24 жовтень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Веб-ресурси

_


 

 

http://www.rada.gov.ua/


СТРАТЕГІЧНІ ТА ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ, ЗАХОДИ
 На головну

СТРАТЕГІЧНІ ТА ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ, ЗАХОДИ

Стратегії розвитку Cнятинського району на період до 2020 року

(Проект)

 

Стратегія розвитку Снятинського району будується на трьох ретельно відібраних стратегічних напрямках. Економічний розвиток належить до основних чинників, що забезпечують розвиток території району, тоді як стратегічні напрямки, пов’язані з покращенням стану надання послуг населенню та забезпеченням високого соціально-духовного рівня життя населення є беззаперечно важливими та взаємозалежними між собою. Реалізація Стратегії базується на виконанні операційних планів впровадження.

 

 

 

 

 

 

Стратегічний напрямок 1.

Економічний розвиток території району

Стратегічна ціль 1.1. Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору  та особистих селянських господарств

Операційна ціль

Термін реалізації

Заходи

1.1.1. Підвищення ефективності господарювання сільськогосподарських підприємств, особистих селянських та фермерських господарств.

2016-2020 рр.

·         Створення сприятливих умов для розвитку особистих селянських та фермерських господарств, розробка комплексу заходів підтримки створення сільськогосподарських формувань відновлення роботи заготівельних пунктів в сільській місцевості які забезпечать процес ринкового товарообміну, при умовах надійності, прозорості та стабільності;

·         Сприяння збільшенню валового виробництва сільськогосподарської продукції через створення с/г кооперативів та заключення з ними прозорих, рівноправних, договірних відносин;

·         Сприяння зростання прибутковості та ефективності господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, особистих селянських та фермерських господарств;

·         Забезпечення участі в проведенні інформаційно-освітніх заходів (ярмарок) щодо впровадження сучасних технологій обробітку землі та ведення сільськогосподарського виробництва;

Впровадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій шляхом застосування високопродуктивної техніки;

1.1.2. Забезпечення  раціонального використання  земельних ресурсів сільськогосподарського призначення  сільських та селищних територіальних громад.

2016-2020 рр.

·         Забезпечення найбільш повного обробітку земель сільськогосподарського призначення району ефективними  інвесторами;

·         Виведення з активного обороту малопродуктивних та деградованих земель з наступним їх залуженням і залісненням;

·         Забезпечення  оптимального співвідношення культур в сівозмінах;

·         Забезпечення збалансованого внесення органічних і мінеральних добрив;

·         Відновлювання родючості ґрунтів шляхом застосування соломи, сидератів, засобів хімічної меліорації;

·         Впровадження договірних відносин на вирощування необхідних культур для потреб соціальної сфери.

1.1.3. Розвиток тваринництва та рослинництва.

2016-2020 рр.

·         Сприяння створенню великотоварних підприємств в напрямку молочного та м’ясного скотарства та   мініферм в особистих селянських господарствах (зокрема будівництву  молочно-товарних ферм,  а також виробництву свинини, м’яса птиці та ВРХ на базі діючих та новостворених суб’єктів господарювання).

·         Удосконалення продуктивних якостей худоби, що належить  сільськогосподарським підприємствам та громадянам району, шляхом використання сучасних методів селекційно-племінної роботи, зокрема за допомогою відкриття  та ефективної роботи пунктів штучного осіменіння тварин.

·         Збільшення виробництва безпечної, якісної  та конкурентноспро-можної продукції тваринництва.

·         Удосконалення методів вирощування сільськогосподарських культур шляхом використання перспективних сортів насіння.

 

Стратегічна ціль 1.2. Підтримка та розвиток суб’єктів господарювання на території району розвиток кооперації.

Операційна ціль

Термін реалізації

Заходи:

1.2.1. Зміцнення промислового потенціалу.

 

2016-2020 рр.

·         Сприяння ефективній роботі всіх підприємств району.

·         Сприяння розвитку діючих та створення нових підприємств харчової промисловості, який би базувався на переробці виробленої сільськогосподарської продукції, зокрема овочів та фруктів.

·         Сприяння створенню  та ефективній діяльності підприємств по виробництву будівельних матеріалів з місцевої сировини.

·         Подальше впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій на виробничих підприємствах.

Створення сприятливих умов для розвитку виробництва, модернізації виробничих процесів, впровадження наукомістких енергозберігаючих технологій та сучасних систем якості товарів, робіт, і послуг на діючих підприємствах, організаціях.

·         Участь місцевих товаровиробників у постійно діючих місцевих та регіональних ярмарках, виставках товарів та послуг.

1.2.2. Забезпечення підвищення поінформованості суб’єктів господарювання про діючі норми ведення підприємницької діяльності.

2016-2020 рр.

·         Надання кваліфікованих роз’яснень податкового та пенсійного законодавства, норм ведення підприємницької діяльності за допомогою “прямих” телефонних ліній та інформування через ЗМІ.

·         Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи в трудових колективах, профспілкових організаціях.

·         Організація та проведення навчально-роз’яснювальних семінарів, брифінгів, конференцій, “круглих” столів.

·         Облаштування інформаційних куточків, розповсюдження буклетів, здійснення анкетування.

1.2.3. Удосконалення роботи єдиного дозвільного центру за принципом „єдиного вікна” та єдиного офісу.

2016-2020 рр.

·         Забезпечення   видачі   (видача  оформлених  місцевими дозвільними  органами)  документів  дозвільного характеру виключно через дозвільний центр за принципом “єдиного вікна” та єдиного офісу;

·         Впровадження автоматизованої системи електронного документообігу;

·         Видача довідок, надання консультацій та видача інших документів, без наявності яких суб’єкт господарювання не  може провадити господарську діяльність.

1.2.4. Популяризація підприємництва та фермерства, підвищення професійного рівня підприємців, підприємців-початківців.

2016-2020 рр.

·         Надання професійної консультаційної допомоги фізичним особам, які виявили бажання започаткувати підприємницьку діяльність, створити юридичну особу або провести інші реєстраційні дії;

·         Розробка та впровадження системи пільг щодо місцевих податків та зборів на районному рівні та рівні сіл і селищ;

·         Організація постійно діючої системи навчання та підвищення кваліфікації з організації та управління комерційною діяльністю в сфері виробництва, побутового обслуговування у сільській місцевості, зеленого туризму, залучати до роботи у цих сферах діяльності сільських жителів;

·         Координація та методологічна підтримка розробки індивідуальних програм розвитку конкретних підприємств та господарств (бізнес-плани, маркетингова стратегія, програма навчання).

Стратегічна ціль 1.3. Підвищення інвестиційної привабливості району.

Операційна ціль

Термін реалізації

Заходи:

1.3.1. Формування привабливого інвестиційного іміджу району.

2016-2020 рр.

·         Висвітлення інформації про Снятинський район як привабливого району для інвестування.

·         З метою розширення діючих та створення нових суб’єктів господарювання: забезпечити:

·         а) періодичне оновлення баз даних ресурсів району - нерухомості, промислових майданчиків та вільних земельних ділянок, об’єктів незавершеного будівництва, інвестиційних та інноваційних проектів тощо; оперативне висвітлення інформації на сайті райдержадміністрації;

б) створення та періодичне оновлення електронної бази земельних ресурсів району;.

·         Сприяти максимальному освоєнню вільної нерухомості для реалізації інвестиційних пропозицій.

·         Впорядкування містобудівної документації району шляхом оновлення та виготовлення генеральних планів населених пунктів району.

1.3.2. Формування ефективного інноваційно-інвестиційного середовища.

2016-2020 рр.

·         Проводити постійний моніторинг інвестиційної привабливості району.

·         Виявляти та сприяти залученню нових компаній-інвесторів (як вітчизняних, так і зарубіжних) на територію району.

·         Розробка та впровадження методики надання в оренду об’єктів комунальної власності (землі та приміщень) на пільгових умовах для початківців-підприємців та фермерів.

·         Співробітництво із вітчизняними та іноземними підприємствами, установами і організаціями, які займаються залученням інвестицій.

·         Систематична розробка інвестиційних  проектів та пропозицій.

·         Поширення інвестиційних пропозицій та проектів через  спеціалізовані  організації та заходи (сайти, виготовлення буклетів, участь в міжнародних інвестиційних форумах, різних виставках та презентаціях).

1.3.3. Формування партнерства між бізнесом, владою та громадою.

2016-2020 рр.

·         Забезпечення ефективного функціонування Ресурсного центру підтримки громад;

·         Проведення навчальних програм, конференцій та круглих столів із питань стимулювання інвестиційної діяльності з залученням суб’єктів підприємницької діяльності та представників громади.

·         Розвиток партнерства з іншими регіонами України, Румунії, Польщі, Угорщини та іншими країнами, співпраця з Програмою розвитку ООН ЄС «МРГ», Швейцарським проектом DESPRO іншими міжнародними проектами та програмами, висвітлення її результатів у ЗМІ.

 


 

 

Стратегічний напрямок 2.

Забезпечення духовного та культурного розвитку жителів району 

Стратегічна ціль 2.1. Удосконалення системи освіти.

Операційна ціль

Термін реалізації

Заходи

2.1.1. Забезпечення доступності та безперервності освіти.

2016-2020 рр.

·         Вживати заходів щодо забезпечення стовідсоткового охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку;

·         Обов’язкове здобуття усіма дітьми і молоддю шкільного віку повної загальної середньої освіти в обсягах, визначених Державним стандартом загальної середньої освіти;

·         Забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями, потребами;

·         Забезпечення державних гарантій на якісну освіту, соціальний захист та підтримку дітей, які потребують особливої уваги, корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

·         Створення належних умов для розвитку  груп для дітей з вадами розвитку, надання соціально-педагогічної підтримки дітям з обмеженими фізичними можливостями для адаптації серед однолітків;

·         Збереження, поліпшення матеріальної бази, розвиток мережі позашкільних навчальних закладів для надання освітніх послуг.

2.1.2. Подальший структурний і якісний розвиток мережі навчальних закладів усіх типів і форм власності.

 

2016-2020 рр.

·         Налагодження системи прогнозування та розвитку варіативної мережі освіти, оптимізація діяльності навчальних закладів незалежно від типів і форм власності відповідно до освітніх запитів населення та демографічних прогнозів;

·         Забезпечення подальшого розвитку мережі дошкільних навчальних закладів шляхом реорганізації загальноосвітніх закладів у навчально-виховні комплекси “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”;

·         Збільшення потужностей функціонуючих та створення нових дошкільних закладів за рахунок використання резервних приміщень закладів освіти;

·         Інформатизація освіти та посилення кадрового потенціалу системи освіти.

2.1.3. Створення належних умов для навчання та комфортного перебування дітей у навчальних закладах, забезпечення якісного функціонування навчального процесу.

 

2016-2020 рр.

·         Заміна меблів, технологічного обладнання, продовження робіт по поліпшенню санітарно-гігієнічних та побутових умов безпечної життєдіяльності закладів освіти, здійснення заходів по пожежній безпеці ;

·         Забезпечення стовідсоткового підвозу дітей та педагогічних працівників до шкільних закладів;

·         Оновлення та належне утримання шкільного автотранспорту;

·         Придбання спортивного інвентарю та обладнання, забезпечення сучасними технічними засобами навчання всіх освітніх закладів району;

·          Впровадження енергозберігаючих заходів, переведення закладів освіти на альтернативні види опалення.

Стратегічна ціль 2.2. Розвиток туризму та підвищення рівня культури.

2.2.1. Розвиток різних видів туризму.

2016-2020 рр.

·         Розвиток історичного, пізнавального туризму;

Розвиток екологічного і спортивного туризму;

·         Розвиток сільського зеленого туризму;

·         Розробка та реалізація туристичного маршруту “Перлини Снятинщини”.

2.2.2. Розвиток туристичної інфраструктури.

2016-2020 рр.

·         Створення та ефективне функціонування  районного туристично-інформаційного центру;

·         Формування та постійне поповнення бази даних про садиби сільського зеленого туризму;

·         Організація для голів сільських рад та власників сільських  садиб виїзних семінарів за участю тренерів кластеру сільського туризму;

·         Сприяння проведенню ремонтних і реставраційних робіт на пам’ятках місцевого значення та об’єктах культурної спадщини району;

·         Озеленення району, розчистка водоймищ, покращення благоустрою населених пунктів;

·         Забезпечення збору фольклорно-етнографічних матеріалів  по району та видання матеріалів з досвіду роботи фольклорних колективів та виконавців;

·         Сприяння проведенню знакування і маркування туристичних маршрутів до об’єктів сільського зеленого туризму та туристичної інфраструктури.

2.2.3. Покращення матеріально-технічного стану закладів культури та розширення напрямків роботи з метою залучення більш широкого кола жителів.

2016-2020 рр.

·         Здійснення капітальних і поточних ремонтів закладів культури та покращення їхнього матеріально-технічного стану;

·         Покращення умов діяльності центральної бібліотечної системи, сільських бібліотек;

·         Вживати заходів щодо залучення майстрів народного мистецтва до вишивки, ткацтва, плетіння, різьблення, гончарства та ін. для проведення майстер-класів;

·         Підтримка діяльності творчих колективів, забезпечення їхньої участі в районних, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних заходах та фестивалях.

Стратегічна ціль 2.3. Поліпшення демографічної ситуації і стимулювання  здорового способу життя.

2.3.1. Забезпечення національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді.

2016-2020 рр.

·         Забезпечення доступу цільових груп до соціальних послуг у територіальній громаді та підтримка сімей, дітей та молоді;

·         Втілення в усіх ланках системи освіти району ідей національного виховання, спрямованих на виховання моральної, духовної й життєво компетентної особистості, громадянина, сім'янина, професіонала;

·         Організація районного форуму молодіжних та дитячо-юнацьких громадських організацій;

·         Формування у молоді загальнолюдських цінностей шляхом активної пропаганди волонтерського руху в молодіжному середовищі, проведення районних фестивалів;

·         Формування ефективної та дієвої системи профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності та безпритульності;

·         Недопущення шкідливого інформаційно-психологічного впливу засобів медіа-індустрії на дітей.

2.3.2. Всебічна підтримка формування самодостатньої сім’ї.

2016-2020 рр.

·         Створення системи психолого-педагогічної та медико-соціальної реабілітації сім’ї;

·         Забезпечення індивідуальної та групової роботи серед підлітків та молоді щодо збереження репродуктивного здоров’я, планування сім’ї, відповідального батьківства та безпечної статевої поведінки;

·         Попередження раннього соціального сирітства, зменшення кількості випадків відмов від новонароджених дітей;

·         Передача дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку громадян, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

·         Забезпечення соціально-психологічної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та підготовка їх до самостійного життя;

·         Проведення роз’яснювальної роботи серед населення району щодо всіх форм насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми;

·         Розповсюдження серед населення соціальної рекламної інформації, проведення районних свят, які пропагують родинні цінності.

2.3.3. Розвиток фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

2016-2020 рр.

·         Покращення матеріальної та спортивної бази усіх навчальних закладів району;

·         Сприяння створенню та функціонуванню спеціалізованих спортивних класів у загальноосвітніх навчальних закладах;

·         Підтримка розвитку учнівських спілок фізкультурно-спортивної спрямованості;

·         Щорічне проведення спортивних фестивалів серед підприємств, організацій району,

·         Розвиток масового спорту серед сільського населення;

·         Активна позиція в розвитку фізкультурно-оздоровчої роботи ;

·         Попередження поширення наркоманії та ВІЛ/СНІДу в молодіжному середовищі.

 


 

 

Стратегічний напрямок 3.

Покращення стандартів життя населення

Стратегічна ціль 3.1. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг.

Операційна ціль

Термін реалізації

Заходи

3.1.1. Поліпшення технічного стану та підвищення ефективності системи водопостачання та водовідведення.

 

2016-2020 рр.

Реконструкція системи водопостачання та водовідведення м. Снятин;

·         Реконструкція очисних споруд.

3.1.3. Розвиток та поліпшення стану інфраструктури на території району.

2016-2020 рр.

·         Оснащення  населених пунктів району вуличним освітленням;

·         Сприяння у збільшенні обсягів будівництва житла через надання пільгових кредитів;

·         Облаштування дитячих майданчиків поблизу багатоквартирних будинків, у парках та скверах населених пунктів;

·         Поточний та капітальний ремонт доріг комунального та державного значення;

·         Удосконалення системи транспортних пасажирських перевезень;

 

3.1.4. Упровадження заходів з енергозбереження та прогресивних технологій, скорочення витрат підприємств на виробництво послуг.

2016-2020 рр.

Розробка, затвердження, впровадження тарифів з врахуванням собівартості та якості наданих житлово-комунальних послуг.

Забезпечити застосування енергоефективних освітлювальних приладів під час заміни ламп розжарювання, що вийшли з ладу.

Підтримка, співфінансування проектів розвитку енергоефективності або інші форми зацікавлення бюджетних установ;

Стимулювання та популяризація переходу на альтернативні види палива серед населення та бюджетних установ;

·          

Стратегічна ціль 3.2. Покращення медичного обслуговування.

3.2.1. Поліпшення якості надання медичної допомоги.

2016-2020 рр.

·         Поліпшення доступності надання медичної допомоги населенню, особливо у сільській місцевості;

·         Покращення первинної ланки надання медичної допомоги та якості надання невідкладної допомоги;

·         Сприяння у направленні на навчання за фахом сімейних лікарів;

·         Сприяння у забезпеченні житлом сімейних лікарів в сільській місцевості.

 

3.2.2. Рання діагностика та зниження захворюваності серед населення.

2016-2020 рр.

·         Зниження інфекційної захворюваності серед населення;

·         Зниження смертності населення внаслідок серцево-судинних захворювань, їх  рання діагностика;

·         Зниження онкологічної захворюваності серед населення району;

·         Покращення надання медичної допомоги хворим з хірургічною та травматологічною патологією;

·         Покращення рівня своєчасного виявлення хворих на цукровий діабет та підвищення рівня компенсації цукрового діабету;

·         Забезпечення заходів щодо протидії туберкульозу серед населення району;

·         Забезпечення репродуктивного здоров’я нації.

3.2.3. Поліпшення матеріально-технічної бази лікарсько-профілактичних закладів району.

2016-2020 рр.

·         Сприяння у створенні  палат підвищеної комфортності у всіх відділеннях;

·         Сприяння у поліпшенні матеріально-технічної бази ЦРЛ, укомплектування апаратурою та інструментарієм;

·         Поліпшення матеріально-технічної бази ПМСД та ФАПів району.

Стратегічна ціль 3.3. Вдосконалення розвитку внутрішнього ринку.

3.3.1. Подальший розвиток мережі об’єктів торгівлі.

2016-2020 рр.

·         Впорядкування ринкової торгівлі, перетворення ринку в місті Снятин та селищі Заболотів на сучасний торгівельний комплекс із наданням різноманітних послуг;

·         Реалізація продукції місцевого сільськогосподарсь-кого виробництва та широкого асортименту товарів від виробника безпосередньо для жителів у спеціально облаштованих місцях;

·         Розширення мережі фірмових магазинів;

·         Забезпечення ефективної перевірки об’єктів торгівлі з метою контролю за дотриманням правил торгівлі, сприяння легалізації робочих місць та дотримання чинного законодавства в галузі торгівлі.

 

3.3.2. Забезпечення співпраці з суб’єктами підприємницької діяльності щодо надання торгівельних та побутових послуг у населених пунктах, особливо в сільській місцевості.

2016-2020 рр.

·         З метою заохочення суб’єктів підприємницької діяльності до надання торгівельних та побутових послуг проведення маркетингового дослідження щодо попиту на дані послуги та висвітлення результатів в ЗМІ;

·         При оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності сфери побуту ініціювання винесення на розгляд сесій місцевих рад питання щодо застосування зменшення розмірів податків для суб’єктів підприємницької діяльності сфери побуту, які надають соціально необхідні види послуг;

·         Покращення якості надання послуг закладів громадського харчування;

·         Проведення семінарів за участю фахівців обласного управління із захисту прав споживачів по питанню захисту прав споживачів та дотриманню законодавства по ціноутворенню;

Створення комунальних підприємств у відомствах сільських рад (надання послуг з розпилювання деревини, видобутку піщано-гравійної суміші, обслуговування водогонів, сільськогосподарських робіт, транспортних, ритуальних послуг тощо). 

Стратегічний напрямок 1.: Економічний розвиток території району

 

 

 

 

 
РЕГІОН

СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання 

СТАТИСТИКА


_

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області