19 січень 2022
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Положення про громадську раду
 На головну

Додаток 2

                                                                                            до розпорядження

                                                                                              міського голови

від 07.03.2013 № 58-р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду

при Коломийській міській раді

 

1. Загальні положення

 

1.1 Громадська рада при Коломийській міській раді (далі – громадська рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним за пропозицією громадських організацій міста, по одному представнику з числа її членів для вирішення важливих питань розвитку міста з метою врахування суспільно значимих інтересів у налагодженні ефективних механізмів партнерства органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, забезпечення прозорості і відкритості міської  ради та її виконавчих органів, здійснення громадського контролю за їх діяльністю, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю та врахування громадської думки.

1.2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією України, законами України та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням та Регламентом роботи громадської ради.

            Положення про громадську раду  затверджується розпорядженням  міського голови за попереднім   схваленням на засіданні громадської ради. У такому ж порядку вносяться зміни та доповнення до чинного Положення про громадську раду.

1.3. За дорученням міського голови  відповідні структурні підрозділи  міської  ради сприяють громадській раді в організації її роботи.

            1.4. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються міською радою, її виконавчими органами та міським головою у процесі підготовки та прийняття рішень.

            1.5 Міський голова, секретар міської ради беруть участь в засіданнях громадської ради з правом ухвального голосу.

            1.6. До участі у роботі громадської ради можуть залучатися у встановленому порядку структурні підрозділи та посадові особи міської ради.

 

2. Основні завдання та функції громадської ради

 

            2.1. Основними завданнями громадської ради є:

            – врахування суспільно значимих  інтересів у вирішенні важливих питань розвитку міста ;

            – сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь у

 

            здійсненні місцевого самоврядування;

            – забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки до прийняття та організації виконання рішень міської  ради, її виконавчого комітету  та розпоряджень міського голови.

2.2. Громадська рада відповідно до поставлених перед нею основних завдань:

            – розробляє та подає на розгляд міському голові пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю з урахуванням основних завдань, визначених програмою соціально-економічного та культурного розвитку міста  та іншими документами;

            – бере участь у підготовці інформаційно-аналітичних, методичних та інших матеріалів з питань, пов'язаних із проведенням консультацій з громадськістю;

            – опрацьовує пропозиції і зауваження щодо здійснення місцевого самоврядування, отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю, а також з інших джерел, та подає їх міському голові;

            – систематично інформує громадськість, зокрема через офіційний веб-сайт міської ради, інші засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

            – організовує проведення експрес-аналізу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у пресі, на радіо та телебаченні для визначення позиції різних соціальних груп;

            – бере участь у теле- та радіодебатах, дискусіях, діалогах, інтерв'ю та інших передачах теле- і радіомовлення, в Інтернет-конференціях, проведенні телефонних “гарячих ліній", в інтерактивному спілкуванні та інших формах вивчення громадської думки;

            – узагальнює громадську думку та реакцію різних верств населення на актуальні проблеми суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень;

            – подає міському голові інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування та реалізації внутрішньої політики;

            – розробляє пропозиції щодо взаємодії міської  ради та її виконавчих органів  з громадськими організаціями, легалізованими у встановленому законом порядку на території  міста ;

            – бере участь у підготовці і проведенні наукових конференцій, семінарів, “круглих столів" з політико-правових, соціально-економічних, екологічних та інших питань;

– організовує проведення соціологічних опитувань, вивчення та дослідження громадської думки;

– здійснює громадський контроль за дотриманням виконавчими органами та посадовими особами нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

 

2.3. Громадська рада для виконання покладених на неї завдань має право:

            – подавати міському голові пропозиції щодо залучення громадських та інших неурядових, зокрема дослідницьких організацій, окремих фахівців, експертів, на умовах відкритого конкурсу на проведення соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу думок різних соціальних груп;

            – здійснювати громадський контроль за врахуванням міською  радою, її виконавчими органами та міським головою пропозицій та зауважень громадськості;

            – збирати, узагальнювати та подавати міському голові інформацію щодо пропозицій громадських організацій стосовно вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

            – отримувати на свої запити у встановленому чинним законодавством  порядку від виконавчих органів  міської ради інформацію, необхідну для забезпечення діяльності громадської ради;

            – отримувати проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

– проводити асамблеї, конференції, семінари, “круглі столи", соціологічні опитування, вивчення громадської думки;

– делегувати членів громадської ради на засідання постійних комісій міської ради, інших консультативно-дорадчих органів, утворених при виконавчому комітеті  з правом дорадчого голосу, а також отримувати матеріали  сесій та виконкому.

 

3. Порядок утворення і діяльності громадської ради.

 

  3.1. Склад громадської ради формується на установчих зборах. До її складу може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожної громадської організації.

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається президія в складі голови зборів та секретаря. Для підрахунку голосів обирається лічильна комісія.

            3.1. Участь у громадській раді є добровільною і відкритою для всіх інститутів громадянського суспільства, крім політичних партій. До складу громадської ради входять представники громадських організацій, легалізованих у встановленому законодавством порядку на території міста, шляхом подання міському  голові заяви у довільній формі, підписаної уповноваженою особою керівного органу громадської організації.

            3.2. Після формування громадської ради її кількісний та персональний склад  затверджується розпорядженням міського голови  на підставі протоколу установчих зборів.

            3.3. Громадську організацію в громадській раді  представляє  делегований нею член громадської ради.

                        На засіданні громадської ради можуть бути присутні  інші уповноважені організацією особи без права голосу. При цьому громадська рада дотримується принципу «одна організація – один голос».

            Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у випадках, визначених громадською  радою.

            3.4. Очолює громадську раду  голова цієї ради, який обирається на засіданні громадської ради шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів  членів громадської ради. Голова громадської ради :

            – організовує діяльність Ради;

            – скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

            – підписує документи від імені громадської ради;

            – представляє громадську раду у відносинах з міською радою, її виконавчими органами, міським головою, місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації;

            – здійснює інші повноваження згідно Регламенту роботи  громадської ради.

            3.5. Громадська рада обирає з свого складу заступників голови та секретаря громадської ради.

            3.6. Громадська рада здійснює свою діяльність у формі засідань, які скликаються в міру необхідності, але не менше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

            3.7. Засідання Ради проводяться відкрито. За запрошенням голови громадської ради, а випадку його відсутності, заступника голови громадської ради, у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

            3.8. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

            3.9. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

            3.10. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер та є обов’язковими до розгляду  виконавчими органами та посадовими особами міської ради.

            3.11. Рішення громадської ради, інформації про її роботу  в обов’язковому порядку розміщуються в спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті міської ради.

            3.12. Інші  організаційні питання діяльності громадської ради: утворення колегіального органу управління,затвердження Регламенту роботи, розподіл обов’язків між заступниками, обрання лічильної комісії, обрання редакційної комісії,  припинення членства, організаційно-технічне забезпечення тощо) вирішуються безпосередньо громадською радою.

           
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області