22 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Про затвердження Положення про порядок відчуження основних засобів, що є комунальною власністю
 На головну / Нормативна база / Рішення міської ради

Автор: Органи місцевого самоврядування
Дата: 23 Травень 2007 Номер: 525-17/2007

УКРАЇНА
Коломийська міська рада Івано-Франківської області
П'яте  скликання
Сімнадцята  сесія
РІШЕННЯ

від  23.05.2007  № 525-17/2007
м. Коломия

Про затвердження Положення про порядок відчуження основних засобів, що є комунальною власністю

    Відповідно до п. 30 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ст. ст. 75, 78 Господарського кодексу України,  міська рада

вирішила:

 1. Затвердити Положення про порядок відчуження основних засобів, що є комунальною власністю (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови  І. Калиняка.

 

 

Міський голова                                                                                                                                  Ю. Овчаренко


                                                                                                                                     Затверджено рішенням
                                                                                                                                     міської ради
                                                                                                                                     від 23.05.2007  № 525-17/2007


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок відчуження основних засобів, що є комунальною власністю

    Положення про порядок відчуження основних засобів, що є комунальною  власністю (далі - Положення), розроблено відповідно до Господарського кодексу України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про приватизацію державного майна", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", з урахуванням Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 604 від 29.03.2004 року, законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності та нормативно-правових актів щодо відчуження державного майна.

Загальні положення
 1. Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:
 майно - матеріальні активи, які відповідно до чинного законодавства віднесені до основних засобів (фондів);
 відчуження майна - передача права власності на комунальне майно, яке перебуває на балансі суб'єктів господарювання,  іншим юридичним чи фізичним особам шляхом його продажу за грошові кошти;
 оцінка майна - процес визначення його вартості на дату оцінки (на будь-яке число місяця), яка збігається з датою інвентаризації, за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна, і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.
 Інші терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, визначених відповідними нормативно-правовими актами, що регу-люють питання управління державним майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.
 2. Положення визначає порядок відчуження суб'єктами господарювання  комунального майна, закріпленого за комунальними підприємствами та установами, а також їх структурними підрозділами.
 3. Дія цього Положення не поширюється на:
 а) відчуження цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;
 б) відчуження індивідуально визначеного майна, яке в установленому  порядку включене до переліків об'єктів, що підлягають приватизації відповідно до законодавчих актів України з питань приватизації;
 в) відчуження майна, на яке відповідно до нормативно-правових актів України встановлені обмеження чи заборона на його відчуження (застава, податкова застава, накладення арешту тощо);
 г) відчуження майна, порядок відчуження якого визначається окремими нормативно-правовими актами України (примусове відчуження, відчуження військового майна та інше).
 д) відчуження комунального майна,  переданого в оренду.

Відчуження майна комунальних підприємств

 4. Відчуження майна комунального підприємства, його структурного  підрозділу, здійснюється безпосередньо  підприємством після отримання згоди Коломийської міської ради.
 5. Для розгляду питання про відчуження майна суб'єктами господарювання до міської ради подаються:
 5.1. Звернення суб'єкта господарювання стосовно відчуження майна.
 5.2. Техніко-економічне обґрунтування доцільності  відчуження майна та напрямів використання коштів.
 5.3. Відомість про вартість основних засобів, які пропонуються до відчуження, згідно з даними бухгалтерського обліку на дату оцінки (додаток 1).
 5.4. Акт інвентаризації основних засобів, які пропонуються до відчуження (додаток 2).
 5.5. Акт технічного стану майна,  складений на дату оцінки та затверджений керівником суб'єкта господарювання.
 5.6. Звіт про оцінку майна, яке пропонується до відчуження.
 5.7. Протокол (виписка з протоколу) засідання постійної комісії з питань приватизації та оренди щодо надання згоди на відчуження майна.
 5.8.Технічні паспорти, свідоцтва про право власності, витяги з реєстру прав власності, витяги про реєстрацію права власності, тощо.
 Строк подання документів,  визначених підпунктами 5.3-5.6, до міської ради  не може перевищувати 2  місяці  від дати оцінки.
 6. Незалежна оцінка майна, яке пропонується до відчуження, проводиться  відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
 Звіт про оцінку майна оформлюється відповідно до вимог Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440.
 Рецензування звіту про оцінку майна здійснюється згідно з вимогами статті 13 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та  професійну  оціночну діяльність в Україні" та пунктів 62-67 Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, відповідними оцінювачами державних органів приватизації.
 Висновок про вартість майна, яке пропонується до відчуження, за  результатами рецензування погоджується виконавчим комітетом міської ради.
 7. Початкова вартість майна, що пропонується до відчуження, визначається на підставі погодженого виконавчим комітетом висновку про вартість майна.
 8. Після проведення оцінки майна суб'єкту господарювання забороняється здійснювати дії щодо об'єкта відчуження, які можуть привести до зміни його вартості.
 Погоджений висновок про вартість комунального майна дійсний до закінчення строку погодження на  відчуження цього майна, визначеного п. 16 цього Положення.
 9. Строк прийняття рішення про надання чи відмову в наданні згоди щодо відчуження комунального майна становить 30 робочих днів з моменту надходження  до міської ради повного комплекту документів, визначених пунктом 5 цього Положення.
 10. Відчуження комунального майна шляхом його продажу здійснюється  виключно  на конкурентних засадах - через біржі, на аукціоні, за конкурсом.
 Суб'єкт господарювання  після отримання згоди міської ради на відчуження майна шляхом його  продажу  (при здійсненні продажу через біржі,  на аукціоні) забезпечує укладання договору з юридичною особою,  яка має угоду про продаж майна, що перебуває у комунальній власності, з міською радою.
 11. Кошти, одержані внаслідок відчуження комунального майна суб'єкта  господарювання (за вирахуванням плати за послуги та суми податків), спрямовуються відповідно до вимог Господарського кодексу України  на  інвестування виробничої діяльності цього суб'єкта господарювання (відновлення основних і виробничих фондів). Суб'єкти  господарювання зобов'язані письмово повідомити  міську раду про використання коштів, отриманих у результаті відчуження майна,  протягом 30  календарних днів  з  моменту реалізації, шляхом подання звіту за встановленою формою (додаток 3).

Прикінцеві положення

 12. Керівники суб'єктів господарювання несуть відповідальність згідно з  чинним законодавством за цільове використання коштів, отриманих від  реалізації майна, та за достовірність інформації, щодо їх використання.
 13. Відповідальність за дотримання порядку відчуження комунального  майна відповідно до цього Положення покладається на керівників суб'єктів господарювання.
 14. Суб'єкти господарювання надають (при  здійсненні  продажу через  біржі, на аукціоні) юридичним особам,  які уклали міською радою угоду про продаж майна, що перебуває у комунальній власності, рішення міської ради про  надання згоди  на відчуження цього майна.
 15. Контроль за використанням коштів, отриманих від продажу комунального майна, покладається на заступників міського голови до сфери управління яких відносяться господарюючі суб’єкти  та  начальника відділу управління комунальним майном.
 16. Дозвіл щодо відчуження комунального майна надається рішенням міської ради  в якому визначаються умови продажу майна.
 Строк дії дозволу щодо відчуження комунального майна не перевищує 12 місяців від дати його надання.
 17. Спори, що виникають у процесі відчуження майна, відповідно до цього Положення вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 

                                                                                                                                        Додаток 1 до пункту 5.3
                                                                                                                                        Положення про порядок
                                                                                                                                        відчуження основних засобів,
                                                                                                                                        що є комунальною власністю


                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                                       Керівник суб'єкта господарювання
                                                                                                                       ________  ______________________
                                                                                                                        (підпис)       (прізвище та ініціали)
                                                                                                                       "___" ____________ 200__ р.

                                                                                                                       М. П.

 

ВІДОМІСТЬ
про вартість основних засобів,
які пропонуються до відчуження
станом на "___" ________200__ р.

 

----------------------------------------------------------------------

| N |Назва  |Рік   |    Номер    |Кіль- |Вар-  |Балан-|Сума  |Балан- |

|з/п|інвент.|випус-|інвентарного |кість |тість |сова  |нара- |сова   |

|   |об'єкта|ку    |   об'єкта   |капі- |остан-|(пер- |хова- |(залиш-|

|   |       |      |             |таль- |нього |вісна)|ного  |кова)  |

|   |       |      |             |них   |кап.  |вар-  |зносу,|вар-   |

|   |       |      |             |ремон-|ремон-|тість,|грн.  |тість, |

|   |       |      |             |тів   |ту,   |грн.  |      |грн.   |

|   |       |      |             |(дата |грн.  |      |      |       |

|   |       |      |             |про-  |      |      |      |       |

|   |       |      |-------------|веде- |      |      |      |       |

|   |       |      |інвен-|завод-|ння   |      |      |      |       |

|   |       |      |тарний|ський |остан-|      |      |      |       |

|   |       |      |      |      |нього)|      |      |      |       |

|---+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------|

| 1 |   2   |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |

|---+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------|

|1  |       |      |      |      |      |      |      |      |       |

|---+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------|

|2  |       |      |      |      |      |      |      |      |       |

|---+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------|

|...|       |      |      |      |      |      |      |      |       |

|---+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------|

|   |       |      |      |      |      |      |      |      |       |

|--------------------------------+------+------+------+------+-------|

|Всього:                         |   +  |   +  |   +  |   +  |   +   |

----------------------------------------------------------------------

Дані про дорогоцінні метали: (подаються у  разі  їх  наявності   за   кожним   інвентарним об'єктом)

Головний бухгалтер суб'єкта господарювання                _____________________________
                                                                                                   (підпис)  (прізвище та ініціали)

 

                                                                                                                                        Додаток 2 до пункту 5.4
                                                                                                                                        Положення про порядок
                                                                                                                                        відчуження основних засобів,
                                                                                                                                        що є комунальною власністю

 

                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                                       Керівник суб'єкта господарювання
                                                                                                                       ________  ______________________
                                                                                                                        (підпис)       (прізвище та ініціали)
                                                                                                                       "___" ____________ 200__ р.

                                                                                                                       М. П.

 

АКТ
інвентаризації основних засобів, які пропонуються до відчуження


 __________________________________________________________________
(назва об'єкта (підприємства, цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація)

     На підставі наказу (розпорядження) від "__" ________ 200__ р. № ____ комісією у складі _______________________________________________________________________
                     (посада, прізвище та ініціали членів комісії) __________________________________________________________________ проведено інвентаризацію основних  засобів,  які  пропонуються  до відчуження і обліковуються на балансовому рахунку № ____ за станом на "___" _________ 200__ р.

 Інвентаризацію почато     "___" ________ 200__ р.
 Інвентаризацію закінчено  "___" ________ 200__ р.

     При інвентаризації встановлено таке:
-----------------------------------------------------------------------

| N |Назва |Рік   |       Номер       |    Обліковується за     |При- |

|з/п|об'єк-|випус-|    інвентарного   |       станом на         |мітка|

|   |та    |ку    |      об'єкта      |  "___" _______ 200_ р.  |     |

|   |      |      |-------------------+-------------------------|     |

|   |      |      |інвен-|завод-|пас- |  фактично  |за даними   |     |

|   |      |      |тарний|ський |порта|  виявлено  |бухгал-     |     |

|   |      |      |      |      |     |            |терського   |     |

|   |      |      |      |      |     |            |обліку      |     |

|   |      |      |      |      |     |------------+------------|     |

|   |      |      |      |      |     |кіль-|вар-  |кіль-|вар-  |     |

|   |      |      |      |      |     |кість|тість,|кість|тість,|     |

|   |      |      |      |      |     |     |грн.  |     |грн.  |     |

|---+------+------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----|

| 1 |   2  |   3  |   4  |   5  |  6  |  7  |   8  |  9  |  10  | 11  |

|---+------+------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----|

|   |      |      |      |      |     |     |      |     |      |     |

|---+------+------+------+------+-----+-----+------+-----+------+-----|

|   |      |      |      |      |     |     |      |     |      |     |

|-------------------------------------+-----+------+-----+------+-----|

|Всього:                              |  +  |   +  |  +  |   +  |  -  |

-----------------------------------------------------------------------

 

 Всього за актом:
     а) порядкових номерів _______________________________________
                                                        (літерами)
     б) загальна кількість одиниць, фактично _____________________
                                                                                     (літерами)
     в) на суму, грн., фактично __________________________________
                                                        (літерами)

 Голова комісії     ________    ________    ______________________
                                  (посада)    (підпис)    (прізвище та ініціали)

 Члени комісії:     ________    ________    ______________________
                                 (посада)    (підпис)    (прізвище та ініціали)


                                                                                                                                        Додаток 3 до пункту 11
                                                                                                                                        Положення про порядок
                                                                                                                                        відчуження основних засобів,
                                                                                                                                        що є комунальною власністю


ЗВІТ
за результатами відчуження та використання коштів,
отриманих від продажу майна


----------------------------------------------------------------------------------------

| N |Назва, |Назва  |N та  |Назва,|Назва,|Назва,|Номер,|Сума   |Викорис- |Викорис- |При-|

|з/п|місце- |органу |дата  |інв. N|місце-|місце-|дата  |коштів,|тання    |тання    |міт-|

|   |знахо- |прива- |доку- |об'єк-|знахо-|знахо-|реєст-|отрима-|коштів   |коштів   |ка  |

|   |дження |тиза-  |мен-  |та    |дження|дження|рації |них від|згідно з |практичне|    |

|   |суб'єк-|ції,   |та,   |прода-|посе- |покуп-|конт- |прода- |ТЕО      |         |    |

|   |та     |який   |яким  |жу    |ред-  |ця    |ракту |жу, N  |         |         |    |

|   |госпо- |надав  |був   |      |ника  |      |(дого-|рахунку|         |         |    |

|   |дарюва-|дозвіл |нада- |      |з     |      |вору  |       |         |         |    |

|   |ння    |(погод-|ний   |      |прода-|      |купів-|       |         |         |    |

|   |       |ження) |доз-  |      |жу    |      |лі-   |       |         |         |    |

|   |       |на     |віл   |      |      |      |прода-|       |---------+---------|    |

|   |       |відчу- |(пого-|      |      |      |жу)   |       |приз-|об-|приз-|об-|    |

|   |       |ження  |дже-  |      |      |      |      |       |наче-|сяг|наче-|сяг|    |

|   |       |       |ння)  |      |      |      |      |       |ння  |   |ння  |   |    |

|---+-------+-------+------+------+------+------+------+-------+-----+---+-----+---+----|

| 1 |   2   |   3   |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9   | 10  |11 | 12  |13 |14  |

|---+-------+-------+------+------+------+------+------+-------+-----+---+-----+---+----|

|   |       |       |      |      |      |      |      |       |     |   |     |   |    |

|---+-------+-------+------+------+------+------+------+-------+-----+---+-----+---+----|

|   |       |       |      |      |      |      |      |       |     |   |     |   |    |

|---+-------+-------+------+------+------+------+------+-------+-----+---+-----+---+----|

|   |Всього:|       |      |      |      |      |      |  ...  |     |...|     |...|    |

----------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник суб'єкта господарювання                  ________   ______________________
                                                                                     (підпис)   (прізвище та ініціали)

 Головний бухгалтер              ________   ______________________
                                                      (підпис)   (прізвище та ініціали)

                                      М.П.

 Міський голова                                                                                                                                 Ю. ОвчаренкоРізне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області