ресурсів на реалізацію актуальних інвестиційних проектів;

- сприяння розвитку в місті інноваційно-інвестиційних та інформаційно-консалтингових структур (страхових, аудиторських, консалтингових  фірм, бізнес-інкубатору тощо), які сприятимуть залученню інвестицій та стимулюватимуть ділову активність;

- забезпечення прозорості інвестиційного ринку та інформованості учасників інвестиційного процесу;

- надання іноземним та вітчизняним інвесторам адміністративного та нормативно-правового сприяння в реалізації інвестиційних проектів;

- залучення та ефективне використання кредитів і грантів міжнародних фінансових організацій;

- налагодження прямих зв'язків з іноземними інвестиційними структурами та інституціями, міжнародними фінансово-кредитними організаціями;

- розробка та реалізація міжрегіональних та міжнародних угод про економічну інтеграцію і співпрацю.

- поширення інформації про місто серед потенційних інвесторів та інші.

Одночасно необхідно враховувати декілька важливих напрямків роботи щодо формування сприятливого інвестиційного клімату в місті.

Головним напрямом інвестиційної політики в м.Коломиї є створення сприятливих умов для розвитку інвестування, подальше поліпшення інвестиційного клімату, допомога суб'єктам господарювання в реалізації  важливих інфраструктурних проектів із залученням усіх джерел фінансових ресурсів. Ефективна інвестиційна політика передбачає використання бюджетних інвестицій як засобу створення первинних умов для залучення приватного капіталу у розвиток пріоритетних галузей економіки. При цьому слід поєднувати ресурси як міського бюджету, так і власних коштів підприємств і організацій усіх форм власності.

Пожвавлення процесів інвестування має відбуватися за рахунок стимулювання інвесторів (надання пільг), підготовки рекламно-презентаційної продукції, участі у міжнародних виставках, інвестиційних форумах, проведення семінарів та конференцій, виготовлення стендів для виставок, максимального використання веб-сайту з характеристикою об’єктів вкладень, що пропонуються на інвестиційному ринку тощо.

Зокрема, ситуація на міжнародному ринку інвестицій та орієнтація на більш активне залучення іноземних капіталів в економіку міста вимагає  посилення співробітництва з відповідними представництвами іноземних держав в Україні, міжнародними фінансово-кредитними установами. Налагодження більш тісних робочих контактів з потенційними інвесторами та міжнародними фінансовими організаціями, інформування їх щодо наявності інвестиційних проектів (пропозицій) є необхідними умовами для поліпшення процесу залучення інвестицій в економіку міста та пріоритетними в діяльності міської влади. Одна з важливих складових процесу залучення інвестицій це створення сприятливого інвестиційного іміджу в засобах масової інформації.  Співпраця із засобами масової інформації сформує позитивний образ «відкритого» міста. При цьому важливу роль відіграє виважена, цікава й привертаюча увагу інформація про інвестиційну привабливість міста (інвестиційний паспорт), його переваги та потенціал. З цією метою необхідно забезпечити ефективне функціонування системи надання інформації про ділові й інвестиційні можливості міста, поширення інформації про інвестиційний потенціал за допомогою всіх наявних каналів промоції і обміну інформацією, розширення ярмаркової та виставкової діяльності, активізацію рекламної кампанії для інвесторів.

Однією із вагомих складових сприятливого інвестиційного іміджу міста є  створення дієвого механізму державно-приватного партнерства в інфраструктурному інвестуванні: формування підприємств  з дольовою часткою держави (наявними ресурсами – земельні ділянки, непрацюючі підприємства та інше) на довготривалий період.

Об’єктивним є зацікавленість інвесторів до придбання земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Тут стратегічно важливо прискорити процес підготовки земельних ділянок до продажу на конкурсних засадах та забезпечити спрощення пов’язаних з цим дозвільних процедур.  При коригуванні генерального плану забудови міста необхідно розвивати промислові зони та передбачувати інвестиційно-привабливі ділянки (площадки).

 

4. Система заходів з реалізації Програми

Для  досягнення  основної  мети та для практичної реалізації основних напрямів Програми  розроблено  план  заходів.  Заходи  передбачають  удосконалення  та  формування  механізмів,  які  сприятимуть  поліпшенню  інвестиційного  клімату  в  місті  та  регулюватимуть  інвестиційну діяльність  на основі  конструктивної співпраці з  інвесторами.  Заходи  визначають  терміни  та  конкретних  виконавців  на  найближчу  перспективу  і  будуть  щорічно  коригуватись  і  наповнюватись  новим  змістом  відповідно  до  економічного розвитку держави в цілому.

Система заходів передбачає заходи інформаційного спрямування, які мають забезпечити суб’єктів господарювання точною інформацією щодо їх діяльності на ринку інвестицій. Для цього плануються до видання та розповсюдження серед потенційних інвесторів двомовні (українською та англійською мовами) презентаційні буклети та компакт-диски про інвестиційний клімат в місті, інші презентаційні матеріали. Передбачено більш повне та розгалужене використання web-сайту міської ради, підвищення його інтерактивності.

Серед інформаційних заходів ефективними є участь у виставках, форумах, ярмарках, бізнес-зустрічах та інше з метою рекламування економічного потенціалу міста, представлення напрацьованих інвестиційних проектів (пропозицій) таз налагодження нових зв’язків з інвесторами.

Важлива  роль  відводиться  нормативно-правовим  заходам,  які  регулюватимуть  інвестиційний  процес  шляхом  створення  сприятливих  умов  інвестиційної  діяльності  на  території міста,  а  також  організаційним заходам.  Мета  останніх  -  створення  сприятливих  умов  для  реалізації  заходів  Програми  в  цілому. 

В основному заходи Програми будуть спрямовані на формування динамічної бази даних інвестиційно-привабливих об’єктів та проектів, їх супровід, залучення інвестицій у розвиток економіки міста з усіх можливих джерел, створення оптимальних механізмів ефективного цільового використання інвестиційних ресурсів, створення можливостей для накопичення та інвестування фінансових ресурсів, у т.ч. власних коштів підприємств міста, тощо.

 

5. Основні інвестиційні проекти

 

Промисловими    та     комунальними  підприємствами  міста   розроблено 5 інвестиційних проектів (пропозицій) для можливої співпраці з інвесторами, які  занесено до Загальнонаціональної бази даних інвестиційних проектів з питань місцевого та регіонального розвитку та будівництва. Зокрема:

- “Удосконалення системи управління житловим фондом через створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків на мікрорайоні Чайковського м. Коломиї” на КП “Житлоінфоцентр”;

- “Впровадження енергозберігаючих технологій для освітлення місць загального користування в житлових будинках” на КП “Житлоінфоцентр” (загальна сума по проекту 2207,1 тис. грн.). По даному проекту впроваджено на 4-х багатоповерхових будинках енергозберігаючі реле-затримки часу, що дає економію електроенергії по цих будинках до 80%.;

- “Чисте довкілля – чисте життя” на КП “Житлоінфоцентр” (загальна вартість 2570 тис. грн.). Даний проект передбачає роздільний спосіб збирання твердих побутових відходів.  У 2009 році придбано 142 контейнери вартістю 103,66 тис. грн., а також 2 спецавтомобілі по вивезенню ТПВ вартістю 657612 грн. Для покращення санітарного стану придбано вакуумну підмітально - прибиральну машину „Джонстон VT - 650" вартістю 1080,0 тис. грн.;

- “Будівництво другої черги головного каналізаційного колектора діаметром 1000,0 мм“ на КП «Коломияводоканал»;

- “Виробництво навантажувачів” на  ВАТ “Коломиясільмаш”.

З метою вирішення проблем соціально-економічного розвитку міста управлінням економіки міської ради спільно із управлінням освіти та відділом культури і туризму розроблені інвестиційні проекти «Реконструкція плавального басейну ДЮСШ №2 – як необхідна умова виконання навчальних програм» та «Збережемо пам'ятку - відродимо дух» (даний проект передбачає часткову реконструкцію приміщення Коломийського молодіжного центру).

Станом на 01.10.2011 року сформовано перелік пріоритетних інфраструктурних проектів по м.Коломиї. Підготовлено резюме інвестиційних проектів, зокрема «Реконструкція плавального басейну ДЮСШ №2 - як необхідна умова виконання навчальних програм”, “Проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщення міського будинку культури “Молодіжний центр” “Збережемо пам'ятку - відродимо дух”, “Реставраційно-відновлювальні роботи пам'ятки архітектури місцевого значення (міської ратуші)” та подано для отримання фінансової допомоги з державного бюджету за рахунок державних гарантій. З метою участі в національному проекті “Чисте місто” подано інформацію по проекту “Будівництво сміттєпереробного заводу в місті Коломиї” до Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, разом з тим, зазначений проект включено до Переліку основних проектів Івано-Франківської області.

 

Інвестиційний проект

 з питань місцевого та регіонального розвитку та будівництва на 

КП “Житлоінфоцентр”

 

1

Назва інвестиційного проекту

Удосконалення системи управління житловим фондом через створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків на мікрорайоні Чайковського м. Коломиї

2

Стислий опис інвестиційного проекту

Стимулювання створення ОСББ.

Проведення робіт по технічному  переоснащенню, енергозбереженню та капітальному ремонту в будинках. Запровадження інституту управителів будинків, здійснення інвентаризації  внутрішньо будинкових мереж, формування електронної бази даних по будинках та  внутрішньо будинкових мережах

3

Тип проекту:

Розширення

Модернізація

Будівництво

 

Модернізація

4

Вартість проекту

8370,0 тис. грн.

5

Власні кошти

2510,0 тис. грн.

6

Потрібні інвестиції

5860,0 тис. грн.

7

Спосіб залучення інвестиційних ресурсів:

-          Зовнішні інвестиції

-          Кредит

-          Фінансовий лізинг

-          Інше

 

Інше

8

Стадія готовності проекту:

-        Проектна пропозиція

-        ТЕО

-        Бізнес-план

-        Проектно-кошторисна документація

Проектно-кошторисна документація

9

Спосіб гарантування запозичених ресурсів:

-        Наявність заставного майна

-        Банківська гарантія

-        Страхування

-        Інше

-

10

Термін окупності

-

11

Характеристика земельної ділянки:

5.      загальна площа, га

6.      наявність будівель та споруд

7.      категорія земельної ділянки

-

12

Наявність права користування землею:

2.      - свідоцтво про власність

3.      - оформлені документи оренди

4.      - інше

-

13

Результат (результат, що очікується) громадських слухань

-

14

Стислий опис підприємства-ініціатора проекту

КП “Житлоінфоцентр” об’єднує дві технічні дільниці, службу енергетика, ремонтно-будівельну, транспорту та аварійну службу. Предметом діяльності підприємства є:

- експлуатація житлового і нежитлового фонду, що перебувають на балансі підприємства;

- поточний ремонт будинків і обслуговування прибудинкових територій;

- вивіз твердих побутових відходів.

15

Структура власності (частка державної власності, %)

Комунальна

16

Чисельність працівників, чол.

137

17

Основна продукція підприємства

Надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій

18

Річний прибуток

70,0 тис. грн.

19

Основні витрати

6213,0 тис. грн.

20

Активність підприємства

3398,0 тис. грн.

21

Рентабельність

10%

22

Реквізити підприємства-ініціатора проекту

м. Коломия   

вул. Богуна, 42

тел/факс 03433-40931

 kpezh@ko.if.ua

КП “Житлоінфоцентр”

 

Інвестиційний проект

 з питань місцевого та регіонального розвитку та будівництва на 

КП “Житлоінфоцентр”

 

1

Назва інвестиційного проекту

Впровадження енергозберігаючих технологій для освітлення місць загального користування в житлових будинках

2

Стислий опис інвестиційного проекту

Впровадження реле часу в житловому фонді для зменшення витрат електроенергії на освітлення місць загального користування

3

Тип проекту:

Розширення

Модернізація

Будівництво

 

Модернізація

4

Вартість проекту

2207,1 тис. грн.

5

Власні кошти

207,1 тис. грн.

6

Потрібні інвестиції

2000,0 тис. грн.

7

Спосіб залучення інвестиційних ресурсів:

-          Зовнішні інвестиції

-          Кредит

-          Фінансовий лізинг

-          Інше

 

Інше

8

Стадія готовності проекту:

-        Проектна пропозиція

-        ТЕО

-        Бізнес-план

-        Проектно-кошторисна документація

Проектно-кошторисна документація

9

Спосіб гарантування запозичених ресурсів:

-        Наявність заставного майна

-        Банківська гарантія

-        Страхування

-        Інше

-

10

Термін окупності

3 роки

11

Характеристика земельної ділянки:

8.      загальна площа, га

9.      наявність будівель та споруд

10.  категорія земельної ділянки

11.   

-

12

Наявність права користування землею:

5.      - свідоцтво про власність

6.      - оформлені документи оренди

7.      - інше

8.       

-

13

Результат (результат, що очікується) громадських слухань

 

-

14

Стислий опис підприємства-ініціатора проекту

КП “Житлоінфоцентр” об’єднує дві технічні дільниці, службу енергетика, ремонтно-будівельну, транспорту та аварійну службу. Предметом діяльності підприємства є:

- експлуатація житлового і нежитлового фонду, що перебувають на балансі підприємства;

- поточний ремонт будинків і обслуговування прибудинкових територій;

- вивіз твердих побутових відходів.

15

Структура власності (частка державної власності, %)

Комунальна

16

Чисельність працівників, чол.

137

17

Основна продукція підприємства

Надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій

18

Річний прибуток

70,0 тис. грн.

19

Основні витрати

6213,0 тис. грн.

20

Активність підприємства

3398,0 тис. грн.

21

Рентабельність

10%

22

Реквізити підприємства-ініціатора проекту

м. Коломия  

вул. Богуна, 42

тел/факс 03433-40931

kpezh@ko.if.ua

КП “Житлоінфоцентр”

 

Інвестиційний проект

 з питань місцевого та регіонального розвитку та будівництва на 

КП “Житлоінфоцентр”

 

1

Назва інвестиційного проекту

Чисте довкілля – чисте життя

2

Стислий опис інвестиційного проекту

Впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів

3

Тип проекту:

Розширення

Модернізація

Будівництво

 

Модернізація

4

Вартість проекту

2780,0 тис. грн.

5

Власні кошти

255,0 тис. грн.

6

Потрібні інвестиції

2525,0 тис. грн.

7

Спосіб залучення інвестиційних ресурсів:

-          Зовнішні інвестиції

-          Кредит

-          Фінансовий лізинг

-          Інше

 

Інше

8

Стадія готовності проекту:

-        Проектна пропозиція

-        ТЕО

-        Бізнес-план

-        Проектно-кошторисна документація

Проектно-кошторисна документація

9

Спосіб гарантування запозичених ресурсів:

-        Наявність заставного майна

-        Банківська гарантія

-        Страхування

-        Інше

-

10

Термін окупності

 

3 роки

11

Характеристика земельної ділянки:

12.  загальна площа, га

13.  наявність будівель та споруд

14.  категорія земельної ділянки

-

12

Наявність права користування землею:

9.      - свідоцтво про власність

 - оформлені документи оренди

     - інше

-

13

Результат (результат, що очікується) громадських слухань

 

-

14

Стислий опис підприємства-ініціатора проекту

КП “Житлоінфоцентр” об’єднує дві технічні дільниці, службу енергетика, ремонтно-будівельну, транспорту та аварійну службу. Предметом діяльності підприємства є:

- експлуатація житлового і нежитлового фонду, що перебувають на балансі підприємства;

- поточний ремонт будинків і обслуговування прибудинкових територій;

- вивіз твердих побутових відходів.

15

Структура власності (частка державної власності, %)

Комунальна

16

Чисельність працівників, чол.

137

17

Основна продукція підприємства

Надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій

18

Річний прибуток

70,0 тис. грн.

19

Основні витрати

6213,0 тис. грн.

20

Активність підприємства

3398,0 тис. грн.

21

Рентабельність

10%

22

Реквізити підприємства-ініціатора проекту

. Коломия

 вул. Богуна, 42

тел/факс 03433-40931

kpezh@ko.if.ua

КП “Житлоінфоцентр”


 

Інвестиційний проект

 з питань місцевого та регіонального розвитку та будівництва на 

КП «Коломияводоканал»

 

1

Назва інвестиційного проекту

Будівництво другої черги головного каналізаційного колектора діаметром 1000,0 мм  (КП «Коломияводоканал»)

2

Стислий опис інвестиційного проекту

Модернізація підприємства, покращення функціонування та переоснащення технологічного процесу, зменшення втрат. Запровадження енергозберігаючої технології, що дасть можливість економити до 10 відсотків електроенергії

3

Тип проекту:

-  Розширення

-  Модернізація

-  Будівництво

 

Будівництво

4

Вартість проекту

4 000,0 тис. грн.

5

Власні кошти

-

6

Потрібні інвестиції

4000,0 тис. грн.

7

Спосіб залучення інвестиційних ресурсів:

-  Зовнішні інвестиції

-  Кредит

-  Фінансовий лізинг

-  Інше

 

 

Зовнішні інвестиції

Кредит

Інше: співфінансування із державного бюджету

8

Стадія готовності проекту:

- Проектна пропозиція

-          - ТЕО

-          -  Бізнес-план

-          -Проектно-кошторисна документація

 

Потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію

9

Спосіб гарантування запозичених ресурсів:

-  Наявність заставного майна

-  Банківська гарантія

-  Страхування

-  Інше

Інше: гарантія міської ради

10

Термін окупності

 

5 років

11

Характеристика земельної ділянки:

-        загальна площа, га

-        наявність будівель та споруд

-        категорія земельної ділянки

 

 

33,1715 га

Будівлі та споруди для водопостачання та водовідведення

8,4 га - землі несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

24,7715 га - землі населених пунктів

12

Наявність права користування землею:

-        - свідоцтво про власність

-        - оформлені документи оренди

-        - інше

 

Інше: Державний акт на право постійного користування землею

13

Результат(результат, що очікується) громадських слухань

Покращення надання послуг з водовідведення. Екологічний ефект

14

Стислий опис підприємства-ініціатора проекту

КП “Коломияводоканал” створене за рішенням міської ради № 81 від 14.08.2002р. та цим же рішенням затверджено його Статут. Підприємство зареєстровано у виконавчому комітеті Коломийської міської ради від 11.09.2002р.              №04054334100010809. КП “Коломияводоканал” самостійно здійснює господарську діяльність (управління технологічними процесами, здійснення матеріально-технічного та кадрового забезпечення тощо). Підприємство самостійно формує виробничу програму, розраховує тарифи та подає їх на розгляд та затвердження виконкому міської ради. Підприємство самостійно укладає договори зі споживачами послуг.

Виконавчий комітет міської ради затверджує тарифи на послуги водопостачання та водовідведення, встановлює норми споживання води для населення. Керівництво підприємством здійснює директор, який укладає контракт із міським головою.

КП “Коломияводоканал” має 14 структурних підрозділів (відділів, служб), які не є юридичними особами.

Адміністративна, фінансова, юридична та абонентна служби підпорядковуються безпосередньо директору, а технічні служби – головному інженеру.

Організаційна структура, розподіл функціо-нальних обов’язків та координація роботи між структурними підрозділами повною мірою відповідають меті та характеру поточної роботи підприємства.

15

Структура власності (частка державної власності, %)

100 % комунальна власність

16

Чисельність працівників, чол.

200

17

Основна продукція  підприємства

Водопостачання та водовідведення

18

Річний прибуток

-

19

Основні витрати

Енергоносії, заробітна плата, податкові платежі

20

Активність підприємства

Надання послуг юридичним та фізичним особам

21

Рентабельність

4 %

22

Реквізити підприємства-ініціатора проекту:

поштова адреса

телефон

факс

e-mail

Івано-Франківська обл.

Коломийський район

с. Шепарівці

вул. Шевченка,3, 78200

(03433)  4-96-37

kolomyavoda@meta.ua

 

 

Інвестиційний проект

Виробництво навантажувачів”

 на  ВАТ “Коломиясільмаш”

 

1

Назва інвестиційного проекту

Виробництво навантажувачів

 

2

Стислий опис інвестиційного проекту

Проект спрямований на забезпечення зростаючого попиту на навантажувачі, збереження виробництва, яке здатне випускати складну конкурентноспроможну техніку, збереження висококваліфікованих робочих місць і достойну заробітну плату працівникам

 

3

Тип проекту:

- Розширення

- Модернізація

- Будівництво

 

Розширення та модернізація виробництва

 

4

Вартість проекту

35 230,6 тис.грн.

 

5

Власні кошти

22 626,9 тис.грн.

 

6

Потрібні інвестиції

12 603,7 тис.грн.

 

7

Спосіб залучення інвестиційних ресурсів:

- Зовнішні інвестиції

- Кредит

- Фінансовий лізинг

- Інше

Зовнішні інвестиції

Фінансовий лізинг

 

8

Стадія готовності проекту:

- Проектна пропозиція

- ТЕО

- Бізнес-план

- Проектно-кошторисна документація

Розроблено бізнес-план та частково виготовлена проектно-кошторисна документація

 

9

Спосіб гарантування запозичених ресурсів:

- Наявність заставного майна

- Банківська гарантія

- Страхування

- Інше

Викуп контрольного пакету акцій підприємства

 

10

Термін окупності

2,6 роки

 

11

Характеристика земельної ділянки:

- загальна площа, га

- наявність будівель та споруд

- категорія земельної ділянки

20 га

Будівлі та споруди, призначені для виробництва

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

 

12

Наявність права користування землею:

- свідоцтво про власність

- оформлені документи оренди

- інше

Інше:  Державний акт на право постійного користування землею

 

13

Результат (результат, що очікується) громадських слухань

 

-

14

Стислий опис підприємства-ініціатора проекту

   ВАТ “Коломиясільмаш” має можливість виготовлення даної продукції по повному циклу, починаючи від проектування та виготовлення технологічного оснащення, нестандартного обладнання, інструменту з подальшим виготовленням вузлів та деталей навантажувачів у виробничих цехах.

На заводі використовуються наступні види виробництв:

-   заготівельно-штампувальне;

- зварювальне;

- механообробне;

- термічне;

- складальне

На даний час зберігши профіль основного виробництва, завод проходить процедуру санації згідно Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Завод потребує переоснащення та реконструкції, що дозволить підняти рівень виробництва і конкурентноздатність навантажувачів.

 

15

Структура власності (частка державної власності, %)

95,27% акцій ФДМ України

 

16

Чисельність працівників, чол.

127

 

17

Основна  продукція підприємства

Навантажувач-екскаватор самохідний

Навантажувач-екскаватор навісний

 

18

Річний прибуток(збиток)

- 1722,0 тис. грн.

 

19

Основні витрати

Поповнення обігових коштів, прямі капіталовкладення на модернізацію та ремонт

 

20

Активність підприємства

Діюче виробництво

 

21

Рентабельність

Нерентабельне

 

22

Реквізити підприємства-ініціатора проекту:

- поштова адреса

- телефон

- факс

- e-mail

78200, м. Коломия, Івано-Франківська область,

вул. Пушкіна,6

тел. 03433 23581,

        03433 20898

факс: 8(03433)  20820

 

 

 

 

 

 


 

6. Фінансове забезпечення Програми

Виділення коштів на виконання заходів з реалізації Програми передбачається під час розробки та затвердження проекту місцевого бюджету  на черговий рік. Планом  заходів  щодо  реалізації  Програми  передбачається  фінансування  їх  частини  з  місцевого  бюджету, а також  коштами в  рамках  міжнародної  технічної  допомоги,  з  боку міжнародних  і  вітчизняних  фінансово-кредитних  установ,  позабюджетних  фондів,  підприємств,  організацій,  рекламодавців, спонсорів,  зацікавлених  в  соціально-економічному  розвитку  міста.

 

7. Моніторинг результативності

Система оцінювання результативності та ефективності Програми – одна з основних умов її успішного впровадження. Систему моніторингу доцільно будувати на основі оцінювання ефективності. Результати оцінювання стану реалізації Програми будуть основою для внесення розробником змін та доповнень до неї. Одним з основних організаційних завдань Програми є спрямування дій на створення та підтримку сприятливого інвестиційного середовища для активізації залучення інвестицій як внутрішніх, так і зовнішніх, міжнародної технічної допомоги. Програма також передбачає щорічну розробку відповідних заходів щодо її реалізації. Координацію діяльності, пов'язану з виконанням Програми здійснює управління економіки міської ради.

Система моніторингу здійснення інвестиційної політики включає:

- вартісний показник обсягу залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій;

- галузевий розріз внутрішніх інвестицій;

- динаміку залучення інвестицій по роках;

- структуру видів інвестицій;

- перелік підприємств з іноземними інвестиціями та обсяги інвестування по роках;

- економічну оцінку ефективності залучення інвестицій та їх вплив на виконання основних показників соціально-економічного розвитку міста.

 

8. Очікувані результати

 

В результаті реалізації заходів Програми планується поліпшення інвестиційного клімату, що активізує інвестиційну діяльність та створить умови для зростання надходжень інвестицій в економіку міста з одночасним вдосконаленням структури вкладення інвестиційних ресурсів. Зростання надходжень інвестицій дозволить більш ефективно та оперативно вирішувати існуючі проблеми соціально-економічного розвитку міста.

Очікується за час впровадження Програми  створити умови для організації рентабельних підприємств, зростання обсягів виробництва продукції промисловими підприємствами міста, збільшення надходжень до бюджету, досягнення збільшення рівня зайнятості населення, створення нових робочих місць, підвищення рівня презентаційної діяльності щодо інвестиційного потенціалу міста, формування системи підтримки інвесторів та супроводу найбільш важливих інвестиційних проектів на всіх стадіях їх реалізації, забезпечення розвитку інвестиційної інфраструктури.

 


 

9. План заходів

з реалізації Програми розвитку інвестиційної діяльності в м.Коломиї на 2012-2016 роки

 

№ п/п

Назва заходу

Виконавець

Термін виконання

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис.грн.

Удосконалення нормативно-правової бази, спрямованої на стимулювання інвестиційної діяльності

1.

Внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо надання пільг тим суб'єктам підприємництва, які реалізовують інвестиційні перспективні проекти на земельних ділянках, вільних виробничих площах або в промислових зонах, визначених пріоритетними для залучення інвестицій

Управління економіки

 міської ради

Постійно

в разі звернення СПД

Надання пільг суб’єктам підприємницької діяльності

-

2.

Коригування генерального плану міста, схеми планування територій, місцевих правил забудови з метою зменшення адміністративного навантаження на інвестора

Відділ архітектури та містобудування міської ради

Постійно

Затвердження генерального плану та місцевих правил  забудови

-

Поліпшення інвестиційної інфраструктури

3.

Пошук і передбачення інвестиційно-привабливих ділянок (площадок) у генеральному плані міста та їх презентація потенційним інвесторам шляхом видання буклетів, флаєрів, каталогів та інших презентаційних матеріалів

Відділ земельних відносин міської ради;

Відділ архітектури та містобудування міської ради;

Управління економіки

 міської ради

Постійно

Підвищення прозорості дій влади у використанні земельних ділянок, підготовка презентаційних матеріалів для розповсюдження на інвестиційних форумах, ярмарках, бізнес-форумах

2012р. – 30,0

2013р. – 30,0

2014р. - 35,0

2015 р. – 35,0

 

4.

Відведення земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів

Відділ земельних відносин міської ради;

міська рада

Постійно

Виготовлена документація з відведення земельних ділянок

2012р. – 15,0

2013р. – 15,0

2014р. - 15,0

2015 р. – 15,0

5.

Розробка проектно-кошторисної документації для інженерного забезпечення ділянок (площадок)

Відділ архітектури та містобудування міської ради

Постійно

Розроблена проектно-кошторисна документація

2012р. – 50,0

2013р. – 50,0

6.

Інженерне облаштування ділянок (площадок) із метою створення сприятливих умов для інвесторів

Відділ управління комунальним майном;

комунальні підприємства

Постійно

Підготовлені інвестиційні площадки

В межах бюджетних призначень на виконання функціональних обов'язків

7.

Розробка короткої інформаційної довідки на кожен з об’єктів інвестування із зазначенням основних економічних та геополітичних показників. Викладення зазначеної інформації на веб-сторінці міської ради та інвестиційних сайтах України

Управління економіки

 міської ради

Постійно

Інформування інвесторів про потенційні можливості міста

-

Сприяння реалізації інвестиційних проектів

8.

Проведення організаційно-роз’яснювальної роботи щодо активізації інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств шляхом модернізації та запровадження систем управління якістю

 

Управління економіки

 міської ради;

промислові підприємства

Постійно

Поліпшення конкурентноспроможності підприємств

В межах бюджетних призначень на виконання функціональних обов'язків

9.

Стимулювання розроблення інвестиційних проектів щодо впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій

Відділ управління комунальним майном міської ради;

Управління економіки

 міської ради

Постійно

Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій

В межах бюджетних призначень на виконання функціональних обов'язків

10.

Підготовка техніко-економічних обгрунтувань для реалізації пріоритетних інвестиційних та інноваційних проектів

Управління економіки

 міської ради

Постійно

Підготовлені техніко-економічні обгрунтування

В межах бюджетних призначень на виконання функціональних обов'язків

Поліпшення інвестиційного іміджу міста

11.

Вивчення та узагальнення пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату в місті, підготовка відповідних інвестиційних проектів

Управління економіки

 міської ради;

Коломийський бізнес-центр

Постійно

Підготовлені відповідні  пропозиції

-

12.

Участь у  заходах щодо налагодження нових зв'язків з інвесторами (виставки, форуми, ярмарки, бізнес-зустрічі тощо) з метою рекламування економічного потенціалу та представлення інвестиційних проектів

Управління економіки

 міської ради

Постійно

Налагодження нових контактів  з інвесторами і торговими партнерами, зростання інтересу інвесторів до залучення капіталу в економіку міста

 

2012 р. – 15,0

2013 р. – 15,0

2014 р. – 15,0

2015 р. –  15,0

 

 

13.

Видання та поширення серед потенційних інвесторів  презентаційних матеріалів (буклетів, компакт-дисків) про інвестиційну привабливість міста Коломиї

Управління економіки

 міської ради

Постійно

Матеріали в друкованому та електронному вигляді, поліпшення поінформованості  інвесторів

2012 р. – 25,0

2013 р. – 30,0

2014 р. – 35,0

2015 р. –  40,0

 

14.

Удосконалення якості банків даних (в т.ч. в електронному вигляді) інвестиційних проектів, пропозицій і поширення їх серед потенційних інвесторів

Управління економіки

 міської ради

Постійно

Матеріали в друкованому та електронному вигляді

В межах бюджетних призначень на виконання функціональних обов'язків

15.

Формування баз даних вільних об'єктів нерухомості (земельні ділянки, незавершене будівництво, будівлі та приміщення), їх поширення через інтернет, друковану продукцію та мультимедійні ресурси

Управління економіки

 міської ради

Постійно

Залучення  незадіяних виробничих  ресурсів

-

16.

Створення відеофільму про місто Коломию з врахуванням його інвестиційної та туристичної привабливості та розповсюдження його на мультимедійних носіях

Управління економіки

 міської ради;

Відділ культури і туризму міської ради;

Коломийський бізнес-центр

 

2012-2013рр.

Фільм про місто.

Підвищення рівня поінформованості інвесторів

2012 р. – 40,0

2013 р. – 20,0

17.

Розміщення замовлень на виготовлення суб’єктами підприємницької діяльності продукції із символікою міста (папки, ручки, сумки тощо)

Управління економіки

 міської ради;

суб’єкти підприємницької діяльності  

Постійно

Створення подарункових наборів для іноземних делегацій, груп, офіційних осіб та інших гостей міста

 

2012 р. –  15,0

2013 р. –  15,0

2014 р. –  25,0

2015 р. –  25,0

 

18.

Створення  інвестиційного паспорту міста Коломиї

Управління економіки

 міської ради;

Коломийський бізнес-центр із залученням відповідних експертів

Щорічно

Розроблений паспорт дасть змогу потенційному інвестору отримати потрібну інформацію як про інвестиційні пропозиції, так і про місто загалом

-

Поліпшення взаємодії з потенційними та діючими інвесторами

19.

Запровадження конструктивної співпраці з інвесторами, які реалізують пріоритетні для міста проекти; оперативне реагування на їх пропозиції та звернення про ускладнення в їх діяльності

Управління економіки

 міської ради

По мірі звернень інвесторів

Усунення адміністративних перешкод на шляху реалізації інвестиційних проектів

В межах бюджетних призначень на виконання функціональних обов'язків

20.

Сприяння інвесторам у пошуку та перепідготовці кадрів

Коломийський міськрайонний центр зайнятості

У разі виникнення потреби

Забезпечення підприємств кваліфікованими кадрами

В межах бюджетних призначень на виконання функціональних обов'язків

21.

Створення дієвого механізму державно-приватного партнерства в інфраструктурному інвестуванні. Формування підприємства  з дольовою часткою держави (наявними ресурсами – земельні ділянки, непрацюючі підприємства та ін.) на довготривалий період

Виконавчий орган міської ради,

міська рада

По мірі реалізації Програми

Сформоване підприємство з дольовою частки держави

-

Поліпшення ресурсного забезпечення інвестиційної діяльності

22.

Щорічне передбачення коштів при формуванні міського бюджету для фінансування заходів Програми

Управління економіки

 міської ради

Щорічно

Фінансове забезпечення виконання заходів Програми

-

23.

Активізація роботи в частині залучення в економіку міста коштів міжнародної технічної допомоги

Відділи та управління

міської ради;

Коломийський бізнес-центр

Постійно

Отримання технічної допомоги

-

24.

Створення бази даних конкурентоспроможної (експортоспроможної) продукції, що виробляється підприємствами міста,  внесення пропозиції щодо збільшення обсягів її виробництва, в т.ч. шляхом залучення іноземних інвестицій

Управління економіки

 міської ради,

 підприємства-експортери

Щороку

Нарощення обсягів виробництва продукції підприємств, залучення інвестицій

-
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області