17 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Звіт про можливі ризики здійснення державно-приватного партнерства...
 На головну

ЗВІТ 

 про можливі ризики здійснення державно-приватного партнерства та форми управління такими ризиками (перелік ризиків,

виявлених за результатами проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства)

 

Аналіз можливих ризиків та ймовірності їх виникнення у разі виконання договору про спільну діяльність.

В разі укладення договору про спільну діяльність між Коломийською міською радою (державний партнер) та приватним партнером, можливе настання наступних ризиків:

а) пов’язаних з впливом зовнішніх обставин:

- виникнення форс-мажорних обставин (стихійні лиха, громадські заворушення, війни). Це загальний ризик, характерний для всіх проектів. Враховуючи теперішню ситуацію в державі та тривалість спільної діяльності, ступінь ймовірності даного ризику складає менше 0,1 (низький рівень загрози);

- істотна зміна економічної ситуації, що унеможливлює виконання умов договору. Актуальність даної теми полягає у зв’язку з посиленням інфляційних тенденцій в економіці, значними негативними соціально- економічними наслідками та проблемами подальшого розвитку економіки України. В останні два роки з просуванням світової фінансової кризи в Україну та у зв’язку з надзвичайними внутрішніми проблемами, такими як анексія Криму та війна на Сході країни, інфляція знову набуває загрозливого характеру. Рівень інфляції в Україні за 2015 рік зріс до 43,3%, що є максимальним значенням за останні 20 років.  Саме тому, необхідні своєчасні, рішучі і обґрунтовані дії з боку держави і Уряду, спрямовані на проведення такої антиінфляційної політики, яка б дозволила стримувати високі темпи інфляції і не допустити подальшого руйнування економіки, ступінь ймовірності настання становить менше 0,15 (середній рівень загрози).

б) політичні:

- тривалий процес узгодження дій, пов’язаних із спільною діяльністю. Враховуючи необхідність виконання будь-яких дій в рамках спільної діяльності лише на підставі відповідних рішень міської ради, враховуючи вимоги Закону України “Про доступ до публічної інформації” в частині оприлюднення проектів рішень за 20 робочих днів до їх прийняття, очікується настання даного ризику з ступенем ймовірності від 0,15 до 0,25 (середній рівень загрози);

- відмова від видачі відповідними органами державної влади дозвільних документів, необхідних для виконання умов договору про спільну діяльність.  В зв’язку з цим існує ймовірність настання ризику ступенем від 0,11 до 0,25 (середній рівень загрози).

в) пов’язані з невиконанням партнерами умов договору:

- несвоєчасне або не в повному обсязі здійснення приватним партнером інвестицій. Оскільки в здійсненні спільної діяльності зацікавлені як державний, так і приватний партнери, ступінь настання ризику становить менше 0,1 (низький рівень загрози);

- не надання державним партнером приватному партнеру права на користування земельною ділянкою на підставі договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків, кадастровий номер 261060000000:17:002:0033 необхідної для здійснення спільної діяльності. З причин, характерних для попереднього ризику, очікується виникнення даного ризику ступенем ймовірності менше 0,1 (низький рівень загрози).

г) комерційні:

- залучення інвестицій в обсязі, недостатньому для виконання умов договору. Внаслідок наявності інфляційних процесів, існує ймовірність виникнення даного ризику ступенем 0,2 – 0,25 (середній рівень загрози);.

- здійснення непередбачуваних витрат, необхідних для виконання умов договору. В процесі здійснення спільної діяльності можуть виникнути додаткові потреби у фінансових ресурсах, тому очікується виникнення даного ризику з ймовірністю 0,2 – 0,25 (середній рівень загрози);

- неефективне управління з боку приватного партнера майном, наданим державним партнером для виконання умов договору. Враховуючи наявний досвід виконання робіт щодо будівництва спортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного майданчика), виникнення даного ризику очікується з ступенем ймовірності менше 0,1 (низький рівень загрози);

- зміна умов договору одним партнером або його розірвання без погодження з іншим. Так як умовами договору про спільну діяльність буде передбачено отримання вигод та виконання певних обов’язків партнерами, зміни умов договору або його розірвання в односторонньому порядку можуть мати місце, проте ступенем ймовірності менше 0,1 (низький рівень загрози);

д) фінансові:

- суттєва зміна курсу гривні. Аналізуючи коливання курсу гривні за попередні 5 років, ступінь ймовірності виникнення даного ризику високий, більше 0,25 (високий рівень загрози);

- підвищення процентної ставки за кредитом, отриманим в рамках партнерства. Оцінюючи ситуацію на кредитному ринку, очікується виникнення даного ризику з ймовірністю більше 0,25 (високий рівень загрози);

е) інші:

- недостатність досвіду та відсутність фахівців з розробки та здійснення спільної діяльності, виникнення помилок на стадії планування такої діяльності, вибір нераціональної форми здійснення державно-приватного партнерства. Через новизну застосування механізму державно-приватного партнерства, відсутність належного досвіду та вітчизняних аналогів його використання, очікується настання даного ризику з ступенем ймовірності 0,15 – 0,25 (середній рівень загрози).

 

Наслідки від настання ризиків на етапах виконання договору

У випадку настання під час здійснення спільної діяльності ризиків, зазначених вище, з’являється вірогідність виникнення наступних наслідків.

а) Ризики, пов’язані з впливом зовнішніх обставин.

Ризики, що входять до цієї групи, а саме, виникнення форс-мажорних обставин, зміна економічної ситуації та ін., в разі їх настання на будь-якому з етапів спільної діяльності, можуть призвести до таких негативних наслідків як виникнення перешкод здійснення партнерами обов’язків по договору, неможливість подальшого здійснення спільної діяльності.

б) Політичні ризики.

Наслідками виникнення ризиків, що відносяться до цієї групи, є: довготривалість процесу отримання згоди на здійснення державно-приватного партнерства (виникає на початкових етапах), виникнення значних перешкод нормативно-правового, дозвільного характеру у здійсненні спільної діяльності, невиконання запланованих показників на будь-якому з етапів партнерства, неможливість подальшого здійснення спільної діяльності в рамках ДПП.

в) Ризики, пов’язані з невиконанням партнерами умов договору.

Наслідками виникнення ризиків, що відносяться до цієї групи, може бути наступне: відсутність на початкових етапах спільної діяльності фінансових коштів та майна, необхідних для започаткування її здійснення, недостатність ресурсів для реалізації здійснення в рамках такої діяльності запланованих заходів в кожному з наступних етапів, розірвання договору про спільну діяльність.

г) Комерційні ризики.

Наслідками виникнення вказаних ризиків є: невиконання запланованих показників на будь-якому з етапів партнерства, відсутність достатніх ресурсів для реалізації запланованих заходів, недоотримання приватним партнером в результаті здійснення спільної діяльності суми вкладених інвестицій, неефективне використання майна, неможливість подальшого здійснення та розірвання договору про спільну діяльність.

д) Фінансові ризики.

Наслідками виникнення вказаних ризиків є: невиконання запланованих показників на будь-якому з етапів партнерства, підвищення витрат діяльності через зростання відсоткових ставок за кредитом, втрата з кожним наступним етапом реальної вартості вкладених інвестиційних коштів, зниження рівня ефективності від здійснення заходів спільної діяльності.

е) Інші ризики.

Наслідками виникнення вказаних ризиків може бути: низький рівень ефективності  реалізації заходів в рамках спільної діяльності як для державного, так і для приватного партнерів, недоотримання запланованих результатів на кожному з етапів партнерства.

Разом з цим, необхідно врахувати виникнення кумулятивного ефекту у разі того, що можуть настати цілий ряд ризиків одночасно. В даному випадку виникає загроза неспроможності реалізації не лише окремих заходів партнерства, а й спільної діяльності загалом, що є вкрай небажаним та неприпустимим.

 

Форми управління ризиками, пропозиції щодо розподілу ризиків між партнерами та способи їх моніторингу.

Встановлення форм управління ризиками, визначення принципів їх розподілу та способів моніторингу здійснено відповідно до Методики виявлення ризиків пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 16.02.2001 року №232 в розрізі видів ризиків.

 а) Ризики, пов’язані з впливом зовнішніх обставин:

- виникнення форс-мажорних обставин (стихійні лиха, громадські заворушення, війни); форми управління ризиком - вжиття своєчасних заходів щодо зменшення негативного впливу на майно в разі настання ризику, страхування майна; пропозиції розподілу – спільно між державним і приватним партнером; способи моніторингу – оцінка зовнішньої ситуації в країні, області, місті;

- істотна зміна економічної ситуації, що унеможливлює виконання умов договору; форми управління ризиком – внесення відповідних змін до договору, в разі неможливості виконання умов договору, розірвати договір, врегулювавши усі необхідні питання; пропозиції розподілу - спільно між державним і приватним партнером; способи моніторингу – здійснення постійної оцінки економічної ситуації в державі;

б) Політичні ризики:

- тривалий процес узгодження дій, пов’язаних з державно-приватним партнерством;  форми управління ризиком – підготовка заздалегідь необхідної документації, своєчасне прийняття міською радою відповідних рішень; пропозиції розподілу - державний партнер; способи моніторингу – аналіз нормативно – правової бази;

- відмова від видачі відповідними органами державної влади дозвільних документів, необхідних для виконання умов договору про спільну діяльність; форми управління ризиком – сприяння та надання державним партнером різного роду допомоги в процесі оформлення дозвільних документів; пропозиції розподілу - державний партнер; способи моніторингу – здійснення постійного контролю за терміном дії дозвільних документів;

- відмова державного партнера від виконання умов договору у зв’язку зі зміною пріоритетів партнерства; форми управління ризиком – стабільність та незмінність окреслених напрямків використання майна; пропозиції розподілу - державний партнер; способи моніторингу –  здійснення своєчасного аналізу виконання заходів партнерства, оцінка ефективності використання майна в такий спосіб;

в) Ризики, пов’язані з невиконанням партнерами умов договору:

- несвоєчасне або не в повному обсязі здійснення приватним партнером інвестицій; форми управління ризиком – збереження стабільності та незмінності визначених напрямів співпраці, включення вказаної умови до договору, надання гарантій від 3-х осіб щодо виконання умов договору; пропозиції розподілу - приватний партнер; способи моніторингу – проведення аналізу спроможності виконання умов договору.

- невнесення державним партнером необхідної для здійснення спільної діяльності частки у вигляді майна; форми управління ризиком – збереження стабільності та незмінності окреслених напрямків використання майна, включення вказаної умови до договору; пропозиції розподілу - державний партнер; способи моніторингу – проведення попередньої оцінки ефективності використання майна в такий спосіб.

г) Комерційні ризики:

- залучення інвестицій в обсязі, недостатньому для виконання умов договору; форми управління ризиком – передбачити можливість вкладення приватним партнером при нагальній потребі додаткових коштів; пропозиції розподілу - приватний партнер; способи моніторингу – постійне вивчення виконання плану спільної діяльності по доходах та витратах;

- здійснення непередбачуваних витрат, необхідних для виконання умов договору; форми управління ризиком – передбачити необхідність винайдення державним та приватним партнерами додаткових ресурсів, необхідних для покриття непередбачуваних витрат; пропозиції розподілу - спільно між державним і приватним партнером; способи моніторингу – здійснення постійного контролю за поточною ситуацією та ступенем виконання планових показників;

- неефективне управління з боку приватного партнера майном, наданим державним партнером для виконання умов договору; форми управління ризиком – своєчасне подання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору про спільну діяльність згідно вимог чинного законодавства; пропозиції розподілу - приватний партнер; способи моніторингу – здійснення постійного аналізу ефективності реалізації заходів, передбачених в рамках спільної діяльності;

- зміна умов договору одним партнером або його розірвання без погодження з іншим; форми управління ризиком – включення в договір про спільну діяльність умови про звільнення одного партнера від виконання змін до договору, прийнятих іншим партнером без відповідного погодження з іншою стороною, розірвати договір, врегулювавши усі необхідні питання; пропозиції розподілу - спільно між державним і приватним партнером; способи моніторингу – здійснення постійного обміну інформацією між партнерами, спільне обговорення проблемних питань.

д) Фінансові ризики:

- суттєва зміна курсу гривні; форми управління ризиком – здійснення гнучкої цінової політики, планування діяльності з врахуванням інфляційних процесів; пропозиції розподілу - спільно між державним і приватним партнером; способи моніторингу – вивчення динаміки індексу споживчих цін;  

- підвищення процентної ставки за кредитом, отриманим в рамках партнерства; форми управління ризиком – планування діяльності з врахуванням можливості збільшення витрат через зростання відсоткової ставки; пропозиції розподілу - спільно між державним і приватним партнером; способи моніторингу – аналіз стану кредитного ринку в державі, а також області, районі зокрема, вивчення динаміки відсоткових ставок за кредитами;  

е) Інші ризики:

- недостатність досвіду та відсутність фахівців з розробки та здійснення державно-приватного партнерства, виникнення помилок на стадії планування спільної діяльності, вибір нераціональної форми здійснення партнерства; форми управління ризиком – при нагальній необхідності внесення змін до договору про спільну діяльність, самоосвіта, проведення нарад, навчань, тематичних семінарів з питань здійснення в Україні ДПП; пропозиції розподілу - державний партнер; способи моніторингу – вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду здійснення співпраці між державним та приватним секторами економіки з використанням механізму державно-приватного партнерства.

Окрім вжиття заходів щодо попередження появи того чи іншого ризику окремо шляхом їх постійного моніторингу, постає завдання не допустити виникнення так званого кумулятивного ефекту настання цілого ряду ризиків одночасно. З цією метою проведено, в першу чергу, оптимальний розподіл ризиків між державним і приватним партнерами, виходячи із можливості проведення аналізу ситуації, вивчення подій тією стороною партнерства, яка володіє засобами контролю над чинниками, які формують ризики.

Також варто відзначити, що керувати окремим процесом можна тільки з урахуванням загальної ситуації ризиків, тобто з урахуванням всіх ризиків, узятих в їх єдності і взаємодії. Тому важливою складовою здійснення спільної діяльністю в рамках державно-приватного партнерства є застосування партнерами спільної програми по контролю і виявленню можливих ризиків. При цьому необхідно користуватися такими методами визначення і вимірювання ризиків, як сценарний аналіз, «дерево рішень», аналіз чутливості, та ін. Все це, дасть можливість забезпечити здійснення ефективної діяльності та дійти результату, що планується отримати від даної співпраці.

 

              ПОГОДЖЕНО                                                         ПОГОДЖЕНО

ВІД СТОРОНИ 1                                                                  ВІД СТОРОНИ 2

Міський голова                                                   ___________________________

                                                                                                          посада

                              

_________________ І.Слюзар                           _____________  _____________       

МП                                                                                 підпис                  ПІП

                                                                               МП

 

 
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області