13 Квітень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Інститути влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.
Положення про апарат Тлумацької районної державної адміністрації
 На головну / Апарат райдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО:

розпорядження райдержадміністрації

від 01.03.2018 р. № 122

 

ПОЛОЖЕННЯ

про апарат Тлумацької районної державної адміністрації.

 

1.Загальні положення

 

1.1.Положення про апарат Тлумацької районної державної адміністрації розроблене на підставі законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби», постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 № 2263 «Про затвердження Типового Регламенту місцевої державної адміністрації» (із змінами).

1.2.Апарат Тлумацької районної державної адміністрації (далі - апарат) є організаційно поєднаною сукупністю структурних підрозділів і посад, що забезпечують здійснення районною державною адміністрацією завдань, повноважень, визначених, актами законодавства.

Апарат Тлумацької районної державної  адміністрації утворюється  головою Тлумацької районної державної адміністрації в межах граничної чисельності, фонду оплати праці працівників і видатків на утримання районної державної адміністрації, що встановлюються Кабінетом Міністрів України та за погодженням департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

1.3.Апарат Тлумацької районної державної адміністрації очолює керівник, який призначається на посаду головою місцевої державної адміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

1.4.Структурні підрозділи апарату здійснюють свої повноваження на підставі цього Положення та положень про структурні підрозділи апарату, які затверджуються наказом керівника апарату райдержадміністрації.

1.5.Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями та дорученнями голів обласної і районної державних адміністрацій, рішеннями органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах наданих повноважень, Регламентом райдержадміністрації, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.6.До складу апарату входять:

-  голова районної державної адміністрації;

-  перший заступник голови районної державної адміністрації;

-  заступник голови районної державної адміністрації;

-  керівник апарату районної державної адміністрації;

-  загальний  відділ;

-  відділ з питань організаційної та інформаційно–аналітичної роботи;

-  відділ з питань кадрової роботи;

-  відділ фінансово – господарського забезпечення;

-  відділ ведення Державного реєстру виборців;

-  сектор мобілізаційної та оборонної роботи;

-  головний спеціаліст-юрисконсульт.

1.7.Основними завданнями апарату є здійснення правового, кадрового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з питань діяльності районної державної адміністрації, систематична перевірка виконання актів законодавства, розпоряджень та доручень голови обласної та районної державних адміністрацій, надання методичної та іншої практичної допомоги органам місцевого самоврядування.

 

2. Основні завдання та функції апарату

Апарат відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

2.1.Забезпечує реалізацію державної політики у сфері організаційного, кадрового, правового, методичного, матеріально-технічного, інформаційно-аналітичного та іншого забезпечення райдержадміністрації.

здійснює організаційне забезпечення засідань колегії райдержадміністрації, нарад та інших заходів, що проводяться за участю голови райдержадміністрації, його заступників та керівника апарату;

забезпечує взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій у процесі створення і ведення Державного реєстру виборців та контролю за виконанням актів розпорядника Державного реєстру виборців відділу ведення Державного реєстру виборців;

здійснює контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в

установленому порядку до районного архіву;

забезпечує ведення діловодства в апараті та перевіряє стан цієї роботи в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, надає допомогу в її організації;

організовує проведення особистих прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації та виїзних прийомів громадян;

здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надання методичної практичної допомоги, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

фінансові розрахунки, пов'язані із забезпеченням діяльності райдержадміністрації, веде бухгалтерський облік і звітність.

2.2.У процесі поточної діяльності в межах своїх повноважень забезпечує:

взаємодію райдержадміністрації з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Центральною виборчою комісією, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацією, обласною радою, райдержадміністраціями, виконавчими органами місцевих рад, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян;

розгляд звернень громадян та їх об'єднань, які надійшли до райдержадміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян, здійснює контролі, за станом роботи щодо розгляду звернень громадян структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території району та організовує діяльність постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації;

в установленому порядку доступ до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз та надання відомостей на запити на інформацію, що надходять до райдержадміністрації, консультації під час оформлення запитів, ведення системи обліку публічної інформації;

дотримання режиму роботи у будівлі, в якій розміщується райдержадміністрація, організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.3.Перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, розпоряджень облдержадміністрації, райдержадміністрації та міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації, вивчає та узагальню досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності.

2.4.За дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи

органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій.

2.5.Готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації, першим заступником, заступником голови та керівником апарату, відповідно до функціонального розподілу обов'язків.

2.6.Разом і іншими структурними підрозділами райдержадміністрації проводить аналітичну роботу щодо суспільно-політичного, соціально-економічного становища в районі та подає відповідні пропозиції голові райдержадміністрації стосовно його поліпшення.

2.7.За пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації опрацьовує та подає на розгляд для затвердження голові райдержадміністрації проекти річного (перспективного), квартальних, планів роботи райдержадміністрації та її керівництва.

2.8.Проводить роботу, пов'язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохочення працівників райдержадміністрації, веденням обліку кадрів; вживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників райдержадміністрації; готує погодження щодо призначення та звільнення керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади.

2.9.Організовує роботу комісії з питань проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, яких призначає на посади голова райдержадміністрації та керівник апарату районної державної адміністрації в установленому законом порядку.

2.10.Бере участь відповідно до чинного законодавства:

у реалізації заходів, пов'язаних із підготовкою та проведенням виборів і референдумів, здійснює контроль за матеріально-технічним забезпеченням їх організації;

у підготовці щорічних звітів голови райдержадміністрації;

у реалізації державної антикорупційної політики в райдержадмінісірації.

2.11.Проводить діяльність, пов'язану із збереженням інформації з обмеженим доступом під час виконання посадових обов'язків працівниками апарату райдержадміністрації.

2.12.Розглядає за дорученням голови райдержадміністрації депутатські запити та звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, надає методичну та іншу практичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції апарату.

2.13.Надає методичну та організаційну допомогу утвореним головою райдержадміністрації консультативним, дорадчим та іншим допоміжним органам, службам та комісіям у виконанні ними своїх повноважень.

2.14.Інформує голову райдержадміністрації про роботу постійних комісій, пленарних засідань сесій районної ради.

2.15.Опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує

до них аналітичні, довідкові та інші матеріали.

2.16.Здійснює обробку персональних даних з метою реалізації трудових, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, звернені, громадян та інших завдань, покладених па апарат.

2.17.Виконує інші функції відповідно до Регламенту райдержадміністрації та інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації та райдержадміністрації.

 

3.Апарат для виконання основних завдань і функцій, що

визначені, має право:

 

3.1.Залучати вчених, представників громадськості, працівників структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, організацій та установ, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.2.Одержувати від структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.3.Скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до його компетенції.

 

4.Керівник апарату райдержадміністрації

 

4.1.Апарат очолює керівник апарату райдержадміністрації, який призначається на посаду та звільняється з посади головою місцевої державної адміністрації в порядку, передбаченому законодавством про Державну службу.

Керівник апарату здійснює повноваження керівника державної служби в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).

4.2.Керівник апарату веде питання:

- організаційної та кадрової роботи;

- навчання кадрів;

- підготовки і проведення засідань колегії районної державної адміністрації, нарад, семінарів;

- сприяння у проведенні виборів та референдумів;

- ведення діловодства;

- контролю, перевірки й організації виконання документів органів державної влади вищого рівня, розпоряджень райдержадміністрації;

- розгляду звернень та прийому громадян;

- комп'ютеризації та архівної справи;

- діловодства;

- методичної роботи;

- інформаційно-аналітичної роботи;

- інформаційного наповнення та підтримки в актуальному стані офіційного веб-сайту райдержадміністрації;

- ведення Державного реєстру виборців.

4.3.Керівник апарату місцевої державної адміністрації організовує його роботу, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови місцевої державної адміністрації, організовує доведення розпоряджень голови місцевої державної адміністрації до виконавців, здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті місцевої державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов'язки, покладені на нього головою місцевої державної адміністрації.

4.4.З організаційних питань та питань проходження державної служби апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних

підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права) керівник апарату

місцевої державної адміністрації видає накази.

4.5.Проекти наказів в обов'язковому порядку погоджуються заінтересованими структурними підрозділами, шляхом візування керівниками таких підрозділів. Проекти наказів підлягають обов'язковій правовій експертизі у головного спеціаліста-юрисконсульта апарату райдержадміністрації.

Накази реєструються відділом з питань кадрової роботи апарату райдержадміністрації відділом, надсилаються структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з реєстром розсилки.

4.6.Накази керівника апарату райдержадміністрації, прийняті з порушенням законодавства або перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України.

4.7.Керівник апарату несе персональну відповідальність за законність прийнятих ним рішень.

 

 

Про внесення змін і доповнень до Положення про апарат Тлумацької

районної державної адміністрації
.

Електронна пошта

 

 

p

Історична довідка від Українського інституту національної пам’яті
"Україна- ЄС"
Тлумацька РДА у фейсбук
 
Працює гаряча лінія Тлумацької РДА
 
Безоплатна правова допомога
Про забезпечення функціонування української мови як державної
Дія. Цифрова освіта
Анонс
Інформація для людей із порушенням слуху

.

Оперативна інформація з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях

 

Статистика сайту

MyCounter - счётчик и статистика


.

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області