7 грудень 2019
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Інститути влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.
РЕГЛАМЕНТ служби у справах дітей Тлумацької районної державної адміністрації
 На головну / Структурні підрозділи райдержадміністрації / Служба у справах дітей

 

           ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника служби у справах дітей  районної державної адміністрації

від  « 10 »    січня  2017р.  № 6

 

РЕГЛАМЕНТ

служби у справах дітей

Тлумацької  районної державної адміністрації

 

Загальні положення

 

1. Цей регламент служби у справах дітей районної державної адміністрації (далі - регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності служби у справах дітей районної державної адміністрації (далі - служба), зокрема визначає організацію роботи служби, регулює порядок правового, організаційного, кадрового, методичного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності служби, встановлює режим її роботи.

 

2. Розгляд в службі питань, що належать до її компетенції та повноважень, здійснюється начальником, завідувачем  сектору усиновлення, опіки, піклування та сімейних форм виховання дітей, головними спеціалістами служби (відповідно до посадових інструкцій), а також консультативно-дорадчими та іншими допоміжними органами і комісіями, утвореними начальником служби.

 

3. Робота служби є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави. Служба інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції. Висвітлення її діяльності здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

 

4. Розподіл обов'язків між працівниками служби проводить начальник не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням їх функцій і повноважень.

 

5. Начальник служби визначає також порядок заміщення начальника служби, завідувача сектору усиновлення, опіки, піклування та сімейних форм виховання дітей,  інших спеціалістів у разі їх відсутності.

 

6. Положення про сектор усиновлення, опіки, піклування та сімейних форм виховання дітей служби розробляється його керівником і затверджується наказом начальника служби.

 

Планування роботи та звітність служби

 

7. Планування роботи служби здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності керівника, сектору  усиновлення, опіки, піклування та сімейних форм виховання дітей і спеціалістів служби.

 

8. Основна діяльність служби проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), а у разі потреби оперативними (місячними) та оперативними (тижневими)  планами, які затверджуються начальником служби за погодженням із заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

9. Плани роботи формуються за пропозиціями керівника служби, завідувача сектору усиновлення, опіки, піклування та сімейних форм виховання дітей, інших спеціалістів служби.

 

10. Головний спеціаліст служби на основі поданих пропозицій готує проекти річного, квартальних, місячних планів роботи та після відповідного узгодження подає на розгляд та затвердження начальнику служби не пізніше, ніж за 7 днів до початку наступного року, кварталу, місяця.

 

11. Плани роботи служби повинні передбачати заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, доручень Прем'єр-міністра України, голови обл асної та районної держадміністрацій, державних і регіональних програм здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту,  захисту прав і свобод, законних інтересів дітей.

 

12. До планів роботи служби включаються: актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів щодо реалізації на території району державної політики з питань розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, правового та соціального захисту дітей, запобігання дитячої безпритульності, вчинення дітьми правопорушень; основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується службою або за її участю. У планах роботи служби визначаються конкретні посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

 

13. Додаткові (позапланові) питання включаються та виключається до затвердженого плану роботи служби за рішенням її начальника.

 

14. Загальний контроль щодо виконання планів роботи та аналіз їх виконання забезпечує начальник служби.

 

15. Підготовка звітності служби проводиться на основі звітів  сектору усиновлення, опіки, піклування та сімейних форм виховання дітей,  інших працівників служби у справах дітей. Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються службою. Звіт про результати діяльності служби розміщується на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та у місцевих засобах масової інформації.

 

 

 

 

Організація роботи служби та її функції

 

16. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики України, рішеннями голови обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації.

 

17. Організація роботи служби здійснюється відповідно до цього Регламенту та Положення, що затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

18. Відповідно до визначених завдань, служба:

 

- організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

- надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаці¬ям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

- оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

- подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

- забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

- здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державного департаменту з питань виконання покарань, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;

- разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

- надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;

- організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами держадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

- розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

- веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

- надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

- готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

- проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

- готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

- бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

- готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

- розглядає в установленому порядку звернення громадян;

- розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

- проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

- здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

 

 

Кадрова робота

 

19. Кадрова робота в  службі спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування її висококваліфікованими і компетентними працівниками.

 

20. Організація кадрової роботи в службі здійснюється за затвердженим начальником служби перспективним (річним планом), який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників служби.

 

21. Виконання кадрової роботи в службі покладається за рішенням начальника на одного з працівників служби.

 

22. Кадрова робота в службі проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

 

23. Прийняття на посаду державного службовця до служби здійснюється шляхом конкурсного відбору відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби , що затверджується Кабінетом Міністрів України або за іншою процедурою, встановленою законодавством.  Проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на зайняття вакантної посади. Рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду державної служби приймається начальником служби за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та за результатами перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади».

 

24. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, - з дня призначення на посаду.

 

25. При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

 

26. На кожного прийнятого на роботу до служби у справах дітей  районної державної адміністрації працівника оформляється та ведеться особова справа відповідно до Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців, який визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

 

27. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

 

28. Для  визначення  якості виконання поставлених завдань, а також  з  метою  прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні,  результати службової діяльності працівників служби щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

 

29. Оцінювання результатів службової діяльності проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції відповідно до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

30. Державним службовцям служби створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно. Начальник служби забезпечує організацію професійного навчання державних службовців, підвищення кваліфікації державних службовців на робочому місці або в інших установах (організаціях).

 

31. Начальник служби вносить в установленому порядку районній державній адміністрації пропозиції щодо представлення працівників служби до нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими відзнаками державного органу, урядовими відзнаками та відзначення урядовою нагородою (вітальний лист, подяка, почесна грамота); пропозиції щодо представлення до відзначення державними нагородами та заохочує працівників служби.

 

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

 

32. Організація роботи з документами в службі здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 (зі змінами) та затверджується розпорядженням  голови районної державної адміністрації.

 

33. Організація роботи з документами,  що  містять  інформацію  з обмеженим  доступом,  здійснюється  в установленому законодавством порядку.

 

34. Організація діловодства в службі забезпечується головним спеціалістом - бухгалтером служби та ведеться згідно з номенклатурою справ, яка до кінця поточного року переглядається і уточнюється  та вводиться в дію з 1 січня щорічно.

 

35. Відповідальність за організацію виконання документів покладається на начальника служби, завідувача сектору та спеціалістів служби (відповідно до розподілу обов'язків).

 

36.Контрольно-координаційні повноваження служби здійснюються начальником служби, працівниками сектору та спеціалістами служби.

 

37. Контролю підлягають документи, в яких встановлено завдання, що містять питання, які потребують вирішення у визначений термін.

 

38. Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених  Законами України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голів обласної та районної державної адміністрації, рішеннями районної ради, наказами служби у справах дітей обласної державної адміністрації, протоколами доручень, наданих головою районної державної адміністрації під час оперативних нарад, протоколами доручень заступників голови районної державної адміністрації, наданих під час нарад, розгляд запитів і звернень народних депутатів України, депутатів районної ради, звернень громадян.

 

39. Спеціалісти служби здійснюють координацію заходів щодо забезпечення контролю за виконанням актів законодавства, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів, рішень районної ради, розпоряджень голови обласної та районної держадміністрацій, наказів служби у справах дітей облдержадміністрації, протоколів доручень, наданих головою районної державної адміністрації під час нарад, протоколів доручень заступників голови районної державної адміністрації, наданих під час нарад, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів районної ради, ведуть облік і базу даних контрольних документів.

 

40. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

- завчасного  та систематичного  надання виконавцям письмових або усних попереджувальних нагадувань про закінчення строків виконання документів;

- аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

- систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

- проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

- розгляду роботи (заслуховування звіту) виконавців на оперативних нарадах у начальника служби з виконання встановлених завдань.

 

41. Відповідальність за виконання доручень начальника служби несуть особи, зазначені в резолюції начальника першими або визначені відповідальними.

Виконані контрольні документи знімаються з контролю відповідальною за виконання особою. 

 

42. Щомісячно спеціалістами служби готується аналітична довідка про стан виконавської дисципліни в службі.

 

43. Кореспонденція, що надходить до служби, реєструється в день її надходження. Попередній розгляд вхідних документів та їх відбір для розгляду начальником служби здійснює головний спеціаліст-бухгалтер служби. Документи подаються на розгляд начальнику служби в день їх надходження, а термінові - негайно.

 

44. Начальник служби за результатами розгляду документів накладає резолюцію до кожного документа, у якій зазначається прізвище виконавця (виконавців), зміст завдання, термін його виконання, дата розгляду та особистий підпис посадової особи. Розглянуті начальником служби документи, що потребують взяття на контроль, передаються головному спеціалісту-бухгалтеру служби. Після взяття на контроль зазначені документи повертаються до виконавця.

 

45. Оригінали, зареєстрованих вхідних документів, передаються виконавцям і повертаються разом із матеріалами про їх виконання до головного спеціаліста - бухгалтера служби.

 

46. Відповідальність за своєчасне доведення документів до виконавців несе головний спеціаліст - бухгалтер служби.

Підготовка вихідних документів здійснюється за дорученням начальника служби відповідальними працівниками служби. Вся вихідна документація (кореспонденція) за підписом начальника служби реєструється у головного спеціаліста – бухгалтера служби. Копії листів формуються в справи згідно з  номенклатурою та зберігаються у службі до передачі в архів.

 

47. Відповідальність за зміст документа та дотримання встановлених вимог щодо його оформлення несуть посадові особи, які безпосередньо здійснювали його підготовку.

 

Організація розгляду звернень та проведення

особистого прийому громадян

 

48. Розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг в службі організовується відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян». Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на окремо визначеного працівника служби.

 

49. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

50. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються начальником, служби або завідувачем сектору. Відповіді на звернення громадян готують працівники служби (відповідно до посадових інструкцій).

 

51. Розгляд запитів на доступ до публічної інформації здійснюється згідно чинного законодавства.

 

52. Особистий прийом громадян проводить начальник служби, завідувач сектору та інші спеціалісти служби згідно з графіком, який затверджується головою районної державної адміністрації та розміщується на офіційному веб-сайті служби. Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому. Виїзні прийоми громадян посадовими особами служби проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою районної державної адміністрації.

 

53. Працівник служби, який відповідає за роботу із зверненнями громадян, аналізує щоквартальну роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

Розгляд  звернень  громадян  щодо  надання безоплатної первинної правової допомоги,  організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

 

Організація правового забезпечення діяльності служби

 

54. Правове забезпечення діяльності служби, а також надання методичної та практичної допомоги з правових питань здійснює головний спеціаліст- юрисконсульт служби.

 

55. У своїй діяльності головний спеціаліст-юрисконсульт служби керується Конституцією та законами України, а також Указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника служби у справах дітей обласної  та районної державних адміністрацій.

 

56. Основними завданнями головного спеціаліста-юрисконсульта служби є:

- правове забезпечення діяльності служби;

- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства в службі, а також посадовими особами служби;

- підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

 

57. Головний спеціаліст-юрисконсульт служби відповідно до покладених на нього завдань:

- забезпечує відповідність законодавству проектів наказів начальника служби та інших актів служби;

- визначає, які накази начальника служби райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

- надає методичну допомогу працівникам служби щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

- представляє інтереси служби у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

- виконує інші функції з правового забезпечення діяльності служби відповідно до цього регламенту та своїх функціональних обов’язків.

 

Консультативно- дорадчі та інші допоміжні органи, комісії служби

 

58. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова утворює консультативно-дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи, комісії тощо), члени яких виконують свої функції на громадських засадах.

 

59. Завдання, функції та персональний склад зазначених органів і служб визначає начальник служби, якщо інше не передбачено чинним законодавством. Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

 

60. Засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій проводяться згідно з їх положеннями. Підготовка, проведення і документальне оформлення цих засідань забезпечується відповідальними працівниками чи іншими особами, визначеними начальником служби.

 

Порядок підготовки та проведення нарад

 

61. З метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до компетенції служби, начальником служби проводяться відповідні наради.

Оперативні наради начальника служби проводяться щопонеділка з 10-ї години. Забезпечення підготовки цих нарад, їх протоколювання та контроль за виконанням прийнятих рішень, доручень покладається на відповідних працівників служби.

 

62. Підготовка нарад з планових питань покладається на головного спеціаліста служби. План підготовки наради затверджується начальником служби.

 

63. Порядок денний, дата, час та список учасників наради визначаються начальником служби або завідувачем сектору.

Повідомлення про запрошення на наради та інші заходи служби, реєстрація їх учасників здійснюється працівниками служби.

64. Матеріали наради подаються начальнику служби за день до її проведення. Учасникам наради матеріали надаються завчасно.

 

65. Наради за участю начальника служби протоколюються працівниками служби. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами в триденний термін. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

66. Протокол наради підписується головуючим. За результатами розгляду питань на нарадах можуть видаватись накази начальника служби.

 

67. Право офіційно повідомляти місцевим засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена начальником служби відповідна посадова особа.

 

Порядок внесення та розгляду проектів наказів

начальника служби у справах дітей  райдержадміністрації

 

68. Начальник служби на виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень служби накази.

 

69. Проекти наказів начальника служби у справах дітей райдержадміністрації (далі - проекти наказів) готують працівники служби (відповідно до посадових інструкцій).  У разі, коли розроблення проекту наказу доручено кільком працівникам, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

 

70. Проекти наказів та їх оригінали візуються працівниками служби, які здійснювали його опрацювання (в обов'язковому порядку завідувачем сектору, та працівником, що відповідає за його підготовку) та передаються начальнику служби на підпис. Проекти наказів погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

 

71. Додатки до наказів начальника служби є їх невід'ємною частиною підписуються головним спеціалістом служби та візуються завідувачем сектору.

 

72. Накази начальника служби надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам та оприлюднюються (у разі потреби) на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації в установленому порядку.

 

Режим роботи служби у справах дітей

районної державної адміністрації

 

73. Служба у справах дітей районної державної адміністрації працює з понеділка по четвер з 8 год. до 17 год. 15 хв., в п'ятницю - з 8 год. до 16 год. з перервою на обід з 12 до 13 год. Вихідні дні - субота, неділя. Напередодні святкових днів тривалість робочого часу скорочується на одну годину.

 

74. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державної служби за наказом начальника відділу, працівники можуть залучатися до служби у вихідні, святкові та неробочі дні. Ця робота компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.

75. Облік роботи часу працівників служби здійснюється відповідальним працівником за організацію кадрової роботи за табелем встановленої форми. Підписаний начальником служби табель подається головному спеціалісту-бухгалтеру служби для нарахування зарплати. Необхідні уточнення на кінець місяця вносяться до наступного табеля.

        

76. Чергування в службі у справах дітей райдержадміністрації не передбачається. В окремі періоди воно може бути організоване за наказом начальника та згодою працівника.

77. Працівники служби персонально несуть відповідальність за збереження, правильність користування закріпленим майном, за дотримання правил з охорони праці та протипожежної безпеки.

 

Взаємовідносини служби з іншими органами державної влади

та органами місцевого самоврядування

 

78. Взаємовідносини служби з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на службу завдань.

 

Інформування про діяльність служби

 

79. Інформування про діяльність служби здійснюється начальником, завідувачем сектору,  головними спеціалістами служби та особою, визначеною начальником служби.

 

80. Джерелами інформації є:

- публікації та виступи в засобах масової інформації, зокрема в районній газеті, на сайтах районної державної адміністрації, на сторінці в соціальних мережах,  презентації, серії відео матеріалів за напрямами роботи служби;

- проведення тематичних конференцій, семінарів, конкурсів,  круглих столів, акцій,  зустрічей стосовно захисту прав і свобод та законних інтересів дітей, розвитку сімейних форм виховання дітей, профілактики негативних явищ в дитячому середовищі, запобігання насильству над дітьми та ін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.

Електронна пошта

vptlum@ukr.net

 

23803078@mail.gov.ua

 

 

Опитування експортерів щодо подальшої лібералізації валютного законодавства
 
21 листопада День Гідності та Свободи
«Реформа системи інтернатів. «Чому я тут?» Чому 100 тисяч дітей знаходить в інтернатах. 92% з них мають батьків»
Я маю право
Нова банкнота 1000 гривень (корисна інформація)
Про забезпечення функціонування української мови як державної
Єдиний голос - комунікаційна платформа
Інформаційна кампанія "Герої наших сердець"
Рада регіонального розвитку

.

Оперативна інформація з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях

 

Статистика сайту

MyCounter - счётчик и статистика


.

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області