31 Травень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Веб-ресурси

_


 

 

http://www.rada.gov.ua/


Колегії райдержадміністрації
 На головну

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/publication/snyatynska/ua/23854/kolegya.jpg


 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію районної державної адміністрації

 

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії районної державної адміністрації.

2. Колегія районної державної адміністрації є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності.

3. У своїй роботі колегія районної державної адміністрації керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, а також розпорядженнями облдержадміністрації та райдержадміністрації.

4. Рішення про утворення колегії районної державної адміністрації приймається головою райдержадміністрації.

 

Функції колегії

5. Колегія районної державної адміністрації:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності райдержадміністрації;

2) розглядає пропозиції щодо:

·         удосконалення діяльності райдержадміністрації, її відділів і управлінь, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

·         забезпечення співпраці з облдержадміністрацією, відділами і управліннями райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

·         розширення міжнародного співробітництва;

3) обговорює прогнози і програму соціально-економічного розвитку району, інші районні програми та визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного і комунального майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності райдержадміністрації, її відділів і управлінь, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

6) аналізує стан роботи райдержадміністрації, її відділів і управлінь, міськсільвиконкомів з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

7) розглядає результати роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (в межах компетенції);

8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

9) розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на райдержадміністрацію.

 

 

Склад колегії

6. До складу колегії райдержадміністрації входять:

·         голова райдержадміністрації (голова колегії), перший заступник (заступник голови колегії), заступники голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації;

·         у разі потреби — посадові особи органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій (за згодою).

До складу колегії райдержадміністрації за пропозицією громадських організацій, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій можуть бути включені їх представники.

7. Кількісний та персональний склад колегії райдержадміністрації визначається головою райдержадміністрації згідно з Регламентом райдержадміністрації.

 

Організація роботи колегії

8. Організаційною формою роботи колегії є засідання.

Планові засідання колегії проводяться, як правило, один раз на місяць (4-й вівторок місяця), позапланові – в міру потреби. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії.

При необхідності можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з іншими органами (президією районної ради (за згодою), президією ради профспілок району (за згодою) та іншими інстанціями).

9. Робота колегії проводиться відповідно до Регламенту райдержадміністрації та затвердженого плану засідань колегії на півріччя (рік), в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

10. Затверджений план засідань колегії розсилається членам колегії, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя (року).

11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється керівником апарату райдержадміністрації, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

14. На розгляд колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3) проект рішення колегії;

4) список присутніх та відсутніх членів колегії;

5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

15. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання — не пізніше ніж за один день до засідання.

16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали на паперових та електронних носіях організаційному відділу апарату райдержадміністрації, не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Організаційний відділ апарату райдержадміністрації або окремий його працівник контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

17. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

 

Порядок проведення засідання колегії

18. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності — особа, на яку покладено виконання обов’язків голови райдержадміністрації.

19. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

20. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

21. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

22. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

23. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

24. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

25. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

26. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

27. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

28. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, членами колегії, іншими особами і через загальний відділ апарату райдержадміністрації подає на розгляд голови колегії.

29. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного розпорядження райдержадміністрації.

У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами колегії під час прийняття рішення голова райдержадміністрації проводить у життя своє рішення, доповідаючи у разі потреби про розбіжності, що виникли, керівництву облдержадміністрації. Члени колегії також можуть повідомити свою думку керівництву облдержадміністрації. Інформування здійснюється відповідно до розподілу функціональних повноважень між головою, першим заступником, заступниками голови, заступником голови – керівником апарату облдержадміністрації.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження).

30. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та працівником організаційного відділу апарату райдержадміністрації, який веде протокол.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головою колегії, головою президії районної ради, головою президії ради профспілок району, керівником іншого представницького органу та працівником, який веде протокол.

31. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується відповідними розпорядженнями райдержадміністрації, які видаються за підсумками рішень колегії.

32. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у загальному відділі апарату райдержадміністрації.

33. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється відділом фінансово-господарського та комп’ютерного забезпечення апарату райдержадміністрації.

 

Контроль за виконанням рішень колегії

34. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює сектор контролю апарату райдержадміністрації.

35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Положення про колегію районної державної адміністрації

 

 


 

2017

 


 

2018

 


 

2019

 

РЕГІОН

СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання 

СТАТИСТИКА


_

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області