http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/title_rozh.gif      http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/logo1.png 

e-mail:24680382@mail.gov.ua 

16 січень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Офіційні сайти
_________________________

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/image001.jpg  

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2370/9

 

Рожнятівський районний суд

 

banner.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/logotype.png 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/drv_baner1.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/centr-zajnjatist.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/odpa.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/prez.jpg 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/uryad.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/vr.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/konst.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/rnbou2.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/niss.png

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/sud.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukr-nato.jpg

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukrinf.gif


Бюджет с.В.Струтин на 2017 рік
 На головну / Сільські та селищні ради / Сільські ради / В.Струтинська

У К Р А Ї Н А

ВЕРХНЬОСТРУТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА                                                             Рожнятівського району Івано-Франківської області

        

 

                             Шоста сесія сільської ради

                                сьомого демократичного скликання

                                              Р І Ш Е Н Н Я

від 22.12.2016року № 75-6/2016

с.Верхній Струтинь

Про затвердження бюджету

сільської ради на 2017рік.

Керуючись статтею 77 Бюджетного кодексу України,статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»сільська рада

                                  В И Р І Ш И Л А :

1.Встановити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2017рік в сумі 336000грн.Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено в сумі 336000грн. за функціональною класифікацією (додаток 2)та відомчою струк-турою бюджету(додаток 3).

Установити,що до доходів загального фонду сільського бюджету на 2017рік належать:

-рентна плата за спец.використання лісових ресурсів-18000грн.;

-акцизний податок  -     19000грн.;

-под.на рух.майно,відм.від зем.ділянки спл.юрид.особами,які є власниками об»єктів нежитлової нерухомості-   1500грн.;

-земельний податок з юридичних осіб-  194000грн.;

-земельний податок з фізичних осіб- 5000грн.;

-орендна плата з фізичних осіб-19000грн.;

-орендна плата з юридичних осіб-3000грн.;

-єдиний податок з фізичних осіб-26000грн.;

-єдиний податок з юридичних осіб-31000грн.;

-єдин.под.з с/г товаровиробництва у яких частка с/г товаровир.-10400грн.;

-под.на нерухоме майно відмінне від зем.ділянки спл.фіз.особ.-4800грн.;

-орендна плата майнових комплексів- 1800грн.;

-держмито-1500грн.;

-плата за інші адміністративні послуги-1000грн.

2.Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2017 рік в сумі 336000грн.в т.ч.обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 336000грн за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3.Дати дозвіл виконавчому комітету сільської ради за погодженням з постій-ною комісією сільської ради з питань бюджету та фінансів здійснювати розподіл залишку коштів сільського бюджету станом на 01 січня 2017року.

4.Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів сільського бюджету в сумі 600грн.

5.Затвердити наступний перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2017рік за їх економічною структурою:

-оплата праці працівників бюджетних установ;

-нарахування на заробітну плату;

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-поточні трансферти населенню,

6.Відповідно до ст. 23 Бюджетного кодексу України:

-у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків,а також збільшення видатків за рахунок зменшення інших видатків,окремо за загальним та спеціальними фондами бюджету здійснюються за розпорядженням сільського голови,затвердженим на сесії сільської ради.

7.Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечувати в першочерговому порядку:

-оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством  України умов оплати праці та розміру мінімальної заробіт-ної плати;

-проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,природний газ та послуги зв»язку,які надаються бюджетним установам.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи,виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань(п.4 ст.77 Бюджетного кодексу України).

8.Дати дозвіл сільській раді на отримання відповідно до статті 73 Бюджетно-го кодексу України позики на покриття тимчасових касових розривів,що ви-никають загальним фондом та бюджетом розвитку сільського бюджету,у фі-нансових установ на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду.

9.Додатки 1-3 до цього рішення є його невід»ємною частиною даного рішення.

10.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Урядко В.В.

 

 

 

Сільський голова:                                                          В.Урядко

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Додаток 1

                                                                       до рішення сесії сільської ради

                                                                      від 22 грудня 2016року №75-6/2016

ДОХОДИ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2017 РІК

Код

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

разом

В т. ч. бюджет розвитку

13010000

Рентна плата за спец.викор.

лісових ресурсів

   18000

       -

     -

  18000

14040000

Акцизний податок

   19000

      -

      -

  19000

18010000

Податок на майно

 227300

      -

      -

227300

18050000

Єдиний податок

   67400

      -

      -

  67400

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

     1000

      -

      -

    1000

22080000

Надходж.від орендн.плати за корист.цілісн.майновим комп

    1800

      -

       -

    1800

22090000

Державне мито

    1500

      -

      -

    1500

 

 ВСЬОГО

336000

      -

      -

336000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                                        Н.Цебер

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Додаток 2

                                                                                                                                                                                                       до рішення сесії сільської ради             

                                                                                                                                                                                                     від 22 грудня 2016 року № 75-6/2016

 

                                             РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ВЕРХНЬОСТРУТИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2017 рік                                         .

За тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

Код

 

 

 

 

 

Видатки бюджету за функціональ-

ною структурою

Видатки загального  фонду

Видатки спеціального  фонду

 

Капіт.

 видатки

що переда

ються із загально

го фонду до

спец.

фонду

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

Споживання

З  них

 

 

 

Бюд

жет роз

вит

ку

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

Споживання

З них

 

 

 

В т. ч. бюджет розвитку

 

 

оплата

праці

кому

нальні послу

ги та енергоносіі

 

 

оплата

праці

Комунальні послуги та

енеро

носіі

Бюд

жет роз

витку

0170

організаційне,інформаційно-аналітичне та мат.-техн.забезп.

сільської ради

306100

306100

224200

21600

-

-

-

-

-

-

-

-

306100

3400

інші видатки на соціальний захист населення

  7000

7000  

 - 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   7000

5011

 

       Проведення навчально-тренува

льних зборів і змаган

 

2900

 

2900

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

   2900

6060

благоустрій міст,сіл,селищ

20000

20000

-

20000

 

 

 

 

 

 

 

 

20000

 

ВСЬОГО

 

336000

336000           

224200

41600

 

 

 

 

 

 

 

 

336000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

                                                                    Головний бухгалтер                                                   Н. Є. Цебер

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

                                                                                                                                                                                                          до рішення сесії сільської ради             

                                                                                                                                                                                                      від 22грудня 2017 року № 75-6/2016

 

                                             Розподіл видатків сільського бюджету на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

Код

 

 

 

 

 

Видатки бюджету за функціональ-

ною структурою

Видатки загального  фонду

Видатки спеціального  фонду

 

Капіт.

 видатки

що переда

ються із загально

го фонду до

спец.

фонду

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

Споживання

З  них

 

 

 

Бюд

жет роз

вит

ку

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

Споживання

З них

 

 

 

В т. ч. бюджет розвитку

 

 

опла та

праці

кому

нальні послу

ги та енергоносіі

 

 

оплата

праці

Комунальні послуги та

енеро

носіі

Бюд

жет роз

витку

0170

Організаційне,інформаційно-аналітичне та мат.-техн.забезп.

сільської ради

306100

306100

224200

21600

-

-

-

-

-

-

-

-

306100

3400

Інші видатки на соц.захист населення

 7000  

 7000 

-  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   7000

 

5011

       Проведення навчально-тренуваль

них зборів і змагань

2900

  

2900

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

   2900

6060

Благоустрій міст,сіл,селищ

20000

20000

-

20000

 

 

 

 

 

 

 

 

20000

 

 

ВСЬОГО

 

336000  

 

336000

 

224200

 

 41600

 

 

 

 

 

 

 

 

336000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

Головний бухгалтер                                                   Н. Є. Цебер

 
ВІДЕОРОЛИКИ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ МОБІЛІЗАЦІЇ

ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

До відома!

Про припинення шляхом ліквідації структурних підрозділів Долинської та

Рожнятівської районних державних адміністрації із статусом юридичної особи публічного права 

Важливо!

 

Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Повідомлення про оприлюднення звіту про СЕО

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/rojnyatynska/ua/3156/image001.jpg

До уваги суб’єктів підприємництва!!!
Все про #COVID19 для малого та середнього бізнесу!!!
Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Рекомендації населенню, потерпілому внаслідок повені,щодо заходів з профілактики інфекційних хвороб
В області працює «гаряча» телефонна лінія для громадян, які постраждали від негоди

 http://www.if.gov.ua/files/uploads/ote06302020jki.jpg

Районний штаб з ліквідації наслідків НС

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/24.03.jpg

Для інформування!

Оголошення

Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.
Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.

Про вибори голови районної ради

Про вибори заступника голови районної радиРозробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області