26 лютий 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Інститути влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.
Положення про колегію районної державної адміністрації
 На головну / Колегія районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної

державної адміністрації

від 23.01.201742

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію районної державної адміністрації

 

1. Це Положення визначає загальні засади утворення та діяльності колегії райдержадміністрації.

2. Колегія райдержадміністрації є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання райдержадміністрацією своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності.

3. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженнями облдержадміністрації та райдержадміністрації.

4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії райдержадміністрації приймається головою райдержадміністрації.

 

Функції колегії

 

5. Колегія райдержадміністрації:

1) обговорює та приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності райдержадміністрації;

2) розглядає пропозиції щодо:

вдосконалення законодавства;

забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

формування та реалізації державної політики, розширення міжнародного співробітництва на території району;

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного та культурного розвитку району, інші державні та районні програми, а також визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного і комунального майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) вносить пропозиції щодо діяльності райдержадміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

заслуховує інформацію про роботу територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

подає пропозиції в обласну державну адміністрацію для подальшого внесення на розгляд Кабінету Міністрів України, а також міністерств, інших центральних органів виконавчої влади за результатами такого заслуховування пропозиції щодо вдосконалення діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також щодо взаємодії цих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, з райдержадміністрацією;

6) аналізує стан роботи райдержадміністрації, виконкомів сільських та селищних рад з питань забезпечення прав та свобод людини і громадянина;

7) розглядає результати роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів,виконкомів сільських та селищних рад, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (в межах компетенції);

8) обговорює стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

9) розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на райдержадміністрацію.             

 

Склад колегії

 

6. До складу колегії райдержадміністрації входять: голова райдержадміністрації (голова колегії), перший заступник (заступник голови колегії) та заступник голови райдержадміністрації (за посадою), керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

7. У разі потреби до складу колегії райдержадміністрації можуть входити керівники територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені представники громадських організацій, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій.

8. Кількісний та персональний склад колегії райдержадміністрації визначається головою райдержадміністрації.

9. Склад колегії  райдержадміністрації затверджується розпорядженням райдержадміністрації.

Організація роботи колегії

 

10. Організаційною формою колегії є її засідання. Засідання колегії проводяться, як правило, один раз на місяць, позапланові - у міру потреби. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади та президією районної ради (за згодою) та іншими недержавними інституціями.

11. Робота колегії проводиться відповідно до затверджених планів роботи райдержадміністрації на квартал (рік), в яких зазначаються питання, що виносяться на розгляд, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовані дати проведення засідань колегії.

12. Плани роботи райдержадміністрації розсилаються членам колегії, структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, виконкомам сільських та селищних рад, установам та організаціям, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

13. Додаткові питання можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови.

14. Дата, час, місце проведення, порядок денний засідання колегії та доповідачі визначаються головою колегії.

15. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно з планом роботи райдержадміністрації та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється відділом з питань організаційної та інформаційно-аналітичної роботи апарату  райдержадміністрації, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його керівнику апарату райдержадміністрації для погодження з головою колегії райдержадміністрації.

16. Відповідальні  за підготовку та подання матеріалів на засідання   колегії особи подають матеріали загальному відділу апарату райдержадміністрації для перевірки правильності  їх оформлення не пізніше ніж за п’ять днів до чергового засідання.

17. На розгляд колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням відповідальних за підготовку і доповідача з кожного питання;

2) довідки з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3) завізовані проекти рішень колегії;

4) список членів колегії;

5) списки осіб, запрошених для участі в обговоренні питань порядку денного засідання колегії райдержадміністрації із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

18. Членам колегії матеріали надаються загальним відділом апарату райдержадміністрації не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання. Тиражування матеріалів здійснює підрозділ відповідальний за підготовку матеріалів на засідання колегії.    

19. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до підготовки матеріалів.

 

Порядок проведення засідання колегії

 

20. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків голови райдержадміністрації.

21. Засідання колегії є правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

22. Члени колегії беруть участь у засіданні колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

23. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

24. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються працівниками відділу з питань організаційної та інформаційно-аналітичної роботи  апарату райдержадміністрації.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу головуючого на засіданні колегії.

25. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговорені, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення в установленому порядку.

26. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питання порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

27. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів під час відкритого голосування голос головуючого є вирішальним.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається та враховується під час голосування.

28. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади, президії районної ради (за згодою), президії ради профспілок району (за згодою) та інших недержавних інституцій приймається спільне рішення.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

29. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питання, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питання, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, членами колегії, іншими особами і через загальний відділ апарату райдержадміністрації подає на розгляд голови колегії.

30. Рішення колегії реалізуються шляхом видання розпоряджень райдержадміністрації.

Рішення колегії з процедурних питань вносяться до протоколу засідання (без наступного видання розпорядження райдержадміністрації).

31. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні колегії та працівником, який вів протокол.

Рішення спільних засідань колегій оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегіальних органів та працівником який, вів протокол.

32. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій розпорядженнями райдержадміністрації, виданими за підсумками рішень колегії.

33. Технічний запис засідань колегії райдержадміністрації забезпечують відділ  з питань організаційної та інформаційно-аналітичної роботи апарату райдержадміністрації та загальний відділ апарату райдержадміністрації.

34. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку в загальному відділі апарату райдержадміністрації.

35. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації та загальним відділом апарату райдержадміністрації.

 

Контроль за виконанням рішень колегії

 

36. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює загальний відділ апарату райдержадміністрації.

37. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання розпоряджень райдержадміністрації, виданих за підсумками рішень колегії.

 

 

 

Керівник апарату

апарату райдержадміністрації                                                    Андрій Мозиль                                                             

 

 

 
.

Електронна пошта

vptlum@ukr.net

 

23803078@mail.gov.ua

 

 

Історична довідка від Українського інституту національної пам’яті
"Україна- ЄС"
Тлумацька РДА у фейсбук
 
Працює гаряча лінія Тлумацької РДА
 
Безоплатна правова допомога
Про забезпечення функціонування української мови як державної
Дія. Цифрова освіта
Анонс
Інформація для людей із порушенням слуху

.

Оперативна інформація з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях

 

Статистика сайту

MyCounter - счётчик и статистика


.

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області