http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/title_rozh.gif      http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/logo1.png 

e-mail:24680382@mail.gov.ua 

23 січень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Офіційні сайти
_________________________

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/image001.jpg  

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2370/9

 

Рожнятівський районний суд

 

banner.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/logotype.png 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/drv_baner1.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/centr-zajnjatist.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/odpa.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/prez.jpg 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/uryad.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/vr.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/konst.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/rnbou2.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/niss.png

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/sud.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukr-nato.jpg

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukrinf.gif


Положення про відділ агропромислового розвитку РДА
 На головну / адміністрація / Структура / Структурні підрозділи РДА / Відділ агропромислового розвитку РДА

                                                                                             Затверджено:

 

                                                                                       розпорядженням голови

                                                                                       районної державної  адмі-

                                                                                       ністрації.  

                                                                                       від_20/07/2016_№__177_

                                                                                                            

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ  агропромислового розвитку

Рожнятівської районної державної адміністрації.

 

1. Відділ   агропромислового розвитку Рожнятівської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації,    підзвітним та  підконтрольним голові районної державної адміністрації , департаменту  агропромислового розвитку Івано-Франківської  обласної державної адміністрації і Мінагрополітики .

 

2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України /254 к/96-ВР/ та законами України ,а також Указами Президента України і постановами Верховної ради України прийнятими відповідно до Конституції /254к/96-ВР/ та законів України , актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінагрополітики , розпорядженнями голови обласної, районної державних

Адміністрацій і Положенням про відділ.

 

3.Основними завданнями відділу   є:

 

1).участь у реалізації державної аграрної та соціальної політики на селі, проведення аналізу тенденцій і прогнозування процесу розвитку галузей агропромислового виробництва і сільських територій ;

2).створення належних умов для організації    виробництва і збуту  сільсь – когосподарської продукції та продовольства , сприяння розвитку                                                                                                                            ринкової інфраструктури , а також проведення моніторингу продовольчого ринку ;

3).участь в межах своїх повноважень у здійсненні заходів з питань збере -ження , відтворення та раціонального використання земельних,водних ресурсів та інших природних ресурсів.

 

4.Відділ  відповідно до визначених повноважень виконує такі  завдання:

 

1).організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України Кабінету Міністрів України , наказів міністерства , інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх виконанням ;

2). забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних  та юридичних осіб ;

3).здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами , установами та організаціями прав, норм , стандартів у межах визначених повноважень ;

4). аналізує стан розвитку галузей агропромислового виробництва та готує пропозиції до проектів програм економічного і соціального розвитку від -повідної сільської території ;

5). вносить пропозиції до проекту місцевого бюджету ;

6).  забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів ;

7). бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку ;

8). розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адмініст -рації ,у визначених законом випадках-проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

9).бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради ;

10).сприяє формуванню інфраструктури аграрного ринку та адаптації то -варовиробників до умов конкурентного середовища та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, малих форм підприємництва у сільській місцевості, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств ;

11).веде облік та звітує про використання коштів державного бюджету, що надходять до товаровиробників як учасників цільових програм державної підтримки сільського господарства ;

12).сприяє оптимізації територіального розміщення галузей агропромис - лового виробництва , їх концентрації та спеціалізації ;

13). проводить заходи , спрямовані на залучення інвестицій,використання сучасних технічних та технологічних досягнень підприємствами аграрного сектору економіки ;

14).бере участь у вирішенні питань , пов”язаних з врегулюванням земельних і майнових відносин , збереження меліоративних систем ,  подає  пропозиції адміністрації за результатами  проведення моніторингу родючості грунтів та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення ;

15).  доступ до публічної інформації,розпорядником якої він є;

16).  надає  консультаційну допомогу підприємствам,установам та органі -заціям аграрного сектору з    економічних і правових питань та , ведення                  бухгалтерського  обліку та фінансової звітності ;

17). сприяє запровадженню інформаційних технологій в діяльність підприємств, установ організацій , проводить моніторинг агропродовольчих  ринків ,сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва ;

18).забезпечує перехід підприємств агропромислового виробництва на стандарти якості і безпеки аграрної сировини і продовольства,сприяє вирощуванню екологічно безпечної сільськогосподарської продукції                                                                                                                                         і організації виробництва дитячого , дієтичного та профілактичного харчування ;

19). сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників  сортовим насінням , посадковим матеріалом , племінною худобою , мінеральними добривами і засобами захисту рослин ;

20).сприяє освоєнню енергозберігаючих технологій та конкурентних систем ведення землеробства, тваринництва і кормовиробництва ;

21).забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання альтернативних видів палива та нетрадиційних джерел енергії ;

22).бере участь у реалізації державної політики у сфері зайнятості , оплати праці , сприяє поліпшенню демографічної ситуації на селі ;

23).визначає потребу підприємств , установ , організацій  галузей агропромислового виробництва у підготовці , перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників, а також сприяє працевлаштуванню випускників вищих аграрних навчальних закладів ;

24).створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарської дорадчої служби,вносить пропозиції до проекту районного бюджету в частині фінансування  соціально спрямованих дорадчих послуг ;

25).забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового  виробництва , цивільного захисту населення і сільських територій ;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів ;

27).забезпечує виконання законодавства з питань екології та охорони навколишнього природного середовища;

28).забезпечує в межах своєї компетенції контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства підприємствами, установами, організаціями,незалежно від форм власності,громадянами України та іншими фізичними особами;

доступ до публічної інформації,розпорядником якої він є;

29).здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

5.Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань , що визначені має право :

 

1). одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної адміністрації, органів місцевого самов -рядування , підприємств,    установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію , документи і матеріали , необхідні для виконання покладених на нього завдань;                                                                                                                                               2). залучати до виконання окремих робіт , участі у вивченні окремих питань спеціалістів , фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації,підприємств,установ та організацій \ за погодженням з їх керівниками \ , представників громадських об»єднань \ за згодою \ ;

3).вносити   в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у агропромисловому комплексі ;

4).користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади , системами зв»язку і комунікацій , мережами спеціального зв»язку   та іншими технічними засобами ;

5).скликати в установленому порядку наради , проводити семінари та конференції з питань агропромислового комплексу ;

 

  6. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами , апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування , територіальними органами міністерств , інших центральних органів виконавчої влади , а також підприємствами установами та організаціями з метою створення умов для впровадження послідовної  та узгодженої діяльності щодо строків , періодичності одержання інформації , необхідної для належного виконання покладених на відділ завдань та здійснення запланованих заходів .

                                                                         

7.Відділ  очолює начальник , який призначається на посаду і звільняється з посади  головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з заступником голови обласної державної адміністрації та директором департаменту  агропромислового розвитку обласної державної адміністрації .     

                                                                  

8.Начальник відділу :

 

1). здійснює керівництво відділом , несе персональну відповідальність  за організацію та результати його діяльності , сприяє створенню належних умов праці в  відділі ;

2). подає на затвердження голові районної державної адміністрації положе- ння про відділ ;                                                                                                                                                      3). затверджує  посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов»язки між ними ;

4). планує роботу відділу , вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації  ;                                                                                                     5).вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу ;                                                                                                                                       

6). звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи ;                                                                 7). може входити до складу колегії районної державної адміністрації  ;

8 ). вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань , що належать до компетенції відділу  та розробляє проекти відповідних рішень

9). може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування ;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації , з міністерствами , іншими центральними органами виконавчої влади , органами місцевого самоврядування , підприємствами , організаціями та установами – за дорученням керівництва районної державної адміністрації   

11). видає в межах своїх повноважень накази , організовує контроль за їх виконанням ;

12). подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників ;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу ;

14) здійснює добір кадрів ;

15) організовує роботу з  підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу ;

16) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо :

 - призначення на посаду та звільнення з посади у порядку передбаченому законодавством про державну службу , державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців , їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності ;

 - прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку  передбаченому законодавством про працю  працівників відділу , які не є державними службовцями,   їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відпові

дальності ;

17). проводить особистий прийом громадян з питань , що належать до повноважень відділу ;

18). забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни ;

19) здійснює інші повноваження , визначені законом.

 

9. Накази керівника відділу , що суперечать Конституції та законам України , актам Президента України ,Кабінету Міністрів України,міністерств , інших центральних органів виконавчої влади , можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації , відповідним міністерством , іншим центральним органом виконавчої влади або керівником відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації вищого рівня.

 

10. Начальник відділу може мати заступників , які призначаються на посаду та  звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

 

11. Граничну  чисельність , фонд оплати праці працівників відділу  визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

12. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями керівника відділу відповідно до Порядку складання , розгляду , затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ .

13.Відділ   є юридичною особою , має самостійний баланс , рахунки в органах Казначейства , печатку із зображенням Державного Герба України та своїм  найменуванням , власні бланки.

 

 
ВІДЕОРОЛИКИ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ МОБІЛІЗАЦІЇ

ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Оголошення!

Увага! Оголошується обласний конкурс на присвоєння звання “Кращий роботодавець року”.

Заява

Важливо!

Про зміни в електронному декларуванні, які вводяться в дію 1 січня 2020 року

Вже час готуватися до щорічного декларування

Розробляється проект Стратегії розвитку Івано-Франківської області

Розробляється проект Стратегії розвитку Івано-Франківської області

Оголошення!
Результати проведення конкурсу!
Оголошення!

Проект документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку .

 Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Набір на військову службу за контрактом!
Оголошення про набір громадян на військову службу за контрактом
Важливо!

Інформація про  Центр допомоги учасникам АТО

Зміни одне життя!
banner
Прозорро
banner
Захистимо Україну разом

banner

Оголошення

Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.
Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.

Про вибори голови районної ради

Про вибори заступника голови районної радиРозробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області