17 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Про затвердження міської комплексної програми "Культура Коломиї" на 2006-2011 роки
 На головну / Нормативна база / Рішення міської ради

Автор: Органи місцевого самоврядування
Дата: 31 жовтень 2006 Номер: 249

УКРАЇНА
Коломийська міська рада Івано-Франківської області
П’яте скликання
Восьма сесія
РІШЕННЯ

від 31.10. 2006  №  249
м. Коломия

Про затвердження міської

комплексної програми “Культура  

Коломиї”  на 2006-2011 роки


         В зв’язку з прийняттям обласної комплексної програми “Культура Івано-Франківщини” на 2006-2010 роки та відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування” міська рада

                                                                                    вирішила:

1. Затвердити нову редакцію Програми “Культура Коломиї” на 2006-2011 рр. (Додається).
2. Фінансування програми здійснювати відповідно до рішень міської ради про міський бюджет на 2007-2011 рр.
3. Рішення міської ради від 28.07.2006 року № 124 вважати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, туризму та засобів масової інформації і на заступника міського голови Прокіпчина В. Ю.

 


Міський голова                                                                                           Ю. Овчаренко

 

 

 

 

                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                           рішенням Коломийської міської ради                                                                                                                             від 31.10.2006 № 249


Міська комплексна програма

„Культура Коломиї”
на 2006-2011 роки

м. Коломия 
2006 рік

Вступ

         В умовах широкомасштабних політичних та економічних реформ, що відбуваються в Україні, необхідно забезпечити системне реформування сфери культури для збереження духовних здобутків українського народу і його традицій з одночасною модернізацію культурного життя суспільства.
         Концептуальні засади державної політики в галузі культури підносять її роль у державотворчих процесах, утверджують гуманістичні принципи, високу мораль, національну самосвідомість та патріотизм, сприяють розвитку позитивних тенденцій у культурній сфері суспільного буття України.
        Коломия – унікальний регіон з добре збереженою автентикою, визнаними майстрами професійної та аматорської сцени, видатними пам’ятками куль-турної спадщини. Духовні традиції Коломиї покликані формувати міцну націо-нальну ідентичність молодих громадян в розбудові цілісного національного культурного простору, розвитку національної культури, її активного входження в європейський і світовий простір.
        Міська рада здійснюючи державну політику в галузі культури, сприяє творчій діяльності митців, надає підтримку творчій молоді, забезпечує умови для роботи закладів культури, дбає про вільний доступ мешканців краю і його гостей до культурних надбань міста, активно піклується про організацію культурного дозвілля населення.
        Комплексна Програма „Культура Коломийщини” на 2006-2011 роки (далі Програма) розроблена відповідно до:
        Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”; Закону України „Про державні цільові програми”, Указу Президента України від 24.11.2005 року № 1647/2005 „Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства”, Державної програми „Збереження та використання дерев’яної сакральної архітектури” та обласної  комплексної Програми „Культура Івано-Франківщини” на 2006-2010 роки затвердженої рішенням обласної ради від 08.09.2006 року № 71-5/2006.

Концептуальні основи розвитку гуманітарної сфери Коломиї

        Висока загальна культура українського суспільства має відігравати вирішальну роль у протистоянні таким негативним проявам, як культ насильства, політичний екстремізм, ксенофобія, злочинність, та моральна деградація. Особливої уваги вимагають питання духовного виховання молоді, формування її високих естетичних та етичних запитів.
       Основою розвитку гуманітарної сфери є сама природа виховного процесу в його етнічному, національному й регіональному вираженні, яка базується на таких  загальновизнаних засадах: науковість, професіоналізм, доступність, що забезпечують:
- участь у творенні єдиного загальнонаціонального культурного простору як одного з найважливіших консолідуючих факторів у справі побудови української державності;
- активне функціонування української мови в усіх сферах культурно-освітнього життя області, боротьбу з лихослів’ям;
- гарантують свободи творчості, доступу до культурних надбань, активну участь громадян, особливо молоді, у художній творчості;
- збереження національної культурної спадщини (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей, музеїв, заповідників тощо) як основи національної культури;
- підтримку високопрофесійної мистецької творчості;
- державну підтримку творчих спілок, окремих митців, незалежно від відомчого підпорядкування;
- правові та економічні стимули для залучення недержавних коштів з метою підтримки гуманітарної сфери;
- створення банку кращих зразків нематеріальної культури та творів декоративно-ужиткового мистецтва.
- органи місцевого самоврядування покликані сприяти національно-культурному розвитку українського народу, громадян України всіх національностей, утвердженню їх духовності і моралі, доступу членів суспільства до загальнолюдських цінностей, захисту прав та інтересів авторів, видавців і споживачів видавничої продукції.
        Програма „Культура Коломиї” на 2006-2011 роки спрямована на реалізацію соціальної функції виховання – забезпечення наступності духовного і морального досвіду поколінь, підготовку особистості до успішної життєдіяльності.

Мета Програми

        Програма ставить за мету збереження та розвиток культури Коломиї і передбачає удосконалення структури управління галуззю, підготовку кваліфікованих кадрів, істотне зміцнення матеріальної бази закладів та установ культури, тісну взаємодію всіх зацікавлених відомств і громадських організацій у вирішенні завдань розвитку культури, відродженні і збереженні народної творчості, створення умов для вільної творчої діяльності.
      Програма є нормативним документом для збереження і всебічного розвитку культури, з урахуванням соціально-економічних, культурних, національних, демографічних та інших особливостей Коломиї.
      Програма відкрита для доповнення, коригування, спільних дій установ галузі, громадських об’єднань у справі покращення культурної ситуації, відповідно до змін соціально-економічного становища в місті.
      Головною метою Програми є забезпечення розвитку культури і духовності на теренах Коломиї, формування цілісної культурно-національної ідентичності – через посилення органом місцевого самоврядування національної культури і мистецтва, пам’яткоохоронної справи, наукових досліджень у сфері культури, формування цілісного національного культурного простору та активізацію зв’язків українських митців та діячів культури.


Розділи:

                                            Збереження культурної спадщини та розвиток музейної справи
         Досвід розбудови української незалежної держави показує, що одним із найважливіших факторів формування національної самосвідомості є виховання у її громадян шанобливого ставлення до історичної пам'яті українського народу, пам'яток нашої історії та культури.
         Почуття любові до України, глибока повага до вікових народних традицій, історичних пам'яток – невичерпні джерела духовності, моральності та культури сучасної людини. Знання історії рідного міста і краю духовно збагачує її, виховує відданість Вітчизні, вчить шанувати свій народ та інші народи, що здавна пліч-о-пліч жили і працювали в Україні.
          Отже, у час відновлення історичної пам'яті народу виняткова роль належить проблемам дослідження, збереження та використання культурної спадщини – безцінних пам'яток історії та культури.
Важливе місце у справі розбудови Української держави належить музеям. Поєднуючи містками історичної пам'яті невичерпні знання і духовні багатства, довершені зразки матеріальної культури, музейні експонати надзвичайно дієво впливають на формування особистості, прилучають громадян до надбань національної історико-культурної спадщини.
         Для успішного функціонування, музей повинен пропонувати відвідувачам якісно новий, цікавий продукт.
Пріоритетними напрямками роботи музеїв є:
- збереження історичних пам'яток міста;
- впровадження в діяльність музею міста новітніх інформаційних технологій, зміцнення матеріально-технічної бази;
- розширення співробітництва музею з іншими музеями області та України;
- здійснення ремонтно-реставраційних робіт;
- забезпечення наукового комплектування музейних фондів;
- активізація видавничої діяльності: альбомів, каталогів, буклетів, путівників, наукових збірок;
- введення нових інформаційних технологій обліку та каталогізації.

Розвиток бібліотечної справи

       Бібліотечні установи зміцнюють свої позиції у суспільному житті і працюють у руслі тих напрямків, які розвиваються у соціокультурній сфері.
       Для цього окреслено такі пріоритети:
- подальше впровадження у діяльності бібліотек новітні технології та використання мережі Інтернет;
- повноцінне формування документально-інформаційного ресурсу;
- забезпечення рівного і вільного доступу до джерел знань та інформації;
- проведення соціологічних досліджень у бібліотечній галузі міста;
- інформування громадськості щодо процесу євроінтеграції;
- підвищення професійної майстерності.
     Одним з основних напрямків діяльності є подальша співпраця з органами місцевого самоврядування. Бібліотеки здійснюватимуть оперативне інформування із загальнодержавних та регіональних питань. Важливим завданням діяльності бібліотек є збереження та оновлення фондів, краєзнавча робота, яка сприятиме духовному збагаченню краян, різноаспектно відображатиме минуле й сьогодення Коломиї.

Відродження національних мистецьких шкіл, підтримка і вдосконалення мистецької освіти

        Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади відіграють важливу роль у загальноосвітньому і виховному процесі формування підростаючого покоління, забезпечуючи розвиток талантів, розумових і фізичних здібностей дітей, виховання високих моральних якостей, підвищення їх освітнього та культурного виховання через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готують підґрунтя для занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів – до вибору професій в галузі культури та мистецтва.
       Актуальним у роботі навчальних мистецьких закладів є створення ефективної системи навчання і виховання, забезпечення духовного самовдосконалення особистості, формування фахового інтелектуального потенціалу учнів, активізація творчого пошуку в процесі навчання.
        Навчально-виховний процес у мистецьких навчальних закладах повинен бути спрямований на формування всебічно розвиненої особистості, що поєднує у собі духовне багатство, моральну чистоту, фізичну досконалість, патріотизм, правову та економічну культуру – цілісний комплекс підготовки висококваліфікованих фахівців.
         Розвиток галузі культури і мистецтва неможливий без активного залучення обдарованої молоді до творчого процесу, без реалізації проектів творчої молоді у всіх напрямках культури і мистецтва. Необхідність формування та проведення державної політики щодо підтримки творчої молоді відповідає стратегічним векторам розвитку громадського суспільства.
        Водночас, існують проблеми нормативно-правового, науково-методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення системи мистецької освіти, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Підтримка аматорського мистецтва та закладів культури клубного типу

        Зусиллями держави та місцевого самоврядування, всього культурно-мистецького середовища вдалося в основному зберегти мережу державних та комунальних закладів культури клубного типу.
        У справі підтримки народного та аматорського мистецтва – доцільною є якісно нова місцева політика, яка забезпечила повноцінне функціонування єдиного закладу клубного типу в місті міського будинку культури „Народний дім”.
        Для досягнення якісно нового рівня культурно-освітньої роботи, посилення її ролі у відродженні української національної культури та культур інших етнічних груп, розвитку ініціативи та аматорської творчості населення у сфері дозвілля необхідно:
- забезпечити збагачення змісту та вдосконалення форм діяльності міського будинку культури „Народний дім”;
- сприяти створення об’єднань за інтересами, товариств, і асоціацій, інших громадських творчих формувань, співпраці, з творчими спілками, об’єднаннями митців;
- істотно поліпшити культурне обслуговування населення міста;
- забезпечити фінансову підтримку народних та дитячих зразкових колективів аматорської творчості;
- сприяти відродженню осередків традиційних художніх ремесел та промислів;
- створити в міському будинку культури „Народний дім” комп’ютерний банк інформації з питань культурно-просвітницької діяльності, аматорських художніх колективів, фольклору та етнографії із залученням відео та фотоматеріалів, CD-фонотеки.

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури

        У зв’язку з обмеженим фінансуванням галузі культури значно погір-шується матеріально-технічна база установ культури. Складна фінансова ситуація призвела до того, що більшість приміщень закладів культури занепадають. Всі заклади культури потребують капітальних і поточних ремонтів. Необхідним є поновити застаріле , зношене матеріально-технічне забезпечення. В найгіршому становищі на даний час є бібліотеки. Жодна з бібліотек в місті не має комп’ютерної техніки.

Очікувані результати

      Реалізація Програми має на меті отримати такі результати:
- забезпечення в сучасних умовах спадковості поколінь, консолідації суспільства на основі народних традицій;
- контроль за використанням автентичних матеріалів, їх охорона, недопущення дій, що призводять до їх втрати;
- створення умов для належного функціонування  мережі закладів культури і туризму, для вільної та різноманітної мистецької творчості;
- забезпечення доступності мистецтва для широких верств суспільства, надання культурних послуг всім верствам населення;
- забезпечення просвітницької, виховної ролі національної культури;
- збереження народних мистецьких традицій;
- створення умов для належного функціонування мережі закладів культури з метою розвитку вільної та різноманітної мистецької творчості;
- прискорення інтеграції  української культури у світовий культурний простір, що сприятиме формуванню закладами культури позитивного іміджу України у світі, подоланню існуючих негативних стереотипів щодо України та її культури;
- забезпечення доступності мистецтва для широких верств суспільства, надання культурних послуг всім верствам населення;
- забезпечення просвітницької, виховної ролі національної культури, розвитку професійного мистецтва та збереження народних мистецьких традицій;
- наповнення фондів бібліотек міста соціально важливою книжковою продукцією та періодичними виданнями;
- формування та постійне оновлення асортименту вітчизняної книжкової продукції для забезпечення потреб усіх соціальних груп, виданнями з різних галузей знань державною мовою та мовою національних меншин;
- вплив на формування читацьких інтересів та виховання любові до книги;
- забезпечення належного збереження, використання, наукового вивчення рухомих і нерухомих пам'яток історії культури;
- забезпечення доступності до історико-культурного надбання нації і широких верств суспільства.

Фінансове забезпечення

      Фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок коштів міського, обласного бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області