22 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в місті Коломиї
 На головну / Нормативна база / Рішення міської ради

Автор: Органи місцевого самоврядування
Дата: 20 Червень 2007 Номер: 574-18/2007

УКРАЇНА
Коломийська міська рада Івано-Франківської області
П'яте скликання
Вісімнадцята   сесія
РІШЕННЯ

    

від 20.06. 2007  № 574-18/2007
м.Коломия

Про затвердження Положення
про загальні збори громадян
за місцем проживання в  місті
Коломиї

        З метою сприяння територіальній громаді м.Коломиї у здійсненні права на проведення загальних зборів громадян за місцем проживання та керуючись статтею 8  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада

      вирішила:

 1. Затвердити  Положення  про загальні збори громадян за місцем проживання в місті Коломиї (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради І.Граділя.

 

Міський голова                                                                             Ю. Овчаренко

 

 

 

 

 

        
                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                               Рішенням Коломийської міської
                                                                                                               ради від 20.06. 2007
                                                                                                              № 574-18/2007


ПОЛОЖЕННЯ
про загальні збори громадян за місцем проживання
в місті Коломиї

       Загальні збори громадян за місцем  проживання  є   формою безпосередньої участі населення у вирішенні питань, віднесених  до відання місцевого самоврядування.
                                                                1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
       1.1. Загальні збори громадян (далі - збори)  скликаються за  місцем  проживання  громадян   (мікрорайону, житлового  комплексу,  вулиці,   кварталу,   будинку та   іншого територіального утворення) для  обговорення  найважливіших  питань місцевого життя.
      1.2.  У  роботі  зборів  мають   право   брати   участь громадяни,  які  досягли  18  років  і  постійно   проживають   у м.Коломиї на відповідній території.
     У зборах не беруть участі  громадяни,  визнані судом недієздатними, особи, яких тримають   в  місцях  позбавлення волі, а також особи, які знаходяться за  рішенням  суду  в  місцях примусового лікування.
     У роботі зборів можуть брати  участь  народні депутати України, депутати обласної та міської рад, представники   органів виконавчої влади,  трудових  колективів, об'єднань громадян, політичних партій, органів самоорганізації населення.
 1.3. Збори скликаються в міру необхідності  і є правомочними за  присутності  на  них  більше половини громадян,  які  проживають  на  відповідній  території  і мають право брати участь у  зборах,  а  в  разі  скликання  зборів (конференції) представників громадян -  не  менш  як  двох  третин представників відповідних територіальних утворень, якщо інше не передбачено законами України.
 1.4. При розгляді і  вирішенні  питань  збори  керуються Конституцією  та законами  України,  указами  Президента України, іншими актами законодавчої і виконавчої влади,  рішеннями міської ради та  її  виконавчого  комітету,  а також цим Положенням.
           1.5. Рішення загальних зборів підлягають розгляду та врахуванню у своїй діяльності органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
 Рішення  зборів, прийняті в межах   чинного законодавства,   є   обов'язковими    для    виконання    органом територіальної самоорганізації населення, який діє на відповідній території.
          
                                                                    2. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ
 2.1. До компетенції зборів належить:
     1) розгляд будь-яких питань, віднесених до відання  місцевого самоврядування, в межах Конституції і  законів  України,  внесення пропозицій відповідним органам і організаціям;
     2)  обговорення  проектів  рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань місцевого життя;
     3) внесення пропозицій з питань  порядку  денного  сесій міської ради  та засідань її органів;
     4)  заслуховування  інформацій міського голови, його заступників  керівників    виконавчих органів міської ради, звітів керівників підприємств, установ і організацій,  що належать до комунальної власності ,  в  разі  необхідності  - порушення перед міською радою   питання  про притягнення окремих посадових осіб до відповідальності;
     5)  інформування  населення  про  прийняті міською радою   та    її виконавчими  органами  рішення,  хід  їх  виконання,  про   закони України, укази Президента України, інші акти органів  законодавчої і виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси громадян;
     6) ініціювання перед міською радою питання про створення чи обрання органів самоорганізації населення, затвердження їх положень , внесення змін і доповнень  до них,  вирішення  питань  про  дострокове  припинення   повноважень (розпуск) органів  самоорганізації населення, а також про відставку окремих їх членів;
     7) встановлення структури,  штатів,  затвердження  витрат  на утримання створюваних зборами органів  та  умов  оплати  праці  їх працівників;
     8)  надання  згоди  на  включення   до    складу    місцевого господарства об'єктів, які створені в результаті  трудової  участі громадян або придбані за їх  добровільні  внески,  на  продаж  або безоплатну  передачу  цих  майнових  об'єктів   іншим    суб'єктам власності;
     9) внесення пропозицій щодо передачі або продажу в комунальну власність територіальної громади  підприємств, організацій,  їх  структурних  підрозділів  та  інших об'єктів, що належать до державної та інших форм  власності,  якщо вони  мають  особливо   важливе    значення    для    забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб населення м.Коломиї, функціонування місцевого господарства;
     10) вирішення питань  щодо  об'єднання  коштів  населення,  а також за згодою підприємств, організацій і установ, які не входять до  складу  місцевого  господарства,  їх  коштів,    трудових    і матеріально-технічних ресурсів на будівництво, розширення,  ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів  соціальної  і  виробничої інфраструктури,  благоустрій,  на  заходи   по охороні навколишнього природного середовища; внесення  відповідних пропозицій з цих питань Коломийській міській раді та її виконавчому комітету;
     11) розгляд питань про подання допомоги інвалідам,  ветеранам війни  і  праці,  одиноким  престарілим  громадянам,  багатодітним сім'ям  та  іншим  категоріям  громадян;   внесення    відповідних пропозицій на розгляд Коломийській міській раді та її виконавчому комітету;
     12) запровадження місцевих зборів на засадах добровільного самооподаткування;
     13) розгляд питань про найменування, перейменування вулиць,  площ,   внесення відповідних пропозицій з цих питань;
     14) обговорення питань, пов'язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварій і стихійного  лиха,  сприяння міській раді,  державним органам  у  проведенні  робіт  по  ліквідації  наслідків аварій; заслуховування інформацій виконавчих органів міської ради  про екологічно небезпечні аварії та ситуації і стан  навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються  з  метою його поліпшення;
     15) обговорення поведінки  осіб,  які  порушують  громадський порядок, внесення подання до державних і громадських  органів  про притягнення цих осіб до відповідальності;
     16) обговорення інших питань, що зачіпають інтереси населення відповідної території.
      2.2.  Збори мають  право  звертатися  з  пропозиціями  до  органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств,  організацій і  установ незалежно від форм власності,  які   зобов'язані   розглянути   ці   пропозиції   та інформувати у місячний строк  про  результати  розгляду  осіб  або органи, за рішенням яких було скликано збори.
                                                   3. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ І ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ
     3.1. Збори скликаються міським головою, органами самоорганізації населення або ініціативною групою громадян за місцем проживання
        Збори скликаються за  пропозицією  не  менш  десяти громадян, які проживають на  відповідній території, депутата міської ради, об’єднання громадян, органу самоорганізації  населення..
 Повідомлення про це має бути підписане ініціатором (ініціаторами) скликання зборів. У повідомленні зазначають тип зборів (збори громадян за місцем проживання або конференція їх представників) та вид зборів (збори громадян мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку чи іншого територіального утворення); дані про ініціаторів їх скликання (прізвища, ім’я та по батькові, домашньої адреси, контактного телефону); час, дату та місце проведення загальних зборів; порядок денний зборів; а також подають список осіб, запрошуваних на збори.
 3.2. Повідомлення про ініціативу щодо проведення загальних зборів  реєструється у відділі організаційно-правової роботи міської ради.
 3.3. Міський голова зобов’язаний у семиденний термін з часу реєстрації повідомлення розглянути пропозицію та призначити загальні збори.
 3.4.Якщо неможливо організувати проведення загальних зборів у день та час, визначений у повідомленні ініціативної групи міський голова або секретар міської ради може запропонувати ініціативній групі інший день,  час та місце проведення зборів. Остаточне рішення з цього питання  може бути прийняте за згодою ініціативної групи. У цьому випадку дата проведення загальних зборів може розходитися з датою, запропонованою ініціативною групою, не більше ніж на 14 календарних днів.
 3.5.У  випадках,  коли  скликання  зборів  пов'язане  з   певними організаційними складнощами, можуть скликатися збори (конференції) представників громадян   мікрорайонів,  житлових комплексів, вулиць, кварталів, будинків  та  інших  територіальних утворень. Норми представництва  на  них  погоджуються ініціативною групою з міською радою, або органом    територіальної самоорганізації громадян.
     Представники  громадян  для  участі  в  зборах  (конференції) обираються  зборами  відповідних  територіальних   утворень    або визначаються  органами  територіальної  самоорганізації населення .  
 3.6. Міська рада та  її виконавчі  органи  сприяють органам саморганізації населення у  підготовці  та  проведенні зборів, надають їм необхідні приміщення.
 Органи, посадові особи місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій надають допомогу в проведенні зборів, у тому числі надають за письмовим запитом ініціативної групи необхідну інформацію у формі і обсязі, визначених Законом України "Про інформацію".
 3.7. Рішення про скликання зборів доводиться  до  відома громадян, які проживають на відповідній території,  не  пізніш  як за 7 днів до їх проведення із  зазначенням  часу  скликання,  місця проведення  зборів,  питань,  які  передбачається  внести  на   їх обговорення.
     У випадках особливої  необхідності  населенню  повідомляється про скликання зборів в день їх проведення.
 3.8. Для ведення  зборів  із складу їх учасників обирається  президія у складі голови зборів та секретаря, який веде протокол зборів. До складу президії можуть також обиратись інші особи, які беруть участь у зборах.
         При необхідності підрахунку голосів збори можуть обирати лічильну комісію.
      Порядок  денний  та регламент роботи  зборів    затверджується зборами.
     3.9. З розглянутих питань збори приймають рішення. Рішення зборів приймаються більшістю  голосів  громадян,  які присутні на зборах, відкритим або таємним голосуванням. Формат проведення голосування визначають більшістю голосів учасники зборів.
     Рішення зборів підписуються головою і секретарем зборів.
     3.10. За результатами зборів складається протокол,  який підписується головою і секретарем зборів. 
         Протокол оформляється у двох примірниках. Один примірник протоколу зборів передають на зберігання у відділ організаційно-правової роботи міської ради, другий примірник протоколу залишають ініціаторові проведення зборів. 
        До  першого примірника протоколу  зборів  (конференції)   додаються    матеріали реєстрації їх учасників (список громадян, які були  присутніми  на зборах,  із  зазначенням  місця  їх   проживання     або    список представників  громадян  відповідних  територіальних  утворень,  а також рішення органів територіальної самоорганізації громадян  про делегування своїх представників для участі в конференції). До другого і третього примірників протоколу додаються копії зазначених документів.
 
                                                                    4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 4.1. Рішення  зборів ураховуються в роботі Коломийської міської ради і реалізуються її виконавчими органами  та/або органами  територіальної самоорганізації населення.
     До  реалізації  рішень    зборів    залучаються    населення, підприємства,  організації,  установи незалежно від  форми власності,   які    розташовані    на  території міста Коломиї.
     Органи  територіальної  самоорганізації  громадян   регулярно інформують населення про виконання рішень зборів.
 4.2. Рішення зборів, прийняті з порушенням чинного законодавства України, не беруться до уваги Коломийською міською радою і можуть бути оскаржені в судовому порядку виконавчим комітетом чи іншими особами, чиї права або законні інтереси порушені.Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області