http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/title_rozh.gif      http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/logo1.png 

e-mail:24680382@mail.gov.ua 

5 Серпень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Офіційні сайти
_________________________

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/image001.jpg  

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2370/9

 

Рожнятівський районний суд

 

banner.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/logotype.png 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/drv_baner1.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/centr-zajnjatist.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/odpa.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/prez.jpg 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/uryad.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/vr.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/konst.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/rnbou2.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/niss.png

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/sud.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukr-nato.jpg

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukrinf.gif


ЗАХОДИ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО 2015 РОКУ
 На головну / Інвестиції / Інновації

№ з/п

 

 

Найменування завдання

 

 

Заходи

 

 

Виконавці

 

 

Термін викона­ння

 

 

Джерела фінансування

 

 

Обсяг фінансування (тис. грн.)

 

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

 

1. ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ РЕАЛІЗОВУЮТЬ АБО ПЛАНУЮТЬ РЕАЛІЗУВАТИ ІННОВАЦІЙНІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ, СПРЯМОВАНІ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ОБЛАСТІ

 

1.

формування ефективного організаційного та фінансового механізму підтримки і розвитку інноваційної діяльності

Затвердження порядку та умов надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів інноваційного спрямування

Облдержадміністрація, РФПП по Івано-Франківській області

ІІ кв. 2011 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам господарювання

Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам господарювання

РФПП по Ів.-Франківській обл., ОДА

Щорічно протягом року

обласний бюджет

-

-

400,0

400,0

500,0

500,0

700,0

 

3.

поповнення бази даних інноваційних та інвес­тиційних проектів Івано-Франківської області, яка розміщена на офіційному сайті Державного агентства України з інвестицій та розвитку http://exchange.in.gov.ua

 

ГУЕ ОДА, мі­ські ради, РДА, промислові підприємства облас­ті

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА НАУКОВИХ РОЗРОБОК У ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛАСТІ

 

1.

формування ефективного організаційного та фінансового механізму підтримки і розвитку наукової діяльності

затвердження складу конкурсної комісії

ОДА, ОР

квітень 2010 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затвердження порядків відбору та викорис­тання коштів, передбачених для фінансової підтримки наукових розробок

ОДА, ОР, університети, наукові уста­нови

травень-червень 2010 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

проведення конкурсного відбору та фінансова підтримка наукових розробок

 

члени конкур­сної комісії

щорічно

обласний бюджет

-

-

300

400

400

500

500

 

3.

поновлення бази даних наукових розробок уні­верситетів, науково-дослідних організацій, ви­нахідників та раціоналізаторів області, яка роз­міщена на сайті http://baza.il.if.ua

 

ГУЕ ОДА, на­укові органі­зації, університети

2010-2011 роки щорічне понов­лення інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

створення системи інформації (бази даних) та моніторингу технологічних потреб підприємств для розміщення в системі Інтернет

 

ГУЕ ОДА, ГУПіРІ ОДА,

промислові

підприємства

області

2011-2012 роки щорічне понов­лення інформа­ції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПО АКТИВІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОБЛАСТІ

Інформаційно-просвітницька робота

5.

запровадження щорічного постійно діючого те­матичного семінару «Інвестиції. Інновації. Інте­лектуальна власність» для спеціалістів органів державної влади та органів місцевого само­врядування у сфері інвестицій та інноваційної діяльності

 

Обласний центр ППКП органів дер­жавної влади, органів місце­вого самовря­дування, дер­жавних під­приємств, установ і ор- ганізацій, ГУЕ ОДА, універ­ситети

2011 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

запровадження щорічних курсів з питань захис­ту прав інтелектуальної власності (патентознавство, авторське право) для інженерних пра­цівників, вчителів загальноосвітніх шкіл та ви­кладачів середніх спеціальних закладів на базі інституту післядипломної освіти

 

Управління

освіти і науки

ОДА, ГУЕ

ОДА, ТВР

2012рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

випуск буклетів, брошур, листівок з рекламною інформацією про суб'єкти підприємницької дія­льності, які реалізують інноваційні проекти

 

РДА, міські ради

щорічно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

проведення роботи по пропагуванню іннова­ційної культури на території районів (міст) об­ласті шляхом організації конференцій, форумів, круглих столів, а також інформаційно-просвітницької кампанії в засобах масової ін­формації

 

РДА міські ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

проведення інформаційно-роз'яснювальної ро­боти серед керівників підприємств району (міс­та) щодо умов конкурсного відбору інвестицій­них та інноваційних проектів

 

ІФ ДІФКУ, міські ради, РДА

щорічно

протягом

року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

проведення науково-практичної конференції, присвяченої Дню раціоналізатора і винахідника

нагородження заслу­жених винахідників (раціоналізаторів) України - ветеранів винахідницького і ра­ціоналізаторського руху на Прикарпатті, а також молодих винахі­дників і раціоналізато­рів області

ТВР, обласна організація Спілки науко­вих та інже­нерних об'єд­нань (СНІО), ГУЕ ОДА

Щорічно (вересень)

обласний бюджет

 

інші джере­ла

 

-

 

 

 

-

 

3,0

 

 

 

2,0

 

3,5

 

 

 

2,5

 

3,5

 

 

 

2,5

 

4,0

 

 

 

2,5

 

4,0

 

 

 

3,0

 

4,0

 

 

 

3,0

 

 

 

підготовка матеріалів про розвиток та досягнення винахідництва і раціоналізації в облас­ті за попередній рік, друк запрошень тощо

 

 

обласний бюджет

-

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

1.0

 

11.

започаткування обласної премії імені Г.І.Терсенова

внесення змін до умов конкурсу, затвердже­них президією облас­ної організації ТВР України

ОДА, ОР,

ро­дина Г.І.Терсенова

щорічно

обласний бюджет

 

інші джере­ла

 

-

 

 

 

-

 

3,0

 

 

 

3,0

 

4,5

 

 

 

3,0

 

4,5

 

 

 

3,0

 

6,0

 

 

 

4,0

 

6,0

 

 

 

4,0

 

6,0

 

 

 

4,0

 

12.

сприяння активізації діяльності існуючих пер­винних осередків винахідників і раціоналізато­рів, використовуючи накопичений досвід діючих організацій

організація постійно діючої виставки закін­чених розробок, зраз­ків інноваційної проду­кції, моделей винахо­дів, що пропонуються до серійного виробни­цтва

ТВР, СНІО,

головне управління промисловості та розвитку інфраструкту­ри ОДА, ГУЕ ОДА

IV квар­тал щорі­чно

обласний бюджет

-

3,0

3,0

3,0

3,5

3,5

3,5

 

 

 

відображення на сайті облдержадміністрації інформацію щодо ста­ну та проблем розвит­ку новаторської діяль­ності в області (прове­дення пленарних засі­дань, конференцій, звітних зборів тощо)

ГУЕ ОДА,ТВР

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток елементів інноваційної інфраструктури

 

13.

створення регіонального інноваційного кластеру

затвердження складу керівного комітету, визначення переліку ро­бочих груп (підкоміте­тів)

установи, ор­ганізації, під­приємства, які будуть входи­ти в РІК

II півріччя 2010 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розробка та затвер­дження положення про регіональний іннова­ційний кластер (РІК)

керівний комі­тет регіональ­ного іннова­ційного кластеру

II півріччя 2010 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

визначення показників, які характеризувати­муть ефективність ро­боти РІК

ГУЕ ОДА, Прикарпатсь­кий науково-аналітичний центр, ІФН­ТУНГ

II півріччя 2010 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведення засідань робочих груп (підкомі­тетів)

 

система-

тич-но(згідно із затвер­дженим положен­ням)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

сприяння створенню і розвитку наукового парку "Прикарпатський національний університет"

 

При НУ, ГУЕ ОДА

2011 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

сприяння створенню бізнес-інкубатора на базі технопарку "Прикарпатський національний уні­верситет"

 

При НУ, ГУЕ ОДА

2012 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

сприяння в отриманні ТзОВ "Нафтогазовий на­уково-технічний парк" статусу технологічного парку, на який поширюватиметься Закон Украї­ни "Про спеціальний режим інноваційної діяль­ності технологічних парків"

підготовка клопотання голови ОДА та голови ОР у відповідний комі­тет Верховної Ради України

ГУЕ ОДА, ди­ректор ТзОВ "Нафтогазо­вий науково-технічний парк"

IV квар­тал 2010 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

ініціювання створення в м.Івано-Франківську регіонального центру інноваційного розвитку

підготовка звернення до Державного агентс­тва України з інвести­цій та інновацій, Кабі­нету Міністрів України

ГУЕ ОДА

II квартал 2010 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

створення на базі ІФНТУНГ регіонального (обласного) центру з перепідготовки та підвищен­ня кваліфікації кадрів у сфері енергозбережен­ня та енергоменеджменту з правом проведен­ня енергетичного аудиту підприємств та організацій

розроблення,пого­дження та затвер­дження "Положення про регіональний центр"

ІФНТУНГ, ГУЕ ОДА

II квартал 2010 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оснащення лаборато­рії енергетичного ау­диту

ІФНТУНГ

2011 рік

обласний бюджет

інші джере­ла

 

-

 

-

 

-

 

-

 

200

 

160

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

отримання дозволу на право аудиту

ІФНТУНГ

2011 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення аналітичних досліджень

 

19.

вивчення екзогенних геологічних процесів (зсу­вів) та розроблення рекомендацій (пропозицій) щодо їх попередження

 

ІФНТУНГ (ка­федра геоте-хногенної безпеки та геоінформа-тики), ПрНУ (кафедра лі­сового госпо­дарства), ГУЕ ОДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

проведення досліджень щодо можливості створення із залученням різних інвестиційних джерел регіонального венчурного фонду

 

ГУЕ ОДА, під­приємства інноваційної інфраструкту­ри, промисло­ві інноваційно-активні під-ва

після прийнят­тя Закону України "Про венчурні фо­нди"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

проведення досліджень щодо перспективи роз­витку агроекологічного виробництва на терито­рії області

техніко-економічне обґрунтування необ­хідності розвитку біологічного землеробст­ва та переробки екологічно чистих продук­тів з метою забезпе­чення дітей дитячим харчуванням

Прикарпатсь­кий науково-аналітичний центр, ІФ ДІ-ФКУ, ГУЕ ОДА

2009 рік

обласний бюджет

 

88

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

підготовка інновацій­ного проекту - компле­кту документів, які включають опис ком­плексу взаємо­пов'язаних заходів ін­вестиційного характе­ру, спрямованих на застосування науково-технічних розробок та нових технологій

 

2010 рік

обласний бюджет

 

-

 

300

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

Разом по всіх заходах:

 

 

 

обласний бюджет

 

інші дже­рела

 

88,0

 

 

 

-

 

309,5

 

 

 

5,0

 

911,5

 

 

 

165,5

 

811,5

 

 

 

5,5

 

914,5

 

 

 

6,5

 

1014,5

 

 

 

7,0

 

1214,5

 

 

 

7,0

 

 

Всього за всіма джерелами:

 

 

 

 

88,0

314,5

1077,0

817,0

921,0

1021,5

1221,5

 
ВІДЕОРОЛИКИ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ МОБІЛІЗАЦІЇ

ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Вебінар для підприємців «Рада бізнес-омбудсмена – реальні кейси захисту бізнесу у державних органах»
Пам'ятка громадянам України
Рекомендації населенню, потерпілому внаслідок повені,щодо заходів з профілактики інфекційних хвороб
В області працює «гаряча» телефонна лінія для громадян, які постраждали від негоди

 http://www.if.gov.ua/files/uploads/ote06302020jki.jpg

Важливо!

 

Районний штаб з ліквідації наслідків НС

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/24.03.jpg

Для інформування!
Рекомендації для підприємств та роботодавців для запобігання поширенню COVID-19
5656rek pidp5454
ПОТРІБНА ДОПОМОГА !
ГАРЯЧА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ для консультування осіб, які прибули з країн де реєструються випадки коронавірусної інфекції

 

Оголошення

Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.
Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.

Про вибори голови районної ради

Про вибори заступника голови районної радиРозробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області