22 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Веб-ресурси

_


 

 

http://www.rada.gov.ua/


Управління Песійного Фонду інформує
 На головну

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також про об'єднані управління

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з ПостановоюПенсійногофонду № 27-3 від 25.12.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду 
№ 27-3 від 25.12.2015}

1. Управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також об’єднані управління (далі – управління Фонду) є територіальними органами Пенсійного фонду України (далі – Фонд).

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з ПостановоюПенсійногофонду № 27-3 від 25.12.2015}

Управління Фонду підпорядковуються Фонду та безпосередньо відповідним головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – головні управління Фонду), що разом з цими управліннями утворюють систему територіальних органів Фонду.

2. Управління Фонду у своїй діяльності керується Конституцією

 та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також постановами правління Фонду, у тому числі цим Положенням, та наказами Фонду і головних управлінь Фонду.

3. Основними завданнями управління Фонду є:

реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення;

ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;

виконання інших завдань, визначених законом.

4. Управління Фонду відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, вимог актів законодавства про пенсійне забезпечення;

2) забезпечує надходження від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших коштів, ведення обліку їх надходжень та платників відповідно до законодавства;

3) планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;

4) забезпечує ведення в районі (місті) реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб), своєчасне внесення відомостей до нього та їх використання, контроль за достовірністю відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб, та автоматизовану обробку інформації;

5) забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання доходів і видатків, кошторису видатків на утримання управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність головним управлінням Фонду;

{Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду № 27-3 від 25.12.2015}

6) здійснює контроль за додержанням вимог законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі – страхові внески) та інших платежів;

7) призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до законодавства;

8) забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;

9) здійснює стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно не нарахованих та/або не сплачених сум страхових внесків та інших платежів;

10) застосовує фінансові санкції, передбачені законом;

11) надає застрахованим особам інформацію, що міститься на їх персональних облікових картках у реєстрі застрахованих осіб;

12) проводить за вимогою страхувальників звірення сум нарахування та сплати страхових внесків, інших платежів, надає їм інформацію, визначену законодавством;

13) організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;

14) проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення, надає страхувальникам консультації з питань застосування законодавства про ведення обліку застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, роз’яснює їхні права і обов’язки;

15) інформує громадськість про свою діяльність;

16) здійснює розгляд звернень, заяв та скарг підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

17) узагальнює та аналізує результати роботи управління Фонду, вносить відповідні пропозиції головному управлінню Фонду;

18) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Управління Фонду з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в управлінні Фонду;

2) здійснює добір кадрів в апарат управління Фонду, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців апарату управління Фонду;

3) забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у володінні управління Фонду;

4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

5) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Управління Фонду має право:

1) залучати вчених, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) отримувати безоплатно в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності і від фізичних осіб – підприємців відомості про нарахування, обчислення і сплату страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на управління Фонду завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

5) проводити у порядку і випадках, встановлених законом, планові та позапланові перевірки у роботодавців та інших осіб бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів щодо достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб або для призначення пенсій, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема письмові) з питань, що виникають під час таких перевірок;

6) видавати приписи щодо усунення порушень, виявлених за результатами перевірки достовірності поданих страхувальником відомостей про застрахованих осіб;

7) вилучати в установленому законом порядку у підприємств, установ, організацій і окремих осіб копії документів, що підтверджують заниження розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;

8) проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;

9) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

10) у разі виявлення фактів порушення порядку використання коштів Фонду звертатися в установленому законом порядку до відповідних правоохоронних органів;

11) у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків;

12) інші права, передбачені законодавством.

7. Управління Фонду зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

8. Управління Фонду під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

9. Управління Фонду очолює начальник, який за поданням начальника відповідного головного управління Фонду призначається на посаду Головою правління Фонду за погодженням з Міністром соціальної політики України та головою відповідної місцевої державної адміністрації, звільняється з посади Головою правління Фонду за погодженням із Міністром соціальної політики України в установленому законодавством порядку.

Начальник управління Фонду має заступників, які за поданням начальника відповідного головного управління Фонду призначаються на посаду та звільняються з посади Головою правління Фонду за погодженням з Міністром соціальної політики України в установленому законодавством порядку.

10. Начальник управління Фонду:

1) здійснює керівництво управлінням Фонду, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

2) забезпечує виконання управлінням Фонду вимог Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, а також постанов правління та наказів Фонду і головного управління Фонду;

3) вносить начальнику головного управління Фонду для затвердження штатний розпис управління Фонду та кошторис видатків на його утримання;

4) забезпечує виконання доведених головними управлінням Фонду показників доходів та видатків, звітує перед начальником головного управління Фонду щодо виконання покладених на управління Фонду завдань та планів роботи;

5) затверджує регламент роботи і правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про структурні підрозділи управління Фонду, посадові інструкції працівників управління Фонду;

6) формує кадровий резерв на відповідні посади управління Фонду;

7) призначає на посади та звільняє з посад начальників структурних підрозділів управління Фонду, інших державних службовців та працівників управління Фонду, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до відповідальності (крім своїх заступників);

8) вносить начальнику головного управління Фонду пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад своїх заступників, а також пропозиції про їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) видає у межах компетенції управління Фонду накази організаційно-розпорядчого характеру з питань діяльності управління Фонду, які є обов’язковими для виконання його працівниками;

10) у встановленому порядку розглядає справи про адміністративні правопорушення і накладає адміністративні стягнення згідно з законодавством, виносить рішення про застосування фінансових санкцій;

11) у межах своєї компетенції розпоряджається коштами та майном управління Фонду;

12) представляє управління Фонду в державних органах, громадських організаціях, без доручення підписує документи від імені управління Фонду;

13) вносить у разі потреби на розгляд головного управління Фонду пропозиції з питань діяльності Фонду;

14) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

15) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

11. Штатний розпис та кошторис видатків на утримання управління Фонду затверджуються начальником відповідного головного управління Фонду.

12. Управління Фонду є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства та уповноважених банках, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також про об'єднані управління 


ПРИЙОМ

 ГРОМАДЯН З ОСОБИСТИХ ПИТАНЬ

КЕРІВНИЦТВОМ УПРАВЛІННЯ ПФУ В СНЯТИНСЬКОМУ РАЙОНІ

 

Прізвище, ім”я, по батькові, посада

Дніприйому

Годиниприйому

Номер телефону

НАЧАЛЬНИК

УправлінняПФУ в Снятинському районі

МізернийМикола Васильович

 

вівторок 

з 9 до 12 год

к.2

2-50-62

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКАуправління ПФУ в Снятинському районі

ГригоращукЯрослава Ярославівна

 

понеділок

 

п’ятниця

з 9 до 12 год

к.3

2-50-62

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКАуправління ПФУ в Снятинському районі

ПеченюкЛілія Теодорівна

 

середа

четвер

з 9 до 12 год

з 13 до 16 год

к.6

2-24-52

Відповідно до графіка чергування

 

субота

з 9.00-14.00

 


 

Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"


Заходи Коломийського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Івано-Франківської області щодо виконання антикорупційної Програми на 2017 рік

 

Засідання обласної робочої групи

                                                                    


30 травня 2018 року в стінах Івано – Франківської обласної державної адміністрації відбулося засідання обласної робочої групи з питань легалізації зайнятості населення та  заробітної плати  щодо активізації роботи з виявлення фактів використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю.

 Цей захід відбувся за участю директора фінансово – економічного департаменту Пенсійного фонду України Тетяни Король, директора департаменту з питань праці державної служби України з питань праці Ігоря Дегнера, керівників головних управлінь Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби України, управління Держпраці в області та роботодавців.

   Начальник Коломийського об’єднаного управління Пенсійного фонду  України Івано Франківської області Галина Григорчук доповідала щодо новацій та методів проведення інормаційно – роз’яснювальної роботи серед населення щодо переваг отримання легальної зарплати, зарахування страхового стажу найманим працівникам та фізичним особам – підприємцям.

 

 Інформація про роботу Коломийського об’єднаного управління Пенсійного фонду України у Iкварталі  2018 року

(по Снятинcькому району)

          Робота Коломийського об’єднаного управління Пенсійного фонду України у І кварталі 2018 року була спрямована на реалізацію Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, інших нормативно-правових актів у сфері пенсійного забезпечення, завдань та доручень визначених Пенсійним фондом України.

        Станом на 01.04.2018 року на обліку перебуває 17463 одержувачі пенсій, що на 201 одержувача  менше, ніж на 01.04.2017 року. Кількість працюючих пенсіонерів становить 1987 громадян.

        Протягом січня-березня 2018 року на виплату пенсій спрямовано 64,0 млн  грн , в тому числі на оплату поштового збору 495,0.тис. грн. Із загального числа пенсіонерів пенсію до 1500 грн отримують 6445 осіб, від 1500 грн  до 2000 грн 7768 осіб, від 2000 грн до 5000 грн 3146 осіб, більше 5000 грн 104 особи.

        Пенсії за віком отримують 12912 громадян, за інвалідністю 3100, у разі втрати годувальника 754, за вислугу років 349, соціальні пенсії 346, довічне утримання суддів 2.

        Протягом І кварталу 2018 року за призначенням пенсій звернулось 136 осіб, за проведенням перерахунків 236 осіб, за призначенням пенсії за нормами Закону України «Про особливі заслуги перед Україною» звернулось 7 осіб.

        За січень-березень 2018 року у відділ обслуговування громадян за наданням роз’яснень та різних документів (пенсійні посвідчення, довідки ОК-5 і ОК-7, довідок про розмір пенсії) звернулось 2808 жителів району.

        Середній розмір пенсійної виплати по району становить 1783,83 грн., що на 305,62 грн більше, ніж на 01.04.2017 року (+20,6%) по працюючих пенсіонерах середній розмір пенсії становить 1845,14 грн.

        З метою інформування жителів району про зміни в законодавстві управлінням проводиться роз’яснювальна робота. Так, за 3 місяці 2018 року в мережі інтернет опубліковано 43 статті та 5 статтей опубліковано в пресі.

Серед основних пріоритетів діяльності управління є: надання якісних послуг жителям району, проведення своєчасної виплати пенсій, сприяння легалізації тіньової зайнятості серед населення.

Вислуга років чи пенсія за віком?

До управління Пенсійного фонду в районі часто звертаються пенсіонери відпрацювавши 25 – 30 років, вчитель, соціальний працівник чи лікар задумуються: виходити на пенсію за вислугою років, чи працювати до 60 років і оформити пенсію за віком? 

Приймаючи правильне рішення, людина повинна вибрати: оформити пенсію в досить молодому віці (50 плюс-мінус 2-3 роки), однак при цьому звільнитися з роботи. І не просто звільнитися, а ніколи більше не працювати на посадах, які дають право на пенсію за вислугою років. Або закрити очі на своє емоційне й фізичне виснаження й працювати до 60 років, коли можна буде оформити пенсію за віком.

До речі зазначимо, що ніхто не може примусити медика чи освітянина вийти на пенсію за вислугою років, це справа абсолютно добровільна. Більше того, держава навіть заохочує громадянина не оформлювати цю пенсію, пропонуючи йому додаткові виплати. Якщо, наприклад, вчитель допрацьовує до 60 років і при цьому має стаж 35 років (для жінок – 30), він, виходячи на пенсію за віком, отримує досить велику одноразову виплату – у розмірі 10 своїх пенсій. Для колишнього бюджетника, особливо освітянина, йдеться про чималі гроші.

Здавалося б, усе просто. Але існують нюанси.

Припустимо ситуацію: людина оформила пенсію за вислугу років, певний час ніде не працювала, або працювала не за фахом, а потім передумала, знудилася і повернулася у школу чи в лікарню. Що тоді? А тоді вона або повідомляє пенсійний фонд про цей факт своєї трудової біографії, або його автоматично зафіксує система персоніфікованого обліку. Як тільки це відбудеться,пенсійний фонд припинить виплату особі пенсії за вислугу років.

А якщо людина, пропрацювавши після цього кілька місяців чи років, вирішує таки залишити роботу в школі чи соціальній установі? Про своє рішення вона знову ж таки повинна повідомити пенсійний фонд, і той відновлює їй виплату пенсії за вислугу років. Зверніть увагу: саме відновлює раніше призначену пенсію у раніше визначених розмірах, а не перепризначує наново, і це важливо. Ніяких перерахунків при цьому з урахуванням нових відпрацьованих місяців чи років і відповідної зарплати фонд не проводить. Аж до того моменту, коли людина не набуває права на оформлення пенсії за віком. Матеріальні втрати в такому випадку досить суттєві.

Вбільш вигідному становищі опиняються ті особи, які чинять за такою схемою: відпрацювавши належну кількість років, вони оформлюють пенсію за вислугу. Потім, отримуючи її, працюють на інших посадах чи взагалі змінюють професію – аж до 60 років*. У 60 вони пишуть заяву на призначення їм пенсії за віком. Тоді виплати за вислугу років їм припиняються, починаються виплати пенсії за віком, яка, зазвичай, має більший розмір. А далі у людини є три варіанти на вибір: взагалі не працювати, працювати будь-де або повернутися в освіту, медицину, тощо. В останніх двох випадках пенсійні виплати підлягатимуть перерахунку кожні 24 місяці.

Варто пам’ятати: ніяких пенсій фонд автоматично не призначає. Тому якщо колишня вчителька, що отримує пенсію за вислугу років, у 60 років вирішила повернутися до школи, вона обов’язково повинна написати заяву на призначення їй пенсії за віком. Якщо вона цього не зробить, фонд просто припинить їй виплату пенсії за вислугу років і людина залишиться взагалі без пенсії.

Виплата персії через банківські установи

 

        Обслуговування в банках з виплати пенсій має ряд переваг, а саме:

- пенсіонер, відкривши пенсійний рахунок, може одержати пенсію в будь         який зручний для нього час у відділенні банку або через банкомат;

- зняти з поточного пенсійного рахунку як усю зараховану суму, так і її частину, а на залишок коштів банк нараховує відповідні відсотки(таким чином, у кожного пенсіонера з’являється можливість одержати невеликий додатковий дохід);

- надається можливість сплатити за комунальні послуги, тощо.

        Крім того, цей вид виплати пенсій значно скорочує термін обігу коштів на виплату пенсій і грошової допомоги, спрощує облік і контроль їх руху, забезпечує використання за цільовим призначенням та зменшує витрати Фонду.

        На теперішній час банківські установи здійснюють виплату пенсій як за допомогою пластикових карток, так і безпосередньо в відділеннях з відміткою про рух пенсійних коштів в ощадних книжках пенсіонерів.

        Пластикова картка забезпечує цілодобовий доступ до пенсійного рахунку через систему банкоматів на всій території України, за допомогою пластикових карток пенсіонер може здійснити безготівкові розрахунки за послуги та за придбані товари.

         Інформація про здійснені банківські операції конфіденційна, тому розмір пенсії відомий тільки пенсіонеру – клієнту обраного ним банку.

         Виплату пенсій здійснюють тільки надійні банки.

Обчислення доплати до пенсії за понаднормативний стаж пенсіонерам, які не працюють: із розміру прожиткового мінімуму чи розміру пенсії за віком ?

 

    Відповідно до частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов»язкове державне пенсійне страхування» за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на один відсоток  розміру пенсіїї, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більше як на один відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини.

    Отже, доплата до пенсії за понаднормативний стаж обчислюється з розрахунку один відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам.У разі якщо розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 27 Закону, перевищує розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, доплата за понаднормативний стаж обчислюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

     Наприклад:

   1. Розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 27 Закону, становить 1100 грн, тобто не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність(1247грн.).У такому випадку доплата за кожен рік понаднормативного стажу дорівнює 11 грн. (1100 х 1 %).

  2.Розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 27 Закону, перевищує розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і становить 2500 грн.У цьому випадку доплата за кожен повний рік страхового стажу обчислюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність і дорівнює 12,47 грн.(1247 грн. х 1 % ).

Виплату пенсій за лютий 2017 року завершено  .

      Управлінням Пенсійного фонду України в Снятинському районі   24 лютого 2017 року згідно календарного графіка завершено   фінансування пенсійних виплат за  поточний місяць.   На виплату пенсій та допомог спрямовано  27,2 млн. грн. Із загальної суми фінансування  пенсійних виплат  16,2 млн.грн. спрямовано на виплату через підприємство поштового зв’язку та 11,0 млн.грн. через банківські установи. Належні виплати вчасно отримає 17645 одержувачів.

Фінансування на виплату пенсій за лютий 2017р.

    Управлінням Пенсійного фонду України в Снятинському районі  на 18 лютого 2017 року  профінансовано 16.9 млн грн на виплату пенсій за лютий , що складає 61.5 відсотка загальної потреби . Фінансування проводилось згідно календарного графіка. Із загальної суми фінансування виплати пенсій та грошової допомоги кошти спрямовані на виплату через підприємства поштового звязку в сумі 11.2 млн. грн. та через установи банків 5.7 млн. грн. Фактично профінансовано  виплату пенсій 5572 пенсіонерам, що становить 58.5    % загальної кількості одержувачів.

 

ОГОЛОШЕННЯ!

В зв’язку з реорганізацією управління Пенсійного фонду України в Снятинському районі шляхом приєднання до Коломийського об’єднаного управління Пенсійного фонду України надаємо реквізити рахунків для надходження збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, які відкриті в органах Державної казначейської служби на даний час.

Коломийське об’єднане управління Пенсійного фонду України:

код ЄДРПОУ одержувача – 37904227,

назва одержувача – Коломийське УДК в Івано-Франківській області,

банк одержувача – ГУ ДКСУ у Івано-Франківській області,

МФО банку одержувача – 836014,

збір операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі (24140100) – 31114198700016,

збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казених підприємств пробірного контролю (24140200) – 31114154700016,

збір під час набуття права власності на легкові автомобілі (24140300) – 31113155700016,

збір з операцій придбання (купівлі-продажу) нерухомого майна (24140500) – 31112156700016,

збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку (24140600) – 31111157700016.

 

Довідома пенсіонерів!

Мінімальні розміри пенсій, доплат, підвищень, додаткової пенсії, компенсаційних виплат з 01.05.2017 року

 

Розміри  виплат  інвалідам війни та іншим інвалідам

для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби

інвалідам війни 1 групи

120%1312.00.00+50%1312.00+50%1312.00+70.00

2 956,40 грн.

інвалідам війни 2 групи

(110%1312.00+40%1312.00+50.00)

2 018,00 грн.

інвалідам війни 3 групи

(105%1312.00+30%1312.00+50.00)

1 821,20 грн.

інвалідам армії 1 групи

(110% 1312.00)

1 443,20 грн.

інвалідам армії 2 групи

(105% 1312.00)

1 377,60 грн.

інвалідам армії 3 групи

(100% 1312.00)

1 312,00 грн.

для інвалідів з числа єфрейторів (старших солдат) і сержантів, старших матросів і старшин 110%

інвалідам війни 1 групи

110%(120%1312.00)+50%1312.00+50%1312.00+70

3 113,84 грн.

інвалідам війни 2 групи

110%(110%1312.00)+40%1312.00+50.00

2 162,32 грн.

інвалідам війни 3 групи

110%(105%1312.00)+30%1312.00+50.00

1 958,96 грн.

інвалідам армії 1 групи

(110%;(110%1312.00)

1 587,52 грн.

інвалідам армії 2 групи

(110%(105%1312.00))

1 515,36 грн.

інвалідам армії 3 групи

(110%(100%1312.00)

1 443,20 грн.

для інвалідів з числа прапорщиків і мічманів строкової служби 120%

інвалідам війни 1 групи

120%(120%1312.00)+50%1312.00+50%1312.00+70

3 271,28 грн.

інвалідам війни 2 групи

120%(110%1312.00)+40%1312.00+50.00

2 306,64 грн.

інвалідам війни 3 групи

120%(105%1312.00)+30%1312.00+50.00

2 096,72 грн.

інвалідам армії 1 групи

(120%;(110%1312.00)

1 731,84 грн.

інвалідам армії 2 групи

(120%(105%1312.00))

1 653,12 грн.

інвалідам армії 3 групи

(120%(100%1312.00)

1 574,40 грн.

 

Мінімальні розміри пенсій по втраті годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців

На кожного утриманця – 2624.00 грн. (200%)

 

Мінімальні розміри пенсії у зв’язку з втратою годувальника

Код

Найменування

 

Кількість непрацездатних

%

 

995

Державна адресна допомога з 01.04.08

один

100

1 312,00 грн.

два

120

1 574,40 грн.

три та більше

150

1 968,00 грн.

 

Розміри підвищень, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Код

Найменування підвищення

%

 

216

Підвищення інвалідам війни 1 групи

50%

656,00 грн.

217

Підвищення інвалідам війни 2 групи

40%

524,80 грн.

218

Підвищення інвалідам війни 3 групи

30%

393,60 грн.

219

Підвищення інвалідам війни 1 групи (ст.7)

50%

656,00 грн.

220

Підвищення інвалідам війни 2 групи (ст.7)

40%

524,80 грн.

221

Підвищення інвалідам війни 3 групи (ст.7)

30%

393,60 грн.

242

Підвищення особам, прирівняних до інвалідів війни 1 групи

50%

656,00 грн.

243

Підвищення особам, прирівняних до інвалідів війни 2 групи

40%

524,80 грн.

244

Підвищення особам, прирівняних до інвалідів війни 3 групи

30%

393,60 грн.

229

Підвищення учасникам бойових дій

25%

328,00 грн.

230

Підвищення вільнонайманому складу армії

25%

328,00 грн.

231

Підвищення військовослужбовцям, які виконували інтернаціональний обов'язок

25%

328,00 грн.

254

Підвищення членам сімей загиблих осіб, прирівняних до військовослужбовців

25%

328,00 грн.

239

Підвищення членам сімей загиблих військовослужбовців

25%

328,00 грн.

284

Доплата до підвищення членам сімей загиблих за наявності ознаки 59 Право на доплату

 

70,58 грн.

240

Підвищення подружжю померлих учасників бойових дій, які були інвалідами

10%

131,20 грн.

241

Підвищення подружжю померлих учасників війни, які були інвалідами

10%

131,20 грн.

296

Доплата до підвищення дружинам померлих учасників війни

 

 

251

Підвищення померлих інвалідів війни

25%

328,00 грн.

252

Підвищення членам сім'ї померлих військовослужбовців

25%

328,00 грн.

253

Підвищення чл. сім'ї за померлих осіб, прирівняних до військовослужбовців

25%

328,00 грн.

285

Доплата до підвищення членам сімей померлих осіб, а також померлих інвалідів війни

 

70,58 грн.

249

Підвищення учасникам війни

10%

131,20 грн.

299

Доплата до підвищення учасникам війни та колишнім в’язням

5%

65,60 грн.

228

Підвищення учасникам війни нагороджених медаллю

15%

196,80 грн.

261

Доплата до підвищення учасникам війни та колишнім в’язням, нагороджених медаллю

5%

65,60 грн.

238

Підвищення особам, які мають особливі заслуги 41-45

70%

918,40 грн.

 

Розміри державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни, передбачених Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам"

Код

Найменування підвищення

%

 

287

державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 1 групи А (В\С)

100%

1 312,00 грн.

267

державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 1 групи Б (В\С)

50%

656,00 грн.

268

державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 2 групи (В\С)

25%

328,00 грн.

269

державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 3 групи (В\С)

15%

196,80 грн.

280

державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 1,2,3 груп (Ст.7 інші);

15%

196,80 грн.

292

державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 1 групи А (Ст.7 ВВВ)

100%

1 312,00 грн.

293

державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 1 групи Б (Ст.7 ВВВ)

50%

656,00 грн.

294

державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 1 групи А (Ст.7 інші)

30%

393,60 грн.

295

державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 1,2,3 груп (Ст.7 ВВВ);

25%

328,00 грн.

 

Розміри підвищень, передбачених Законом України "Про жертви нацистських переслідувань"

Код

Найменування підвищення

%

 

245

Підвищення неповнолітнім в'язням ст. 6(1)

25%

328,00 грн.

246

Підвищення неповнолітнім в'язням інв.1 гр. ст. 6(2)

50%

656,00 грн.

247

Підвищення неповнолітнім в'язням інв.2 гр. ст. 6(2)

40%

524,80 грн.

248

Підвищення неповнолітнім в'язням інв.3 гр. ст. 6(2)

30%

393,60 грн.

250

Підвищення колишнім в'язням концтаборів та інших місць примусового тримання ст. 6(3)

10%

131,20 грн.

299

Доплата до підвищення учасникам війни та колишнім в’язням

5%

65,60 грн.

286

Підвищення колишнім в'язням концтаборів та інших місць примусового тримання нагород мед. ст. 6(3)

15%

196,80 грн.

261

Доплата до підвищення учасникам війни та колишнім в’язням, нагороджених медаллю

5%

65,60 грн.

288

Підвищення друж.(чол.) померлих інших жертв нацис. переслідувань ст. 6(4)

10%

131,20 грн.

289

Підвищення друж.(чол.) померлих інв., зазначених в ст. 6(2), ст. 6(4)

25%

328,00 грн.

 

Розмір надбавки, передбаченої Законом України “Про донорство крові та її компонентів ”

Код

Найменування підвищення

%

 

257

Надбавка донорам

10%

162,40 грн.

 

Розмір надбавки на утриманців відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб"

Код

Найменування підвищення

%

 

224

Надбавка на утриманців

50%

656,00 грн.

 

Розмір довічної стипендії відповідно до Указу Президента №358\2006 року

Код

Найменування підвищення

%

 

852

Довічна стипендія відповідно до Указу Президента №358\2006

300%

3936,00 грн.

 

 

Розміри додаткової пенсії, особам віднесеним до 1 категорії (ст. 50)

 

Код

Найменування підвищення

%

 

111

Інвалідам 1 групи (потерпілі)

 

341,64 грн.

112

Інвалідам 2 групи (потерпілі)

 

227,76 грн.

113

Інвалідам 3 групи (потерпілі)

 

170,82 грн.

118

Дітям - інвалідам

 

170,82 грн.

 

Хворі на променеву хворобу

 

170,82 грн.

1111

Інвалідам 1 групи (ліквідатори)

 

474,50 грн.

1112

Інвалідам 2 групи (ліквідатори)

 

379,60 грн.

1113

Інвалідам 3 групи (ліквідатори)

 

284,70 грн.

 

Розміри додаткової пенсії, особам віднесеним до 2,3,4 категорії

(ст. 51)

Код

Найменування підвищення

%

 

115

Особам, віднесеним до 2 категорії

 

170,82 грн.

116

Особам, віднесеним до 3 категорії

 

113,88 грн.

117

Особам, віднесеним до 4 категорії

 

56,94 грн.

 

Розмір компенсаційної виплати за втрату годувальника (ст. 52)

 

Код

Найменування підвищення

%

 

233

Компенсаційна виплата за втрату годувальника

 

113,88 грн.

 

Доплата до мінімального розміру пенсії шахтарям, на яких поширюється дія Закону  України "Про підвищення престижності шахтарської праці" та працівникам, зайнятим обслуговуванням зазначених осіб  відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

 

Код

Найменування підвищення

996

Доплата шахтарям та обслуговуючим їх особам до мінімального розміру це різниця між розміром мінімальної пенсії, обчисленої виходячи із трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втрати працездатність та розміром пенсійної виплати після перерахунку.

 

Розмір пенсії  не може бути нижчим – 3936.00 грн.

 

Доплата до пенсії за втрату годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання  відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці"

Код

Найменування

%

 

282

Щомісячна доплата до пенсії за втрату годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання.

 

100%

1312.00 грн.

 

Щомісячна державна адресна допомога відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2008 року №265 "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян"

 

Код

виплати

 

Найменування підвищення

995

Щомісячна державна адресна допомога це різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (або розміром 949 грн.) та розміром пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, компенсаційних виплат, сум індексації (коди виплат 809, 827,828), індексації, яка зафіксована в даних про особливості з датами, цільової грошової допомоги, інших доплат в тому числі доплати до попереднього розміру (коди виплат 818, 819, 829) та доплати до старого розміру пенсії (код виплати 890) і без урахування пенсії за особливі заслуги перед Україною (код виплати 265), "Доплати з 01.05.2012 Пост.№327 від 23.04.12" (коду виплати 857) та щомісячної доплати до пенсії за втрату годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання (код виплати 282).

 

 

Щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій 

Код

Найменування

%

 

854

Інвалідам 1 групи

285%

3 739,20 грн.

854

Інвалідам 2 групи 

255%

3 345,60 грн.

854

Інвалідам 3 групи 

225%

2 952,00 грн.

854

Учасникам бойових дій

165%

2 164,80 грн.

 

 

Мінімальні розмірі пенсії для інвалідів внаслідок

аварії на ЧАЕС (ст. 54)

Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 році та у 1987 – 1990 роках

137

Інвалідам 1 групи

180%

2 361,60 грн.

137

Інвалідам 2 групи 

160%

2 099,20 грн.

137

Інвалідам 3 групи 

145%

1 902,40 грн.

Інші інваліди, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з ЧАЕС

137

Інвалідам 1 групи

150%

1 968,00 грн.

137

Інвалідам 2 групи 

125%

1 640,00 грн.

137

Інвалідам 3 групи 

110%

1 443,20 грн.

Діти - інваліди

137

Діти - інваліди

100%

1 312,00 грн.

 

Щомісячна державна адресна допомога інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

 

Код

Найменування

%

 

856

Інвалідам 1 групи

285%

3 739,20 грн.

856

Інвалідам 2 групи 

255%

3 345,60 грн.

856

Інвалідам 3 групи 

225%

2 952,00 грн.

Підвищення дітям війни

260

Підвищення дітям війни

 

66,43 грн.

 

Підвищення ветеранам війни, яким виповнилося 100 і більше років

(з 09.10.2012 року виплата діючих підвищень в потрійному розмірі)

Код

Найменування підвищення

%

 

216

Підвищення інвалідам війни 1 групи

150%

1 968,00 грн.

2217

Підвищення інвалідам війни 2 групи

150%

1 968,00 грн.

2218

Підвищення інвалідам війни 3 групи

150%

1 968,00 грн.

219

Підвищення інвалідам війни 1 групи (ст.7)

150%

1 968,00 грн.

220

Підвищення інвалідам війни 2 групи (ст.7)

120%

1 574,40 грн.

221

Підвищення інвалідам війни 3 групи (ст.7)

90%

1 180,80 грн.

242

Підвищення особам, прирівняних до інвалідів війни 1 групи

150%

1 968,00 грн.

243

Підвищення особам, прирівняних до інвалідів війни 2 групи

120%

1 574,40 грн.

244

Підвищення особам, прирівняних до інвалідів війни 3 групи

90%

1 180,80 грн.

2229

Підвищення учасникам бойових дій

150%

1 968,00 грн.

230

Підвищення вільнонайманому складу армії

75%

984,00 грн.

231

Підвищення військовослужбовцям, які виконували інтернаціональний обов'язок

75%

984,00 грн.

2245

Підвищення неповнолітнім в'язням ст. 6(1)

150%

1 968,00 грн.

2247

Підвищення неповнолітнім в'язням інв.2 гр. ст. 6(2)

150%

1 968,00 грн.

2245

Підвищення неповнолітнім в'язням інв.3 гр. ст. 6(2)

150%

1 968,00 грн.

254

Підвищення членам сімей загиблих осіб, прирівняних до військовослужбовців

75%

984,00 грн.

239

Підвищення членам сімей загиблих військовослужбовців

75%

984,00 грн.

284

Доплата до підвищення членам сімей загиблих за наявності ознаки 59 Право на доплату

 

211,74 грн.

240

Підвищення подружжю померлих учасників бойових дій, які були інвалідами

30%

393,60 грн.

241

Підвищення подружжю померлих учасників війни, які були інвалідами

30%

393,60 грн.

296

Доплата до підвищення дружинам померлих учасників війни

 

 

251

Підвищення померлих інвалідів війни

75%

984,00 грн.

252

Підвищення членам сім'ї померлих військовослужбовців

75%

984,00 грн.

253

Підвищення чл. сім'ї за померлих осіб, прирівняних до військовослужбовців

75%

984,00 грн.

285

Доплата до підвищення членам сімей померлих осіб, а також померлих інвалідів війни

 

211,74 грн.

249

Підвищення учасникам війни

30%

393,60 грн.

299

Доплата до підвищення учасникам війни та колишнім в’язням

15%

196,80 грн.

228

Підвищення учасникам війни нагороджених медаллю

45%

590,40 грн.

261

Доплата до підвищення учасникам війни та колишнім в’язням, нагороджених медаллю

15%

196,80 грн.

238

Підвищення особам, які мають особливі заслуги 41-45

210%

2 755,20 грн.

 

Підвищення жертвам нацистських переслідувань, яким виповнилося 100 і більше років. (з 09.10.2012 року виплата діючих підвищень в потрійному розмірі)

Код

Найменування підвищення

%

 

245

Підвищення неповнолітнім в'язням ст. 6(1)

75%

984,00 грн.

246

Підвищення неповнолітнім в'язням інв.1 гр. ст. 6(2)

150%

1 968,00 грн.

247

Підвищення неповнолітнім в'язням інв.2 гр. ст. 6(2)

120%

1 574,40 грн.

248

Підвищення неповнолітнім в'язням інв.3 гр. ст. 6(2)

90%

1 180,80 грн.

250

Підвищення колишнім в'язням концтаборів та інших місць примусового тримання ст. 6(3)

30%

393,60 грн.

299

Доплата до підвищення учасникам війни та колишнім в’язням

15%

196,80 грн.

286

Підвищення колишнім в'язням концтаборів та інших місць примусового тримання нагород мед. ст. 6(3)

45%

590,40 грн.

261

Доплата до підвищення учасникам війни та колишнім в’язням, нагороджених медаллю

15%

196,80 грн.

288

Підвищення друж.(чол.) померлих інших жертв нацис. переслідувань ст. 6(4)

30%

393,60 грн.

289

Підвищення друж.(чол.) померлих інв., зазначених в ст. 6(2) (ст. 6(4)

75%

984,00 грн.

 

Підвищення  особам, яким виповнилося 100 років і більше відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 №908

283

Підвищення  особам, яким виповнилося 100 років і більше

 

189,80 грн.

 

Розміри підвищень ветеранам війни,яким виповнилося 85 і більше років

2229

Підвищення учасникам бойових дій

50%

656,00 грн.

2217

Підвищення інвалідам війни 2 групи

50%

656,00 грн.

2218

Підвищення інвалідам війни 3 групи

50%

656,00 грн.

2245

Підвищення неповнолітнім в'язням  ст. 6(1)

50%

656,00 грн.

2247

Підвищення неповнолітнім в'язням інв.2 гр. ст. 6(2)

50%

656,00 грн.

2248

Підвищення неповнолітнім в'язням інв.3 гр. ст. 6(2)

50%

656,00 грн.

 

Щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 85 років.

Код

Найменування

%

 

854

Інвалідам 2 групи 

285%

3 739,20 грн.

854

Інвалідам 3 групи 

285%

3 739,20 грн.

854

Учасникам бойових дій

285%

3 739,20 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Листопад

Грудень
РЕГІОН

СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання 

СТАТИСТИКА


_

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області