22 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Про виконання Програми розвитку малого підприємництва на 2007-2008 роки та затвердження Програми на 2009-2010роки в м.Коломиї
 На головну / Нормативна база / Рішення міської ради

Автор: Органи місцевого самоврядування
Дата: 18 листопад 2008 Номер

проект рішення

УКРАЇНА
Коломийська міська рада Івано-Франківської області
П'яте скликання
Тридцять третя сесія
РІШЕННЯ

від _____________2008 № _____
м. Коломия


Про виконання Програми
розвитку малого підприємництва
на 2007-2008 роки та затвердження
Програми розвитку малого підприємництва
в м.Коломиї на 2009-2010роки

    Заслухавши інформацію про виконання Програми розвитку малого підприємництва на 2007-2008 роки та проект Програми розвитку малого підприємництва на 2009-2010 роки, керуючись законами України  "Про державну підтримку малого підприємництва", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада    

в и р і ш и л а :

        1.  Інформацію про виконання Програми розвитку  малого підприємництва в м. Коломиї на 2007-2008 роки взяти до відома.
        2.  Затвердити Програму розвитку малого підприємництва в м. Коломиї на 2009-2010 роки (додається).
        3.  Рішення міської ради від 05.01.2007 р. № 364 "Про виконання Програми розвитку малого підприємництва на 2005-2006 роки та затвердження Програми розвитку малого підприємництва на 2007-2008 роки" зняти з контролю.
        4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань розвитку підприємництва та регуляторної політики і на  заступника міського голови В.Тарновецького.

 


Міський голова                                                                                                                                  Ю. Овчаренко

 

 

                                                                                                                                        Проект
                                                                                                                                        рішенням міської ради
                                                                                                                                        від "____"__________2008р.

 


ПРОГРАМА
розвитку малого підприємництва
в місті Коломиї
на 2009-2010 роки

 

 

І. Характеристика  програми розвитку
малого підприємництва в місті Коломиї на 2009-2010 роки.

 

Загальна характеристика:

1.

·         Площа території (тис. кв.км.)                                                                 0,041

·         Кількість населення (тис.чол.)                                                                61,0

·         Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%)          2,14

2.

Дата затвердження Про-грами ( найменування і но-мер відповідного норматив-ного акту)

Замовник програми

Рішення міської ради

від  “   “  _____________200__ р. №_____    

 

 

Коломийська міська рада

3

Головний розробник програми

Співрозробники:

1. Управління економіки Коломийської міської ради

2.  Відділ державної реєстрації.

3. Управління статистики у  місті  Коломиї.

4. Міськрайонний центр зайнятості.

5. Асоціація економічного розвитку Коломийщини (АЕРК).

6. Координаційна рада з питань підприємництва.

4.

Мета і перелік пріоритетних

завдань Програми

Мета. Спрямування дій Коломийської міської ради її ви-конавчого комітету, підприємницьких структур, гро-мадських об'єднань підприємців і роботодавців, установ ринкової інфраструктури на створення сприятливого се-редовища для розвитку малого підприємництва, форму-вання і впровадження ефективної державно-громадської системи його підтримки.  

Пріоритетними завданнями Програми є:

- створення нових робочих місць, залучення суб'єктів під-приємництва для зменшення рівня безробіття ;

-  підтримка розвитку туристичної галузі;

-  підтримка власного виробника;

-  насичення товарних ринків;

-  наповнення державного та місцевих бюджетів;

- активізація розвитку ринкової інфраструктури під-тримки малого бізнесу;

- підтримка менеджменту, маркетингу малих під-приємств;

- сприяння створенню і розвитку кадрового потенціалу малих підприємств;

- формування сприятливого соціально-психологічного се-редовища малого бізнесу;

- розвиток міжрегіональної і зовнішньоекономічної діяльності;

-фінансово-кредитна підтримка малих підприємств. 

5.

Терміни і етапи реалізації Програми

2009-2010 роки

6.

Перелік проектів і програм

Виконавці

Підпрограма впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності (Управління економіки міської ради, фінансове управління, відділ державної реєстрації).

 

 

Підпрограма фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки (управління економіки міської ради, міськрайонний центр зайнятості, Асоціація економічного розвитку Коломийщини, кредитні спілки, інші небанківські установи,).

 

 

Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури (управління економіки міської ради, Асоціація економічного розвитку Коломийщини, обласні та міські засоби масової інформації, міськрайонний центр зайнятості, громадські організації підприємців). 

 

 

Інноваційні проекти та пілотні програми (структурні підрозділи міської ради, Асоціація економічного розвитку Коломийщини, управління економіки міської ради, гро-мадські об'єднання підприємців, експерти міжнародних програм технічної допомоги).

7.

Обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів, тис.грн.  

На 2009 рік- 200,0

На 2010 рік- 200,0

Всього- 400,0

8.

Основні джерела фінансування

не менше 0,5 %річного доходу місцевого бюджету, кошти підприємців, Регіонального фонду підтримки під-приємництва, Фонду загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття, Між-народного Фонду "Відродження", канадського фонду під-тримки місцевих ініціатив, та інших.     

9.

Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за ходом реалізації Програми здійснює уп-равління економіки міської ради, Координаційна рада з питань розвитку підприємництва шляхом розгляду її ви-конання на засіданнях виконавчого комітету та міської ради, і інших державних і громадських організацій міста.

Інформація про хід виконання заходів Програми щоквар-тально надається облдержадміністрації та Представництву Державного Комітету України з пи-тань регуляторної політики та підприємництва в Івано-Франківській області.

 

ІІ. Стан і аналіз проблем малого підприємництва в місті Коломиї .
Очікувані результати від впровадження програми.
Аналіз виконання Програми розвитку малого підприємництва в місті Коломиї на 2007-2008 роки засвідчує позитивну динаміку його розвитку.
З кожним роком мале підприємництво відіграє все більш вагому роль в економіці міста, поглибленні ринкових відносин, створенні конкурентного середовища, задоволенні населення товарами та послугами.
За підсумками роботи у 2007 році у місті функціонувало 615 малих підприємств, проти 607 у 2006 році. На 10 тисяч осіб наявного населення у 2007 році припадало 101 мале  підприємство проти 99 - у 2006 році (ІІ місце в області). З початку  звітного  року  зареєстровано  627  новостворених   юридичних   та  фізичних   осіб, з  них  42  юридичних   та  585  фізичних.      
За даними Реєстраційної палати станом на 01.10.2008 року у місті зареєстровано 6408 фізичних осіб та 1362 юридичних осіб.
Обсяг реалізованої продукції малих підприємств в 2007 році склав 125910,5 тис. грн. проти 92511,1 тис.грн. у 2006 році, що становить 136,1%.   Показники Програми на 2009-2010 років та очікувані результати від реалізації Програми 2007-2008 років наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1

п\п

 

Показники

один. виміру

2007 рік

(факт)

2008рік

(очікуване)

2009 рік

(прогноз)

2010рік

(прогноз)

1.

Кількість діючих малих підприємств /кількість діючих МП на 10 тис. населення

 

один.

 

615/101

 

 620/102

 

625/103

 

630/104

2.

Чисельність на малих підприємствах

 

осіб

 

3160

 

3200

 

3250

 

3300

3.

Кількість підприємців - фізичних осіб (тис.) 

 

осіб

 

6080

 

6450

 

6500

 

6550

  4.

Питома вага МП в за-гальних осягах реалізації про-дукції по місту ( % )

 

%

 

31,1

 

33,0

   

     34,0

 

35,0

  5.

 Надходження до бюджетів всіх рів-нів (%  та тис. грн)

%

тис.грн

 

71200

 

90000

 

95000

 

100000

  6.

Кількість об'єктів ін-фраструктури під-тримки МП (одиниць):

-бізнес-центри і філії;

-кредитні  спілки,

 установи;

-страхові організації;

-аудиторські фірми; 

  

    один.

 

43

 

1

             5

3

5

3

 

48

 

-

           6

3

5

3

  

55

 

-

            7

3

6

4

 

       55

 

-

              8

4

6

5

7.

Кількість створених нових робочих місць

один.

  2090

   2200

    2300

     2350


Керуючись Законом України "Про засади державної регуляторної політики", Указами Президента України, дорученнями Прем’єр-Міністра України,   відповідно    до  окремого     доручення    Івано  -  Франківської облдержадміністрації, розпорядженням міського голови  від  25.02.2008 №38-р була створена і працювала робоча група з перегляду регуляторних актів, прийнятих  міською  радою  та виконавчим  комітетом, було проведено 9 засідань  на  яких    розглянуто  18  проектів  регуляторних  актів.
        У відповідності до ст.7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності" міською радою було прийнято рішення від 25.12.2007 року  № 926-23/2007 "Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2008 рік" з врахуванням пропозицій розробників. Це дало можливість у відповідності до вимог чинного законодавства прийняти у встановлені терміни 16 регуляторних актів.
          У  складі  управління економіки  міської  ради  працюють  два  адміністратори, які  організовують  роботу  дозвільного  центру, утвореного   рішенням  міської  ради  від  04.10.2007 № 720  у  відповідності  до  Закону  України " Про  дозвільну  систему  у  сфері  господарської  діяльності". Проводяться  необхідні  заходи   по  видачі  документів   дозвільного  характеру  за  принципом  "організаційної  єдності". Протягом  9 місяців  2008 року  надано  481  консультацій    та видано  425 дозволів. 
Протягом  2007 – 2008 років  проводились  наради, семінари, круглі столи із громадськими організаціями, підприємцями з питань дотримання вимог законодавства при здійсненні регуляторної політики за активної підтримки Асоціації Економічного розвитку Коломийщини. Відповідно  до статті  13  Закону  України  "Про  місцеве   самоврядування  в  Україні  та  громадські  слухання" в місті  Коломиї     проведено   18  громадських  слухань    по  найбільш  актуальних  питаннях  та  напрямах   інфраструктури міста.                                                                                                                                                                                           
 За звітний період одноразову допомогу по безробіттю для організації під-приємницької діяльності отримали 67 осіб на суму 261,9 тис.грн., направлено  86  чоловік   на  додаткові  робочі  місця  з  наданням   дотацій  роботодавцям.
 Скарги суб'єктів малого підприємництва на дії представників контролюючих органів щодо порушень порядку проведення перевірок в 2007-2008 роках до міської ради не надходили.
Для налагодження постійного та ефективного суспільного діалогу з пи-тань регуляторної політики представників громадських інституцій інфра-структури підтримки та розвитку малого бізнесу включено до координаційної ради з питань розвитку підприємництва.
           Для розвитку ініціативи незайнятих громадян Коломийським міськ-районним центром зайнятості регулярно проводились навчання за професіями, орієнтованими на підприємницьку діяльність: "Розпочніть власну справу", "Перші кроки в малому бізнесі", "Підприємець-початківець". Протягом звітного періоду 304 особи з числа безробітних проходили відповідну професійну підготовку.  
       Щоквартально Коломийським міськрайонним центром зайнятості проводиться "ярмарок професій", до участі якого запрошуються випускники за-гальноосвітніх шкіл, представники вищих та професійно-технічних закладів. 
       Щороку у місті відповідно до Указу Президента України від 05.10.1998 р № 1100 "Про День підприємця" відбувались з цієї нагоди святкування. Грамотами міського голови нагороджувались підприємці за досягнуті успіхи в розвитку підприємницької діяльності у місті (2007 році -10 чол., 2008 -10 чол.). У засобах масової інформації (Телерадіокомпанія-НТК та часопису "Коломийський вісник") в рамках передбачених заходів, щорічно до цього свята були підготовлені репортажі, привітання; проводились урочисті зібрання громадськості.
Водночас залишаються проблеми, які сповільнюють розвиток підприємництва у місті, а саме :  
-брак кваліфікованих кадрів та недостатня інформованість з питань підприємництва;
          - неузгодженість внутрішньовідомчих документів контролюючих органів із законодавчими актами з питань підприємництва ;
          - недостатнє  виділення коштів на підтримку і розвиток підприємництва;  
- недостатня активність кредитних спілок;
          - низький рівень впровадження інноваційної продукції  та технологій в малому бізнесі; 
- недостатньо використовується механізм надання пільг для місцевих підприємців;
- незначна кількість малих підприємств, продукція яких відповідає міжнародним стандартам ISO;
          - недостатнє залучення інвестицій та впровадження прогресивних технологій.
          -   низький  рівень  заробітної  плати   на  малих   підприємствах.

Поряд із регіональними чинниками на розвиток малого бізнесу в значній мірі впливають фактори недосконалості чинного в державі законодавства:
- відсутність реальної застави та високі ставки для отримання кредитів у банках; 
          -  залишається складною  процедура  надання кредитів банками;
- недосконале законодавство щодо впровадження механізмів фінансово-кредитної підтримки для малих підприємств;
- відсутній механізм залучення підприємництва до розв'язання проблем у комунальній сфері;
- недосконалість державної статистичної звітності.
Значна кількість ліцензійних процедур знаходиться у компетенції центральних органів виконавчої влади в м.Києві. 
Пріоритетним  завданням Програми є: надання пільгових кредитів, реалізація Програми в частині часткового погашення відсотків за кредитами, отриманими суб'єктами малого підприємництва, які працюють в пріоритетних галузях економіки, надання дотації роботодавцям на повне або часткове покриття витрат на заробітну плату для осіб, працевлаштованих службою зайнятості, надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю, проведення навчання підприємців за різноманітними програмами.
В результаті реалізації Програми очікується збільшення:
- кількості малих підприємств на 10.0 тис. населення на 15 одиниць;
- чисельності працюючих на малих підприємствах на 140 чоловік;
- кількості створених робочих місць на 260 одиниць;
- питомої ваги малого підприємництва в обсягах реалізованої продукції на 4 відсотки.


ІІІ. Функціональні підпрограми.

3.1. Підпрограма впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.


Основними пріоритетами у виконанні програмних заходів на 2009-2010 роки є забезпечення стабільних сприятливих умов для створення і функціонування малого підприємництва шляхом удосконалення регуляторних процесів, зменшення витрат підприємців за отримання дозволів на  розміщення об’єктів господарювання, спрощення реєстрації, надання в оренду  комунальних приміщень, розвиток сучасної інфраструктури підтримки підприємництва, підготовка та  перепідготовка кадрів для сектору підприємницької діяльності, інформаційне забезпечення сфери підприємництва.
Ці завдання плануються виконати шляхом покращення підприємницького середовища, широким залученням громадськості та об’єднання  підприємців і роботодавців до розробки та обговорення даних актів, відслідковуванням ефективності їх дії, підготовки пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань підприємництва, спрощення процедури започаткування та ведення підприємницької діяльності.

№ п/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування

Вартість,

тис.грн.

  Реалізація дер-жавної регуляторної політики у сфері господарської політики

  Затвердження планів підготовки проектів регуляторних актів та оприлюднення їх в місцевих ЗМІ

  Управління економіки міської ради, гро-мадські організації під-приємців і робото-давців, координаційна рада з питань розвитку підприємництва

  до 15 грудня  щорічно

  В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціо-нальних обов’язків

             

   

   

               -

    

   Розробка та об-говорення проектів регуляторних актів щодо діяльності та підтримки малого підприємництва

   Управління економіки міської ради, громадські організації підприємців і роботодавців, робоча

   група.

   2009-2010

    

    

   -

    

    

   -

     

    Залучення громадських об’єднань підприємців до розробки та проведення базових, повторних і періо-дичних відстежень ре-зультативності ре-гуляторних  актів

    Управління економіки міської ради, громадські організації підприємців і роботодавців

    В міру розробки проектів

     

     

     

     

    -

     

     

     

     

    -

      

     Інформування гро-мадськості шляхом проведення гро-мадських слухань, круглих столів з обго-ворення регуляторних актів 

     Управління економіки міської ради, громадські організації підприємців і роботодавців, розробники  регуляторних  актів.

     Постійно

     В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональ-них обов’язків

      

      

      

     -

      

      

       

      Прийняття   нових регуляторних  актів.

      Управління економіки міської ради, відділ земельних відносин міської ради, розробники  регуляторних  актів.

      Постійно

       

       

      -

       

       

      -

        

        Відслідковування ефективності дії прийнятих регу-ляторних актів:

       -визначення позитив-них та негативних наслідків дії регулятор-них актів шляхом проведення маркети-нгових  досліджень;

       -проведення моніто-рингу  мікроеко-номічних показників розвитку СПД;

       -аналіз створення нових робочих місць та зайнятості населення  в малому бізнесі;

       -аналіз надходжень до бюджетів та фондів всіх рівнів від діяльності СПД;

       -проведення спосте-реження за активністю громадських   організацій міста

        

       Управління економіки міської ради, громадські організації підприємців і роботодавців, розробники  регуляторних  актів.

       Постійно

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       -

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       -

         

        Оприлюднення про-ектів регуляторних актів, аналізу їх ре-гуляторного впливу в місцевих ЗМІ, на веб-сторінці міста

        Управління  економіки  міської  ради,  розробники  регуляторних   актів.

        Постійно

        В межах бюд-жетного фінан-сування на виконання своїх функціо-нальних обов’язків

         

         

         

        -

         Забезпечення дот-римання законності при впровадженні регуляторних актів 

         Поновлення реєстру погоджених ре-гуляторних актів, здій-снення їх моніторингу та щоквартальне ін-формування Держ-підприємництва України в Івано-Франківській області

         Управління економіки міської ради.

          

         Щомісячно

          

          

          

          

         -

          

          

          

          

         -

          Підвищення рівня інфо­рмованості під-приємців,  інфор-маційно-правове забезпечення діяль-ності СПД, запобі-гання порушень чинного законод-вства та норматив-них актів з боку суб’єктів підприєм-ницької діяльності та контролюючих органів.

          Проведення семінарів, занять, засідань та на-дання консультативної допомоги підприємцям для підвищення рівня їх правової за-хищеності.

          Відділи та управління міської ради, Коломий-ська  оДПІ, управління Пенсійного фонду Ук-раїни в м.Коломиї, міськрайонний центр зайнятості.

          Згідно   затверджених  графіків.

           

           

           

           

           

           

           

           

                  -

           

           

           

           

           

           

           

           

          -

           

           

            

           Поширення практики застосування Поло-ження про оскарження суб’єктами підприєм-ницької діяльності дій працівників контролю-ючих органів при по-рушенні порядку про-ведення планових та позапланових пере-вірок їх фінансово-господар-ської діяльності.

           Управління економіки міської ради

           2009-2010

            

           -

            

           -

             

            Заслуховування звітів  з питань реалізації державної регуляторної політики на сесіях міської ради, засіданнях виконкому, координаційної ради з питань розвитку підприємництва

            Управління економіки міської ради

            2009-2010

             

            В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональ-них обов'язків

             

            -

              

             Залучення пред-ставників громадських об’єднань підприємців і роботодавців до складу атестаційних комісій при  атестації посадових осіб місцевого самовряду-вання, службові обов’язки яких пов’я-зані з регулюванням підприємницької діяль-ності

             Міськвиконком, гро-мадські об’єднання під-приємців і роботодавців

             Постійно

              

              

              

              

              

              

             -

              

              

              

              

              

              

             -

              Забезпечення про-зорості підготовки і прийняття регуля-торних актів з питань регулю-вання підприєм-ницької діяльності

              Запровадження попе-реднього оз-найомлення та погод-ження з керівниками громадських  об’є-днань  підприємців та промисловців і від-повідними депу-татськими групами регуляторних актів з питань підприєм-ництва .

              Відділи та управління міської ради, Коломий-ська  оДПІ, управління Пенсійного фонду України в м.Коломиї, міськрайонний центр зайнятості,розробники   регуляторних   актів.

              2009-2010

              В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональ-них обов'язків

               

               

               

               

               

               

              -

               Налагодження співпраці з питань реалізації державної регуляторної політики між органами влади та суб’єктами господарювання

               Заслуховування ке-рівників відділів та управлінь міської ради  з питань реалізації державної регуляторної політики на засіданнях  міськвиконкому, координаційної ради з питань  підприєм-ництва

               Керівники відділів та управлінь міської ради,  координаційна рада з питань підприємництва

               2009-2010

               В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональ-них обов'язків

               -

                Спрощення процедури започаткування та ведення підприємницької діяльності

                Забезпечення та удосконалення ді-яльності та  впорядкування  нормативно- правового  регулювання  та  реєстраційної  палати

                  дозвільного центру(удосконалення технологічних карт,  ведення єдиного державного реєстру) та

                РД ДК.

                Відділ державної реєст-рації міської ради, управління економіки міської ради міськрайонний центр зайнятості, управління статистики в м.Коломиї, управління пенсійного фонду в м.Коломиї, Коломийська оДПІ, установи та організації, які задіяні в цьому процесі

                Щорічно

                Міський бюджет, в межах виділених коштів

                10 тис.грн..

                 

                3.2  Підпрограма фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки.

                  Основна мета підпрограми фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва полягає  у наданні фінансової підтримки малим підприємствам, створенні сучасного мікроклімату для ефективного розвитку та функціонування  малого та середнього бізнесу, вкладення інвестицій в його розвиток. Її заходи передбачають виділення цільових коштів з міського бюджету в розмірі не менше 0,5% дохідної частини бюджету, які спрямовуються головним чином на фінансування кращих бізнес-проектів, розширення мережі кредитних спілок, урізноманітнення видів фінансової допомоги: погашення відсотків за кредити, надання мікро кредитів через кредитні спілки, ширше використання коштів міжнародних фінансових установ та фондів. Сьогодні для багатьох стає очевидним, що становлення та розвиток  міста є необхідною умовою економічного відродження регіону і безумовно, серед найважливіших чинників розвитку є формування привабливого інноваційного клімату як країни в цілому так і міста зокрема. Інвестиційний клімат є наслідком величезної кількості найрізноманітніших чинників. З метою забезпечення гарантованого ринку збуту для суб'єктів малого підприємництва створюються умови для взяття участі у виконанні на конкурсних засадах та договірних умовах робіт, поставок продукції, надання послуг за державні кошти, в регіональних інвестиційних та інших програмах.  

                № п/п

                Пріоритетні завдання

                Заходи

                Виконавці

                Термін виконання

                Джерела фінансування

                Вартість, тис.грн.

                1.         

                Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

                Формування баз інвести-ційних проектів з метою пошуку інвесторів 

                Управління економіки міської ради

                2009-2010

                В межах бюджет-ного фінансування на виконання своїх функціональних обов'язків

                -

                2.         

                 

                Створення банку  даних щодо банківських та небанківських установ у місті та умов кредитування

                 

                Управління економіки міської ради

                2009-2010

                В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов'язків

                -

                3.         

                 

                Здешевлення банківського кредитування (часткова компенсація відсотків по кредитах)

                Міська рада,  обласний фонд підтримки підприємництва

                   Щорічно

                Міська рада, обласний фонд підтримки піцдприємництва

                30,0тис.грн.

                4.         

                 

                Надання пільгових позик молодим підприємцям в рамках Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

                Регіональний фонд підтримки підприємництва, Асоціація економічного розвитку Коломийщини

                Щорічно

                Кошти Регіонального фонду підтримки підприємництва

                В межах кредитного портфелю

                5.         

                 

                Надання позичок кредитними спілками для підприємців-членів даних спілок

                Кредитні спілки

                Щорічно

                Членські внески

                В межах позичкових портфелів кредитних спілок

                6.         

                 

                Надання дотацій робото-давцям для створення нових робочих місць

                Міськрайонний центр зайнятості

                Щорічно

                Міськрайонний центр зайнятості

                В межах виділених коштів

                7.         

                 

                Надання одноразової фі-нансової допомоги без-робітним для зайняття підприємницькою діяльністю

                Міськрайонний центр зайнятості

                Щорічно

                Фонд загально-обов'язкового дер-жавного соціаль-ного страхування  на випадок безробіття

                В межах коштів, передбачених державною та міською програмами зайнятості

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                8.         

                Надання інших видів фінансової допомоги

                Надання в оренду кому-нального майна терито-ріальних громад по пільгових ставках для малих під-приємств, які працюють в пріоритетних напрямках економіки

                Відділ управління ко-мунальним майном міста,  міська рада

                2009-2010

                 

                 

                 

                -

                -

                9.         

                Формування інфраструктури підтримки підприємництва

                Проведення обліку установ, які надають послуги СПД (консультаційні , аудиторські , банківські), випуск інформаційного довідника

                Управління економіки міської ради

                Щорічно

                Міський бюджет

                15 тис.грн..

                10.      

                Надання інших видів допомоги

                Навчання безробітних гро-мадян на двотижневих курсах "підприємець-початківець" в Інституті управління природними ресурсами

                Міськрайонний центр зайнятості

                По мірі формування груп

                Фонд загально-обов’язкового дер-жавного соціального страхування на випадок безробіття

                 

                 

                 

                -

                11.      

                 

                Проведення семінарів з підприємницької діяльності "Розпочніть свою справу", "Перші кроки в малому бізнесі".

                Міськрайонний центр зайнятості

                -//-

                 

                 

                -

                 

                 

                -

                12.      

                Поліпшення інвестиційного клімату в місті

                Програми  інвестиційно-інноваційної  діяльності міста Коломиї  до 2011 року

                Відділи та управління міської ради

                Щорічно

                Міський бюджет

                в  межах  виділених  коштів  на  програму.

                13.      

                 

                Організація  навчальних поїздок для підприємців та керівників відділів міської ради в інші регіони країни та за кордон з метою набуття інноваційно-інвестиційного досвіду.

                Управління економіки міської ради, міська рада, Регіональний центр підтримки підприємництва.

                Щорічно

                Міський бюджет

                5 тис.грн..

                14.      

                Ведення Єдиного Державного Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

                Проведення реєстраційних дій

                Відділ державної реєстрації міської ради

                Щорічно

                Міський бюджет

                5 тис.грн..

                15.      

                Безперебійна робота автоматизованої інформаційної системи утвореної  в  дозвільному   центрі.

                Технічна підтримка програмного забезпечення

                Державне підприємство "Інформаційно- ресурсний центр", м.Київ

                Щорічно

                Міський бюджет               

                6 тис.грн..

                16.      

                Ресурсна та інформаційна підтримка

                Забезпечення відкритості тендерних процедур та доступу СПД до закупівель за бюджетні кошти

                Міська рада , тендерні комітети

                2009-2010

                Міський бюджет 

                -

                17.      

                 

                Створення та постійне оновлення бази даних про земельні ділянки, які можуть використовуватися в комер-ційних цілях

                Відділ земельних ресурсів міської ради

                2009-2010

                Міський бюджет

                -

                18.      

                 

                Формування банку даних про потенційних інвесторів, замов-ників, експортні пропозиції, імпортні потреби 

                Управління економіки міської ради

                2009-2010

                В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов'язків

                -

                19.      

                 

                Забезпечення участі СПД в місцевих, регіональних, національних та міжнародних виставках-ярмарках  

                Управління економіки міської ради

                 

                Кошти СПД

                 

                 

                                 -

                20.      

                Надання фінансової кредитної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності

                Фінансування кращих бізнес-проектів на  конкурсних засадах міського бюджету та Регіонального  фонду під-тримки підприємництва на пріоритетній основі. 

                Міська рада, Ре-гіональний центр під-тримки підприємництва, міська рада  

                Щорічно

                Міський бюджет

                15 тис.грн..


                Сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва

                Одним із найважливіших пріоритетів сучасної державної економічної політики є підтримка підприємницької діяльності, яка здійснюється як на державному, так і на регіональному та  місцевому рівнях.
                Сприяння підприємницькій діяльності  передбачає сукупність дій з боку міської влади  та громадських організацій, який забезпечує розвиток  та ефективніше функціонування підприємницьких структур.
                Оскільки ключовим моментом, що визначає рівень економічного розвитку міста є розвиток підприємництва , то сприяння створенню бізнесових структур, розширення існуючих та залучення нових є важливим завданням місцевої влади. До нових напрямків розширення ділової активності в сфері  підприємництва можна     віднести :створення інформаційних центрів місцевих органів влади, заснування компаній венчурного  фінансування, використання переваг системи групового маркетингу та  розвиток підприємницьких здібностей шляхом запровадження навчальних курсів з вдосконаленою системою навчання.

                № п/п

                Пріоритетні завдання

                Заходи

                Виконавці

                Термін виконання

                Джерела фінансування

                Вартість, тис.грн.

                 Покращення іміджу підприємців серед населення

                 Висвітлення через засоби масової інформації позитивного досвіду підприємницької діяльності з метою формування позитивної громадської думки

                 Місцеві ЗМІ

                 Постійно

                 В межах бюджет-ного фінансуван-ня на виконання своїх функціона-льних обов'язків

                 -

                   

                  Проведення святкування Дня підприємця та конкурсу "Кращий підприємець року"

                  Управління економіки міської ради

                  Вересень щорічно

                  Міський бюджет

                  10тис. грн..

                    Спрощення пошуку приміщень для підприємницької діяльності

                   Створення бази даних про наявність незадіяних не жит-лових приміщень комунальної власності та передача їх в оренду суб’єктам під-приємницької діяльності

                   Відділ управління комунальним майном міста

                   Постійно

                   В межах бюджет-ного фінансуван-ня на виконання своїх функціона-льних обов'язків

                   -

                     Надання можливості підприємцям купівлі земельних ділянок

                    Створення та поновлення переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу

                    Відділ земельних відносин міської ради

                    2009-2010рр.

                    В межах бюджет-ного фінансуван-ня на виконання своїх функціонал-льних обов'язків

                    -

                     Підготовка  та надання інформації щодо створення спри-ятливого середовища для підприємництва

                     Інформування представництва Держпідпри-ємництва в області про хід виконання міської програми підтримки малого під-приємництва на 2009-2010 роки  та  міської  координаційної  ради  з питань  підприємництва.

                     Управління економіки міської ради

                     Щоквартально

                     В межах бюджет-ного фінансуван-ня на виконання своїх функціона-льних обов'язків

                     -

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      Підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня посадових осіб місцевого самовря-дування

                      Проведення навчальних семінарів  на тему: сприяння місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування розвиткові малого підприємництва

                      Управління економіки, Асоціація  економічного  розвитку

                      Коломийщини.

                      Щорічно

                      В межах бюджет-ного фінансуван-ня на виконання своїх функціона-льних обов'язків

                      2 тис.грн..

                       Підвищення кваліфікації кадрів малого підприємництва

                       Проведення навчання під-приємців-початківців по різ-номанітних програмах

                       Управління економіки міської ради, заклади освіти міста, міськрайонний центр зайнятості

                       Щорічно

                       На умовах, визначених в договорах з підприємцями

                       1 тис.грн..

                        Задоволення попиту малого підприємни­цтва в кадрах

                        Здійснювати професійну під-готовку та перепідготовку з числа незайнятих громадян по спеціальностях, необхідних для забезпечення ефективного функціонування та розвитку підприємництва.

                        Міськрайонний центр зайнятості

                        Постійно

                        Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

                        В межах виділених коштів

                         Формування у підприємців навичок по розробці бізнес-планів

                         Надання необхідних кон-сультацій та організація семінарів з питань  розробки бізнес-планів, навчання підприємництву

                         Асоціація економічного розвитку Коломийщини

                         Постійно

                         Кошти підприємців

                         -

                          Підвищення кваліфікації кадрів сфері підприємництва

                          Інформаційне забезпечення СПД щодо можливостей під-вищення кваліфікації управ-лінських кадрів малого бізнесу у ВНЗ, в т.ч. й за рахунок бюджетних коштів 

                          Управління економіки міської ради

                          2009-2010

                          В межах бюджет-ного фінансуван-ня на виконання своїх функціона-льних обов'язків

                          -

                           Підвищення рівня ін-формованості суб’єктів підприємництва щодо можливостей одержан-ня фінансової допомоги

                           Надання консультаційних по-слуг у сфері франчайзингу

                           Управління економіки міської ради, українсько-канадсь­кий бізнес-центр, Асоціація економічного розвитку Коломийщини

                           2009-2010

                           Кошти підприємців

                           -

                            Підвищення освітнього рівня підприємців та їх працівників

                            Дистанційне навчання через INTERNET, курси-тренінги, “круглі столи” на актуальні теми

                            Українсько-канадський бізнес-центр, Асоціація економічного розвитку Коломийщини

                            2009-2010

                            Кошти підприємців

                            -

                             Покращення правової грамотності підприємців

                             Поновлення банку даних з питань правового регулю-вання підприємницької діяльності

                             Відділ державної реєстрації міської ради, управління економіки міської ради

                             Постійно

                             В межах бюджет-ного фінансуван-ня на виконання своїх функціона-льних обов'язків

                             -

                              Розширення доступу на ринки збуту для малих підприємств

                              Створення WEB-сторінок під-приємств міста та розміщення їх на українських серверах

                              Управління економіки міської ради, Асоціація економічного розвитку Коломийщини

                              Постійно

                              Кошти підприємців

                              -

                               Формування інфраструктури підтримки підприємництва

                               Забезпечення  систематичної діяльності ради  підприємців при  міському  голові.

                               Управління економіки міської ради, Асоціація  економічного  розвитку Коломийщини.

                               2009-2010

                                

                               -

                               -

                                 

                                Сприяння формування мережі консалтингових установ

                                Управління економіки міської ради

                                2009-2010

                                 

                                -

                                 Залучення суб'єктів малого підприємництва до участі у виставках, ярмарках

                                 Організація місцевих виставок-ярмарок, конкурсів

                                 Управління економіки міської ради

                                 2009-2010

                                 В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов’язків

                                 -

                                   

                                  Надання методичної та інформаційної підтримки бізнес асоціаціям та громадським організаціям, що працюють у сфері підтримки підприємництва стосовно міжнародних програм 

                                  Міська рада

                                  2009-2010

                                   

                                   

                                   

                                   

                                  -//-

                                   

                                  -

                                   

                                  3.3.Інноваційні проекти та пілотні програми.
                                  Інноваційні та пілотні програми направлені на:
                                  -  поліпшення інвестиційного клімату,
                                  -  збільшення залучення інвестицій в малий бізнес,
                                  -  розширення інноваційних можливостей економіки,
                                  -  розвиток кооперації великого, середнього та малого бізнесу,
                                  -  залучення до підприємницької діяльності соціально незахищених верств населення  та молоді.
                                   Заходи підпрограми направлені на створення сприятливих умов залучення іноземних і вітчизняних інвестиційних та кредитних коштів у розвиток матеріально-технічної бази малого бізнесу, раціонального використання наявних ресурсів, розвиток туристичної інфраструктури міста, створення конкурентноздатних умов для розвитку малого підприємництва, покращення умов у наданні сфери обслуговування населення, створення ефективних робочих місць для населення міста і покращення добробуту.

                                  № п/п

                                  Пріоритетні завдання

                                  Заходи

                                  Виконавці

                                  Термін виконання

                                  Джерела фінансування

                                  Вартість

                                   Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

                                   Створення та забезпечення функціонування центру регуляторних досліджень, як аналітичної структури

                                   Відділи та управління міської ради

                                   2009-2010рр.

                                   В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов'язків

                                   -

                                    Поліпшення інвестиційного клімату в місті

                                    Реалізація  Програми  розвитку  інвестиційно - інноваційної  діяльності.

                                    Управління економіки міської ради

                                    2009-2010рр.

                                    В межах бюджетного фі-нансування на виконання

                                    -

                                     Створення умов для зростання внутріш-нього споживання, розширення інновацій-них можливостей економіки, активізація підприємницької діяль-ності  м. Коломиї.

                                     Реалізація заходів регіональної програми розвитку внутрішнього ринку

                                     Управління економіки міської ради

                                     2009-2010рр.

                                     Залучені кошти

                                      

                                     -

                                      Впровадження  розробленої   Стратегії  економічного  розвитку  міста.

                                     Управління економіки міської ради

                                     2009- 2010р.р.

                                     В межах бюджетного фінансування на виконання  програми  до  2011 року.

                                     -

                                      Забезпечення ефективного розвитку конкурентних відносин

                                      Створення конкурентного середовища на ринках міжміських перевезеннях пасажирів автомобільним транспортом

                                      Управління економіки міської ради

                                      2009-2010рр.

                                      В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов'язків

                                      -

                                       Забезпечення пріоритетного розвитку туристичної галузі.

                                       Реалізація Програми розвитку туризму в місті

                                       Відділи і управління міської ради

                                       2009-2010рр.

                                       В межах   бюджетного фінансування на виконання

                                       Програми.

                                       -

                                        Покращення якості в наданні житлово-комунальних послуг

                                        Створення конкурентного середовища та залучення СПД до надання послуг населенню в житлово-комунальній сфері

                                        Відділ управління комунальним майном міста, управління економіки міської ради

                                        2009-2010рр.

                                        В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов'язків

                                        -

                                         

                                        Перелік
                                        законодавчих та нормативно-правових документів, відповідно до яких розроблена міська програма розвитку малого підприємництва
                                         на 2009-2010 роки

                                        1.    Закон України " Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" від 23.03.2000 №1602-ІІІ.
                                        2.    Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 19.10.2000 №2063-ІІІ. 
                                        3.    Закон України  "Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва" від  21.12.2000 № 2157-ІІІ.
                                        4.    Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15.05.2003 № 755-ІV.
                                        5.    Закон України "Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003 № 1160 - ІV.
                                        6.    Закон України "Про стимулюванню розвитку регіонів" від 08.09.2005 № 2850-ІV.
                                        7.    Указ Президента України "Про основні напрямки розвитку України "Шляхом європейської інтеграції" на 2004-2015 роки " від 28 квітня 2004  № 493/2004.
                                        8.    Указ Президента України про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва" від 12.05.2005 № 779/2005.
                                        9.    Указ Президента України "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики" від 01.06.2005 № 901/2005.
                                        10.   Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів" від 13.12.2001 № 1662.
                                        11.   Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки" від 29.04.2002 № 583.
                                        12.   Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Державної програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки" від 28.07.2003 № 1174.
                                        13.   Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження заходів з виконання у 2006 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" від 15.02.2006 № 81-р.
                                        14.   Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних програм розвитку малого підприємництва - К.: Держпідприємництво, 2002.                                        Різне

                                        ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

                                        Детальніше

                                        ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

                                        Детальніше

                                        ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

                                        Детальніше

                                        Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

                                        Детальніше

                                        Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

                                        Детальніше

                                        ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

                                        Коломия

                                        Подати та переглянути петиції

                                         

                                        Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

                                        ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

                                         

                                        ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

                                        відкритий бюджет міста Коломиї

                                        Децентралізація влади

                                         

                                        ...

                                        про субсидії

                                        ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
                                        ...

                                        ...
                                        ...
                                        ФОРУМ

                                        детально


                                         

                                         

                                         

                                                                                         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області